Vuorovaikutuksen koordinointi teknologiavälitteisessä työssä

Hanketiedot

Hankenumero
115050

Hakija
Margarethe Olbertz-Siitonen

Toteuttaja
Margarethe Olbertz-Siitonen

Lisätietoja
Margarethe Olbertz-Siitonen
margarethe.olbertz-siitonen@jyu.fi

Toteutusaika
1.1.2017 - 31.5.2018

Työsuojelurahaston päätös
25.3.2015
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
30 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.5.2018

Tiivistelmä

Hanke kohdistuu teknologiavälitteiseen vuorovaikutukseen hajautetusti toimivissa työympäristöissä ja -yhteisöissä. Hankkeessa tutkitaan viestintäteknologian käyttöä etäkokouksien kontekstissa. Erityisen tarkastelun kohteena ovat erilaiset teknologiavälitteiseen viestintään liittyvät vuorovaikutuskäytänteet. Tutkimuksessa selvitetään, kuinka vuorovaikutuksen osapuolet ottavat teknologian ”mukaan” vuorovaikutukseen, miten he orientoituvat toisiinsa ja kuinka he rinnastavat eri toiminnot tietokoneen äärelle sekä samalla suhteessa etätyötä tekeviin työtovereihin. Tavoitteena on kuvata teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen erikoispiirteitä työkontekstissa ja rakentaa uutta ymmärrystä siitä mitä nykyaikainen viestintäteknologia voi tarjota osapuolille ja kuinka viestintäteknologiaa mahdollisesti voitaisiin edelleen kehittää.

Tutkimuksen lähtökohta ja menetelmä on multimodaalinen keskustelunanalyysi. Aineisto koostuu autenttisista, videoyhteyttä käyttävistä virtuaalikokouksista. Aineisto kerätään suomalaisissa yrityksissä.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää sekä tieto- ja viestintäteknologian kehittämiseen että niiden soveltamiseen erilaisissa työkonteksteissa (etätyötä jo toteuttavissa tai sen käyttöönottoa suunnittelevissa työyhteisöissä). Tulokset julkaistaan suomalaisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä aikakauslehdissä, ja niitä esitellään aihepiiriin liittyvissä konferensseissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Margarethe Olbertz-Siitonen

Tiedote

Tietoa vuorovaikutuksesta teknologiavälitteisessä työssä

31.5.2018

FT Margarethe Olbertz-Siitosen Jyväskylän yliopistossa tekeillä oleva tutkimus tuo uutta tietoa teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen, kuten videoneuvotteluiden, erikoispiirteistä. Tutkimus syventää käsitystä siitä, kuinka työntekijät käyttävät viestintäteknologiaa työssään.

Olbertz-Siitonen tutkii, kuinka teknologiaa voidaan hyödyntää tietotyön tukena. Työsuojelurahasto on tukenut Olbertz-Siitosen tutkimuksen tekemistä stipendillä. 

Olbertz-Siitonen selvittää, kuinka videoneuvotteluiden osapuolet käyttävät teknologiaa vuorovaikutuksessa ja kuinka he koordinoivat yhteistoimintaansa.

– Tarkoituksena on rakentaa uutta ymmärrystä siitä, mitä nykyaikainen viestintäteknologia voi tarjota ja kuinka sitä voitaisiin edelleen kehittää, Olbertz-Siitonen sanoo.

Miten yhteistä ymmärrystä rakennetaan?

Tutkimus keskittyy hajautettua työtä tekevien viestintäkäytänteisiin ja tapoihin, joilla he koordinoivat yhteistoimintaa teknologiavälitteisesti.

Tutkimukseen osallistuneet henkilöt mm. osoittivat monenlaisia tapoja hyödyntää teknolgian tarjoamia resursseja, jotka mahdollistivat esimerkiksi ”viittaamisen” tai ”osoittamisen” kaltaisia toimintoja tillanteissa, joissa teknologiaa ei oltu tätä varten erikseen suunniteltu, esimerkiksi hiiren kursorin liikkeen avulla.

Tällaisia yhteistoiminnan tapoja koordinointiin puheen avulla, mikä puolestaan auttoi osallistujia rakentamaan yhteistä ymmärrystä tilanteessa vaadittavasta vuorovaikutuksesta, Olbertz-Siitonen kertoo.

Havaintoja käytännön työelämästä

Hankkeen tulokset perustuvat todellisiin työelämän vuorovaikutuskäyntänteisiin suomalaisissa työyhteisöissä.

Viestintäteknologian kehittämisessä ja varhaisissa tutkimuksissa on usein painotettu kontrolloituja laboratorio-olosuhteita tai teknologia on uutuutensa vuoksi ollut käyttäjille vierasta. Tarvitaankin enenevissä määrin tutkimusta, joka tarkastelee teknologian käyttöä autenttisissa olosuhteissa, arkisen työn apuvälineenä.

Tällaisen tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää sekä tieto- ja viestintäteknologian kehittämiseen että soveltamiseen.
 

Toimittaja
Camilla Ukkonen

Aineisto

Olbertz-Siitonen, Margarethe (2017): Resources of embodiment and multimodality in technology-mediated work meetings. Work2017: Work and Labour in the Digital Future 2017. University of Turku/Painosalama Oy: Turku, pp. 23–24. ISBN 978-951-29-6882-4

Olbertz-Siitonen, Margarethe & Piirainen-Marsh, Arja (manuscript in review)

Olbertz-Siitonen, Margarethe (manuscript in progress)

Methodological article: Olbertz-Siitonen, Margarethe (2019): Discourse analysis (Chapter 14). In: Croucher, Stephen M. & Cronn-Mills, Daniel: Understanding Communication Research Methods. A Theoretical and Practical Approach. New York: Routledge.

Esitys konferenssissa: ICSI2017, 23.10.–25.10.2017, Helsinki, Finland: Multimodal properties of explaining and clarifying in technology-mediated meetings.

Esitys konferenssissa: WORK2017, 16.–18.8.2017, Turku, Finland: Resources of Embodiment and Multimodality in Technology-Mediated Work Meetings.