Vuorovaikutusteknologia asiantuntijatyöyhteisössä: Teknologian merkitys työelämän arjen vuorovaikutuksessa.

Hanketiedot

Hankenumero
116440

Hakija
Kaisa Laitinen

Toteuttaja
Kaisa Laitinen

Lisätietoja
Kaisa Laitinen
kaisa.a.m.laitinen@jyu.fi

Toteutusaika
1.1.2017 - 31.12.2017

Työsuojelurahaston päätös
22.11.2016
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
21 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2017

Tiivistelmä

Väitöstutkimuksessa tarkastellaan vuorovaikutusteknologian merkitystä asiantuntijatyöyhteisöjen vuorovaikutuksessa. Tutkimus kohdistuu kahdenlaiseen moderniin työyhteisökäytössä olevaan vuorovaikutusteknologiaan: videoneuvottelualustoihin ja sosiaaliseen mediaan. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää paremmin sekä vuorovaikutusteknologian osallisuutta työyhteisöjen arjen vuorovaikutusilmiöihin että työyhteisöjen jäsenten käsityksiä ja kokemuksia teknologian käytöstä. Väitöstutkimuksen osatutkimukset käsittelevät (1) vuorovaikutusteknologialle annettuja merkityksiä virtuaalitiimeissä, (2) tunneilmaisua tiimien teknologiavälitteisissä tapaamisissa, (3) itsestäkertomista työyhteisön sosiaalisessa mediassa sekä (4) koetun vuorovaikutusteknologisen osaamisen merkitystä osallistumisen muotoihin työyhteisön sosiaalisessa mediassa. Tutkimuksessa hyödynnetään autenttista havainnointi- ja haastatteluaineistoa eri alojen suomalaisista asiantuntijayrityksistä. Tutkimusmenetelminä käytetään kehysanalyysiä, mikroetnografiaa, laadullista sisällönanalyysiä sekä monimenetelmäistä analyysiä. Tutkimuksen tulokset lisäävät teoreettista ymmärrystä teknologiavälitteisestä vuorovaikutuksesta työyhteisöissä. Tuloksia voidaan lisäksi hyödyntää sekä työyhteisöjen viestintäkäytänteiden että työkäytössä olevien vuorovaikutusteknologisten järjestelmien kehittämisessä. Stipendikauden aikana edistän erityisesti kahta viimeistä osatutkimusta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kaisa Laitinen

Tiedote

Vuorovaikutusteknologian kasvava merkitys työyhteisöjen arjessa

31.12.2017

Vuorovaikutusteknologiaa hyödynnetään työpaikoilla koko ajan enemmän. Videoneuvottelualustat ovat olleet työelämässä arkipäivää jo pitkään ja monet organisaatiot panostavat esimerkiksi työyhteisöjen sisäisiin sosiaalisen median alustoihin.

Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksen tohtorikoulutettava Kaisa Laitinen tutkii väitöskirjassaan vuorovaikutusteknologiaa ja sen osallisuutta ja merkitystä työyhteisöjen vuorovaikutusilmiöissä. Työsuojelurahasto on rahoittanut Laitisen tutkimusta tutkijastipendillä.

Vuorovaikutusteknologialle annetaan monia merkityksiä

Laitinen tarkastelee väitöskirjassaan muun muassa teknologialle annettuja merkityksiä tiimitapaamisissa, tunneilmaisua virtuaalitiimeissä, sekä tiedonjakamista työyhteisön sisäisessä sosiaalisessa mediassa.

Hänen tutkimuksensa osoittaa teknologiaan liittyvän keskustelun muodostuneen osaksi tiimitapaamisten vuorovaikutusta, jota jäsentää neljä kehyskategoriaa: työkehys, käytännöllinen kehys, käyttäjäkehys ja suhdekehys.

Tiimitapaamisissa teknologiasta on tullut osa vuorovaikutusta, johon liitetään monia merkityksiä: teknologia on työkalu, epävarmuustekijä, hyöty, haaste, osaamisen kohde, teknisten ominaisuuksien kokonaisuus, ohjeistuksen kohde, tapa ilmaista läheisyyttä ja yhteinen tila.

Laitisen tutkimus paljastaa tunneilmaisun olevan virtuaalitiimeissä hyvinkin laaja-alaista. Tunneilmaukset kohdistuvat usein tiimin työtehtäviin ja -prosesseihin tai tiimin jäseniin ja jäsenten välisiin vuorovaikutussuhteisiin. Se, päättääkö työntekijä jakaa tai jättää jakamatta tietoa työyhteisön sosiaalisen median alustan kautta riippuu puolestaan yksityisyyden hallinnan periaatteista ja työntekijän affordanssista, eli tietoisuudesta teknologian käyttömahdollisuuksista.

Teknologiaan liittyvistä merkityksistä kannattaa keskustella

Työyhteisöissä kannattaa Laitisen mukaan tarjota mahdollisuuksia keskustella vuorovaikutusteknologiaan liittyvistä merkityksistä sekä ennen teknologian käyttöä että sen aikana. Näin voidaan välttyä kehysristiriidoilta ja risteäviltä merkityksiltä.

Laitisen väitöskirjasta saatua tietoa voidaan soveltaa niin työelämän vuorovaikutusteknologioiden kuin vuorovaikutuskäytänteiden kehittämisessä ja koulutuksessa. Laitisen arvioitu väittelyajankohta on keväällä 2019.

Toimittaja
Joanna Sinclair

Aineisto

Kaisa Laitinen. 2020. Vuorovaikutusteknologia työyhteisössä. Teknologiavälitteinen vuorovaikutus virtuaalitiimeissä ja työyhteisön sosiaalisessa mediassa. JYU dissertations 287, Jyväskylän yliopisto. ISBN 978-951-39-8301-7 (PDF) URN:ISBN:978-951-39-8301-7 ISSN 2489-9003
https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8301-7 Avaa