Vuorovaikutteisella ikästrategialla työtä ja työhyvinvointia

Hanketiedot

Hankenumero
113292

Hakija
Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut

Toteuttaja
Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut

Lisätietoja
Marita Parkkonen
marita.parkkonen@helsinki.fi

Toteutusaika
1.1.2014 - 31.12.2014

Työsuojelurahaston päätös
3.12.2013
57 000 euroa

Kokonaiskustannukset
154 408 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2014

Tiivistelmä

Hankkeessa tehdään Folkhälsanille ja Omaiset mielenterveystyön tukena Uudenmaan yhdistys ry:lle vuorovaikutteinen ikästrategia. Ikästrategiatyössä otetaan huomioon työkyvyn edistäminen, työuran pidentäminen, tiedon ja kokemuksen välittyminen sukupolvilta toisille, työhyvinvointi, jaksaminen ja työllistämisedellytysten parantaminen koko työuran aikana, työntekijöiden ja heidän työnsä arvostus, iän mukanaan tuomat työtehtävien muuttamistarpeet sekä työuran lopettaminen huipulta.

Käytettäviin menetelmiin sisältyy mm. hiljaisen tiedon ja osaamisen jatkuva jakaminen organisaatiossa. Tiimien ja työryhmien kokoonpanossa on tarkoitus hyödyntää eri-ikäisten ja eripituisen työkokemuksen omaavien erilaista osaamista ja saada yhdistettyä hiljainen tieto ennakkoluulottomiin ideoihin ja koulutuksessa hankittuun käsitteelliseen tietoon.

Ikästrategian laatimiseen osallistetaan koko henkilöstö. Yhteisen näkemyksen saavuttaminen tarpeesta ja tavoitteista edellyttää yhteisön koulutusta. Hankkeessa hyödynnetään jo tehtyä ikästrategian kehittämistyötä. Ikästrategiamallia kehitetään entistä vuorovaikutteisemmaksi Svenska Social- och kommunalhögskolanissa työstetyn ”Senior Power”-ajatteluun pohjautuvan mallin avulla.

Hankkeen tulokset (ikästrategiamalli ja koulutusmoduulit) ovat käytettävissä vuoden 2014 marras-joulukuussa. Tuloksista tiedotetaan avoimen loppuseminaarin, lehdistötiedotteiden, verkkofoorumien, artikkeleiden ja osallistuvien organisaatioiden harjoittaman tiedottamisen avulla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marita Parkkonen

Tiedote

Ikä ja elämänvaihe työkavereina

31.12.2014

Palmenia ja Folkhälsan laativat ikästrategian ja mallin
ikästrategian laatimisprosessista. Ikästrategia pohjaa
vuorovaikutukselle, jolla vahvistetaan kaikkien
osallistumismahdollisuutta. Hankkeessa mallinnetut ikästrategian
laatimisprosessi ja koulutuskonsepti ovat muidenkin
organisaatioiden hyödynnettävissä.

Työsuojelurahaston tukemassa hankkeessa hallinnoijana toimi
Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian Lahden
yksikkö. Se ja toinen osallistuja eli Folkhälsan perustivat oman
työryhmän valmistelemaan ikästrategiaa.

Folkhälsan keskittyy omassa ikästrategiatyössään perehdytykseen,
hiljaisen tiedon siirtämiseen ja kehityskeskusteluun. Kaikkiin
näihin kokeiltiin uudenlaisia toimintatapoja, jotka osoittautuivat
hyviksi.

Palmeniassa korostuu kehityskeskustelukäytäntö opastyyppisesti,
jolloin esimies voi nostaa ikästrategia-asioita. Ikästrategiatyö
perustuu vuorovaikutuksen dialogisuuteen: Henkilökunta on yhtä
tärkeä kehittämiskumppani kuin esimiehet. Toinen perusta on
avoimuus. Kolmanneksi kehittämisratkaisut ja ikästrategian
painotukset määräytyvät organisaation toiminnasta. Ei ole vain yhtä
oikeaa ikästrategiaa.

Hankkeen tuloksiin kuuluu myös ikätietoisuuden lisääntyminen
osallistuneissa organisaatioissa.

 

Strategia määrittää ikätoimet

On arvioitu, että vuonna 2020 Suomessa on noin 150 000
työntekijän vaje. Jotta työurat pitenisivät, työelämää on
kehitettävä siten, että kaikenikäiset jaksaisivat työssään. Tämä on
ikästrategiatyön yhteiskunnallinen tausta.

Ikästrategiassa määritellään ne toimet, joilla työntekijöiden
ikä ja elämänvaiheet otetaan arkityössä huomioon.

Ikästrategian laadinta alkaa alkutilannekartoituksella ja
henkilöstön sitouttamisella. Sitten valitaan kehittämisalueet.
Ikästrategian laadintaa tukevat koulutussisällöt ja
konsultointi.

Tämän hankkeen loppuraportissa painotetaan, että ikästrategian
laadinnalla on oltava johdon tuki ja riittävästi voimavaroja.
Organisaatio voi laatia ikästrategian omin voimin, mutta aina omat
voimavarat ja asiantuntemus eivät riitä.

Puolen vuoden työ

Palmenian ja Folkhälsanin hankkeessa tuettiin ikästrategioiden
laadintaa järjestämällä esimiehille ja henkilöstölle
koulutusmoduuleja sekä seminaareja.

Hankkeessa hyödynnettiin Yammer-verkkoyhteisöpalvelua ja blogia.
Loppuraportissa päätellään, että ikästrategia-asiat myös leviävät
kustannustehokkaimmin sähköisesti.

Aloitus- ja päätösseminaarin väli oli noin puoli vuotta, mikä
tuntui sopivalta asioiden kypsyttelyajalta. Varsinainen koulutus
koostui kolmesta esimiesten ja kolmesta henkilöstön tilaisuudesta,
jotka rytmitettiin lomittain. Koska tilaisuudet järjestettiin
työaikana, koulutuskerran sopivaksi kestoksi todettiin puoli
päivää.

Tilaisuuksissa ulkopuoliset asiantuntijat toivat strategiatyöhön
uusinta tutkimustietoa muun muassa hiljaisesta tiedosta.

 

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Marita Parkkonen ja Juha Kokkonen. Vuorovaikutteisella ikästrategialla työtä ja työhyvinvointia. Kehittämishankkeen loppuraportti. 24 sivua. Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia ja Social och kommunalhögskolan 2015. ISBN 978-951-51-0950-7 (nid.), ISBN 978-951-51-0951-4 (pdf) Avaa