Vuorovaikutussuhteet ja toimijuus – kohti merkityksellisempää arvonluomista palvelutyössä

Hanketiedot

Hankenumero
117052

Hakija
Tiina Tuominen

Toteuttaja
Tiina Tuominen

Lisätietoja
Tiina Tuominen
tiina.tuominen@tuni.fi

Toteutusaika
10.4.2017 - 30.11.2017

Työsuojelurahaston päätös
23.2.2017
16 000 euroa

Kokonaiskustannukset
16 000 euroa

Tulokset valmistuneet
30.11.2017

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa syvennetään palvelututkimuksen käsitystä yksilöiden roolista arvonluomisessa ja palvelujen kehittämisessä relationaalisen sosiologian teorioiden avulla. Vaikka palvelututkimuksessa korostetaan ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja vuorovaikutuskontekstin merkitystä, käsitys toimijoista, kuten työntekijöistä ja asiakkaista, on kapea-alainen, keskittyen toimijoiden resursseihin ja niiden yhdistelyyn palvelukäytännöissä. Yksilöiden vaikutusta palvelusysteemeissä ei tunneta kovin hyvin, minkä lisäksi on havaittu tarve ymmärtää syvemmin sosiaalisen kontekstin merkitys yksilöiden väliselle arvon yhteisluomiselle. Stipenditutkimuksessa analysoidaan ja mallinnetaan yksilöiden toimijuutta, eli siitä, miten eri yksilöt vaikuttavat omista asemistaan ja konteksteistaan käsin arvonluomiseen ja palvelujen kehittämiseen. Tutkimuksessa hyödynnetään kriittisen realismin relationaalista näkemystä toimijuudesta toimijoiden ja kontekstin suhteissa rakentuvana toimintapotentiaalina. Tutkimuksesta kirjoitetaan neljä julkaisua, jotka käsittelevät teemaa eri näkökulmista ja eri palvelukonteksteissa monitapaustutkimuksen pohjalta. Työ on jatkoa MUUVI-tutkimusprojektille (TSR-nro 115347) ja hakijan muulle tutkimustyölle. Artikkelit kirjoitetaan yhdessä Aalto-yliopiston, Roskilden yliopiston ja Työterveyslaitoksen tutkijoiden kanssa. Tutkimustuloksista viestitään tieteellisten julkaisujen lisäksi mm. muutostoimijaksi.fi -verkkosivustolla syksyllä 2017.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tiina Tuominen

Tiedote

Parempaa vuorovaikutusta, merkityksellisempää vanhuspalvelua

30.11.2017

Pienikin muutos työntekijän ja vanhuksen rooleissa voi paljastaa osapuolten välisiä uusia mahdollisuuksia, joita hyödyntämällä vuorovaikutuksen dynamiikka ja arvonluominen palvelutyössä lähtevät kehittymään.

Tutkijatohtori Tiina Tuominen tarkasteli Työsuojelurahaston stipendin tuella toimijuuden vuorovaikutteisuutta päivittäisessä palvelutyössä ja palvelujen kehittämisessä.

Työ on jatkoa Muuvi-tutkimusprojektille (TSR-hanke 115374), jossa selvitettiin muutostoimijuuden viitekehyksiä julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa.

Osapuolten vahvuudet käyttöön

Tuominen tarkasteli ensinnäkin, miten arvon yhteisluomisen viitekehykset muuttavat vuorovaikutusta vanhuspalveluissa. Tulokset osoittavat, miten tärkeitä työntekijän ja käyttäjän suhteet ovat arvonluomisen prosesseissa, jotka tähtäävät vanhuksen toimijuuden ylläpitämiseen.

Tulosten perusteella organisaatioiden pitäisi kiinnittää enemmän huomiota vuorovaikutussuhteiden dynamiikkaan palvelutyössä. Vuorovaikutuksen piirteet – keskinäinen kunnioitus, luottamus, riippuvuudet ja roolijako – vaikuttavat siihen, miten eri osapuolten vahvuuksia hyödynnetään arvonluomisessa.

Vuorovaikutussuhteita voi kehittää vähitellen, syklisesti ja paikallisesti: muutos voi alkaa hyvinkin pienestä.

Teknistä kehittämistä vai asiakaslähtöisyyttä?

Toiseksi tarkasteltiin sitä, miten organisatoriset diskurssit – kuten ammattilangi tai strategiapuheessa esiin nousevat teemat ja tavoitteet – vaikuttavat työntekijöiden toimijuuteen.

Tulokset osoittavat niiden määrittävän toimijuuden mahdollisuuksia merkittävästi. Painotetaanko esimerkiksi sellaista näkemystä palvelujen kehittämisestä, joka ajaa työntekijät marginaaliin?

Tutkimus viittaa siihen, että organisaatiot voivat tietoisesti parantaa työntekijälähtöisyyttä muuttamalla diskursseja tai niiden priorisointia. Esimerkiksi kun teknistä kehittämistä korostavan diskurssin rinnalle nostetaan asiakaslähtöisyyden diskurssi, työntekijän merkitys kehittäjänä määrittyy uudella tavalla.

Stipendiaikana Tuominen esitteli tuloksia organisaatiotutkijoiden ja -kehittäjien EGOS2017-konferensisssa Tanskassa (TSR 117184).

Laajemmin tutkimuksen tulokset julkaistaan useina artikkeleina kansainvälisissä tieteellisissä aikakauslehdissä vuosina 2018–2019. Lisätietoja aiheesta löytyy myös sivustolta muutostoimijaksi.fi.

Tuominen on siirtynyt Aalto-yliopistosta Tampereen yliopistoon, jossa jatkaa tutkimusaiheeseen perehtymistä vuosina 2018–2020.

 

 

Toimittaja
Leena Huovila