Vuorovaikutuksen ja yhteistyön työkalupakki

Hanketiedot

Hankenumero
190224

Hakija
Content Union Oy

Toteuttaja
Content Union Oy

Lisätietoja
Marja-Leena Kaukomies
marjuska@contentunion.net

Toteutusaika
21.3.2019 - 14.6.2019

Työsuojelurahaston päätös
15.4.2019
15 000 euroa

Kokonaiskustannukset
34 035 euroa

Tulokset valmistuneet
25.3.2020

Tiivistelmä

Lähtökohdat ja tavoitteet:
Työelämä on vahvassa muutoksessa ja se tarkoittaa työntekijöiden kannalta tuntemattomia asioita ja joillekin ylivoimaisilta tuntuvia suorituksia. Tarvitaan yhdessä toimimisen ja -luomisen taitoja ja vuorovaikutuksen merkitys kasvaa.

Tuotteen tavoitteena on luoda yhteistä kuvaa, jotta kaikki kykenevät sitoutumaan parempaan toimintaan ja näkevät oman roolinsa kehittämisessä. Toisena päätavoitteena on vuorovaikutustaitojen parantaminen, joka on mitattavissa työhyvinvoinnin ja tuottavuuden lisääntymisenä

Toteutus:
HIT – Human Interaction Toolkit -palvelutuote on menetelmä työkaluineen tiimityöhön ja yhteiskehittämiseen uudistuvilla asiantuntijapalveluita tuottavilla aloilla.

Tutkimusaineisto:
Työelämän tutkimukset kertovat työelämän muuttuneen niin, että käsitteet ja teoriat ja niistä johdetut opit eivät enää toimi kuin aiemmin. On käsiteltävä kompleksisuutta ja kaoottisuutta sen sijaan, että luotettaisiin prosessimalleihin ja organisaatiokaavioihin. Palvelutuote pohjautuu useisiin tutkimuksiin, jotka kytkeytyvät suoraan työelämään ja liittyvät inhimilliseen vuorovaikutukseen.

Menetelmät:
HIT- palvelu koostuu kehittämistyöpajoista, joiden avulla henkilökunnan arkeen juurrutetaan uusia toimintatapoja ja yhteissuunnittelutaitoja.

Uutuusarvo:
Markkinoilla ei ole tuotetta, joka kohdistuisi jatkuvaan vuorovaikutuksen kehittämiseen ja sen seuraamiseen organisaatioissa.
Henkilöstötuottavuuden lisääntyminen on luonnollinen seuraus palvelun käytöstä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marja-Leena Kaukomies

Tiedote

HIT - Vuorovaikutuksen ja yhteistyön työkalupakki

25.3.2020

Tiivistelmä

Uusia palvelumalleja on tarve kehittää kaikilla aloilla. Työtekijöiden on opittava jatkuvasti uutta. Tämä tarkoittaa työntekijöiden kannalta tuntemattomia asioita. HIT perustuu työpajamenetelmiin ja tähtää vuorovaikutuksen parantamiseen sekä työn kuormittavuuden vähentämiseen. Se auttaa muutoksessa yhteisen kuvan ja tavoitteiden luomisessa. Tuote perustuu laajaan tutkimustietoon ja kokemukseen eri toimialoilta. Tehokas suorituskyvyn parantaminen vaatii jatkuvaa henkilöstön näkemysten huomioimista, jolloin ongelmia voidaan ratkaista nopeasti. Tällöin vuorovaikutustaidot korostuvat.

Tausta

Työntekijöiden tulisi ymmärtää miksi kehitetään, mitä kehitetään, mitä hyötyä siitä on, millä keinoilla kehitetään ja miten kehittyminen todetaan.

Olemme luoneet menetelmät yhdistäen innovatiivisesti palvelumuotoilun ja teatterin menetelmiaä. Menetelmät perustuvat toiminnallisiin harjoituksiin, demotyöskentelyyn, pelillisiin elementteihin sekä visuaalisuuteen. Tavoitteena on, että työntekijät ymmärtävät rakentavan vuorovaikutuksen hyödyt itselleen ja organisaatiolle.

Aineisto

Tuotteistushankkeemme käsitteellinen sisältö perustuu kokemustietoon, kehitystyöhön sekä tutkimustietoon
.
Keskeisiä käsitteitä tuotteistushankkeessamme ovat työelämän muutos, henkilöstövoimavarat, yhteiskehittäminen, henkilöstötuottavuuden mittaaminen, palvelumuotoiluajattelu, Lean, vuorovaikutusymmärrys, työkyky, tiimityö, toiminnallisuus, ennakointi, kokemuksellisuus, merkitysellistäminen.

Palvelun kuvaus

Palvelutuote rakennetaan kytkemällä tuotekomponentteja yhteen siten, ettaä ne tuottavat eri organisaatiotasoilla tavoiteltavan tuloksen. Kehittämisprosessi voi edetä vaihe kerrallaan, ja tämän ansiosta käyttöönotto voi tapahtua kevyesti ja edetaä organisaation eri osissa omina vaiheinaan.
Palvelutuotteeseen voidaan sisällyttää työntekijäkokemuksen ja vuoropuhelun seurantasovellus.
Komponentit: Haastattelut, havainnoinnit, vuorovaikutuspajat, kohtaamispajat, Flipped learning studio.

Palvelun käyttöönotto

Prosessin käynnistäminen edellyttää organisaatiossa yksikkökohtaista panostusta ja voi edetä vaihe kerrallaan, Käyttöönotto voi tapahtua organisaation eri osastoissa omina vaiheinaan. Työkalupakin käyttö ei edellytä organisaatiolta erityisosaamista. Keskeinen tavoite on käynnistää organisaatiossa jatkuva kehitysprosessi, jossa työkalupakki toimii tukena erityisesti prosessin alkuvaiheessa ja tukea voidaan käyttää jatkuvan kehittämisen apuna.

Palvelun saatavuus ja levittäminen

HIT- vuorovaikutuksen työkalutyöpakkia esitellään palveludemojen avulla eri kanavissa . Potentiaalisille kiinnostuneille organisaatioille toteutetaan demo-workshoppeja, joissa yritys voi tarkastella työkalupakin sopivuutta kehittämisprosessiinsa. HIT sopii kaikille toimialoille julkisella ja yksityisellä sektorilla ja erikokoisille organisaatioille.

Aineisto

Marjuska Kaukomies. Content Union. HIT – vuorovaikutuksen ja yhteistyön työkalupakki. Palvelutuotteen kuvaus ja hankkeen loppuraportti. 2020. Avaa