Vuorovaikutus sairaalajohtoryhmien kokouksissa -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
115481

Hakija
Tomi Laapotti

Toteuttaja
Tomi Laapotti

Lisätietoja
Tomi Laapotti
tomi.laapotti@jyu.fi

Toteutusaika
1.7.2016 - 15.6.2017

Työsuojelurahaston päätös
3.12.2015
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
21 000 euroa

Tulokset valmistuneet
15.6.2017

Tiivistelmä

Väitöskirjatutkimukseni tavoitteena on kuvata sairaalajohtoryhmien kokousvuorovaikutusta ja ymmärtää näiden kokousten merkitystä johtoryhmien jäsenille ja sairaalaorganisaatiolle. Tutkimus keskittyy nimenomaisesti kokouksiin ja kokousinstituution merkittävyyteen organisaation toiminnassa. Lisäksi pohdin erityyppisten laadullisten analyysimenetelmien mahdollisuuksia ryhmän vuorovaikutuksen tutkimuksessa. Väitöskirjani tulee koostumaan neljästä tieteellisestä artikkelista sekä kokoavasta ja arvioivasta osuudesta.

Aineistona on videotallenteita sairaalajohtoryhmien kokouksista ja johtoryhmäjäsenten haastatteluita. Aineistoa tarkastellaan laadullisen sisällönanalyysin, diskurssianalyysin ja verkostoanalyysin keinoin.

Tutkimus valmistuu stipendikauden loppuun mennessä, jolloin myös tulokset ovat käytettävissä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tomi Laapotti

Tiedote

Kokoukset tuottavat organisaatiota, ei päinvastoin

15.6.2017

Kokoukset ovat merkittävä osa minkä tahansa organisaation toimintaa, ja kokoustutkimuksen lähtöajatus onkin, että kokoukset tuottavat organisaatiota, ei päinvastoin.

Tämä todentuu myös FM, väitöskirjatutkija Tomi Laapotin loppusuoralla olevassa väitöskirjatutkimuksessa, jossa hän kuvaa ja jäsentää sairaalajohtoryhmien kokousvuorovaikutusta ja kokousten merkitystä johtoryhmän jäsenille.

Sairaalaorganisaation merkityksentämistä

Laapotti on tutkimustaan varten videoinut kymmenen kokousta kahdelta eri organisaatiotasolta. Analyysi on perustunut vuorovaikutusprosesseihin keskittyvään diskurssianalyysiin.

Tulosten mukaan sairaalajohtoryhmäkokoukset ovat vahvasti tiedon jakamiseen keskittyviä. Organisaatiorakenteet ohjaavat, ja joskus rajoittavat, kokousvuorovaikutusta merkittävästi.

Johtoryhmät keskustelevat melko harvoin ryhmänä, ja useimmin kokouskeskustelu on kahdenvälistä puheenjohtajana toimivan toimi- tai vastuualuejohtajan ja yhden kokousosallistujan välillä.

Kokousten merkittävyys sairaalalle ja kokousosallistujille on moninaisempi kuin kokousten viralliset tavoitteet. Kokoukset toimivat johtamistyön tukena ja niissä tiedotetaan, mutta samanaikaisesti kokouksissa merkityksennetään (sensemaking) sairaalaorganisaatiota ja sen toimintaa: tehdään omaa työympäristöä tiettäväksi ja todelliseksi vuorovaikutuksessa.

Samalla johtoryhmä ja sen jäsenet asemoivat itseään osaksi sairaalaa. Kokous on merkittävä, vakiintunut ja legitimoitu areena organisaation merkityksentämiselle.

Jaettuja merkityksiä jaetusta tiedosta

Merkityksiä luodaan sekä organisaation että kokousosallistujien lähtökohdista, sillä organisaatio – tai johto – tiedottaa kokouksissa omaa linjaansa, mutta hetkittäin kokousosallistujat luovat myös tämän tiedottamisen kautta omia jaettuja merkityksiään jaetusta tiedosta.

Kokoukset ovat merkittävä osa minkä tahansa organisaation toimintaa ja kokoustutkimuksen lähtöajatus onkin, että kokoukset tuottavat organisaatiota, ei päinvastoin.

Laapotin tutkimuksen perusteella voidaan todeta kokousten olevan paitsi areenoita organisaation prosessien edistämiselle, myös rituaaleja ja jatkuvuutta edustavia merkityksentämistilanteita, joissa yksilöt vahvistavat omaa positiotaan, rationalisoivat organisaation prosesseja ja rakentavat yhteenkuuluvuutta.

Laapotti on tehnyt artikkeliväitöskirjaansa Jyväskylän yliopiston viestinnän oppiaineessa Työsuojelurahaston tutkijastipendin turvin. Stipendikaudella hän sai valmiiksi kaksi artikkelia ja kirjoitti työn johdanto-osion.

Väitöstilaisuus on todennäköisesti syyskaudella 2018.

 

 

 

 

Toimittaja
Leena Huovila