Work, Stress and Health 2015: Sustainable Work, Sustainable Health, Sustainable Organizations 6.-10.5.2015, Yhdysvallat

Hanketiedot

Hankenumero
115219

Hakija
Marjo Wallin

Toteuttaja
Marjo Wallin

Lisätietoja
Marjo Wallin
marjo.wallin@ttl.fi

Toteutusaika
5.5.2015 - 12.6.2015

Työsuojelurahaston päätös
25.5.2015
1 300 euroa

Kokonaiskustannukset
2 459 euroa

Tulokset valmistuneet
12.6.2015

Tiivistelmä

Kyseessä oli APA:n järjestämä “Work, Stress and Health 2015” kongressi 6.-9.5.2015 Atlantassa teemalla “Sustainable Work, Sustainable organizations”, jossa Marjo Wallin (TTL) esitti suullisen esityksen aiheesta: Organizational leadership practices and longer careers – How does organizational age culture affect employees’ subjective work ability and retirement plans? M. Wallin, J. Seitsamo & J. Vuori.

Selvitimme, miten ikäystävällinen organisaatiokulttuuri vaikuttaa työntekijöiden koettuun työkykyyn ja eläkkeellesiirtymis suunnitelmiin kolmen vuoden seuranta-aikana. Analysoimme metalliteollisuuden ja kaupan alan yrityksistä (n= 91) kerättyjä ylimmän johdon ja näiden toimipaikkojen työntekijöiden (n=1640) kyselyvastauksia vuosilta 1997 ja 2000. Niissä organisaatioissa, joissa vuonna 1997 ylin johto kertoi tukevansa voimakkaasti ikääntyvien työntekijöiden pidempiä työuria ja työssä jatkamista, työntekijät arvioivat työkykynsä paremmaksi, kokivat saavansa enemmän tukea esimieheltään ja kokivat työnsä vähemmän fyysisesti kuormittavaksi kuin yrityksissä, joissa tuki oli vähemmän voimakasta tai olematonta. Nämä erot säilyivät vielä kolmen vuoden kuluttua suoritetussa uusinta kyselyssä. Lisäksi ikäystävällisyys ennusti vähäisempiä aikomuksia siirtyä eläkkeelle. Jotta työuria voidaan pidentää, tulee organisaatioiden ikäkulttuurin tukea työntekijöiden työkykyä ja motivaatiota jatkaa pidempään.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marjo Wallin

Tiedote

Johdon tuki pidentää työntekijän työuraa

12.6.2015

Työterveyslaitoksen erikoistutkija
Marjo Wallin on tutkinut, miten ikäystävällinen
organisaatiokulttuuri vaikuttaa työntekijöiden kokemaan työkykyyn.
Hän päättelee, että työuria voi pidentää. Tähän päästään, jos
organisaatioiden johto tukee sitä, että työntekijöiden työkyky ja
motivaatio pidempään työuraan säilyvät.

 

Wallin esitteli tuloksia työterveyskongressissa, joka
järjestettiin Yhdysvaltain Atlantan Georgiassa 6.–9. toukokuuta
2015. Työsuojelurahasto oli myöntänyt Wallinille matkastipendin.

 

Wallin – esityksen muina kirjoittajina
Jorma Seitsamo ja
Jukka Vuori – kertoi tutkimuksesta (TSR
99105), jossa analysoitiin 91
metalliteollisuuden ja kaupan yritysten vastauksia 1997 ja 2000.
Vastauksia saatiin 1 640.

Niissä organisaatioissa, joissa vuonna 1997 ylin johto kertoi
voimakkaasti tukevansa ikääntyvien työntekijöiden työssä
jatkamista, työntekijät arvioivat työkykynsä paremmaksi kuin
organisaatioissa, joissa tuki oli vähäisempää. Erot säilyivät
kolmen vuoden kuluttua.

Lisäksi johdon raportoima ikäystävällisyys ennusti
työntekijöiden vähiä aikomuksia siirtyä eläkkeelle.

Kongressissa kaivattiin ikääntymisen tutkimusta ja kehittämistä
työpaikoilla. Wallin huomauttaa, että Suomen yrityksissä on jo
pitkään kehitetty ikääntyvien työntekijöiden työssä jatkamista.
Tätä työtä pitäisi markkinoida aiempaa paremmin, esimerkiksi
internetissä englanniksi. Vastaavasti tukitoimien vaikuttavuutta
tai kustannustehokkuutta ei ole kartoitettu järjestelmällisesti.
Viestintä ja tuotteistaminen siis ontuvat.

Työsuojelurahasto tuki Wallinin osallistumista
matkastipendillä.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Wallin, M, Seitsamo, J. & Vuori, J.Organizational leadership practices and longer careers – How does organizational age culture affect employees’ subjective work ability and retirement plans? Finnish Institute of Occupational Health. 2015 Avaa

Well-being through work Avaa