WORK2015 – New Meanings of Work, 19.-21.8.2015, Turku

Hanketiedot

Hankenumero
115259

Hakija
Heli Heikkilä

Toteuttaja
Heli Heikkilä

Lisätietoja
Heli Heikkilä
heli.heikkila@ttl.fi

Toteutusaika
19.8.2015 - 15.9.2015

Työsuojelurahaston päätös
25.5.2015
350 euroa

Kokonaiskustannukset
470 euroa

Tulokset valmistuneet
15.9.2015

Tiivistelmä

Osallistun Turussa elokuussa 2015 järjestettävään WORK2015-konferenssiin esityksellä ”Experiences of meaningfulness in changing work – Developmental dialogue as a method for reconstructing meaning in elderly care”. Esitys on osa meneillään olevaa, Työsuojelurahaston rahoittamaa tutkimushanketta ”Työntekijöiden kehittämistoimijuutta edistävien menetelmien käyttöönotto ja kehittävä seuranta” (TOIMI-hanke, 2014–2016), ja sen toisena kirjoittajana on hankkeen projektipäällikkö Hilkka Ylisassi.
TOIMI-hankkeessa tarkastellaan kahden kehittämistoimijuutta edistävän menetelmän seuraamuksia neljässä hoitoalan organisaatiossa. Esityksemme perustuu hankkeen kehitysvuoropuhelu-menetelmää (KVP) koskevan kehittämiskokeilun ja sen seurannan analyysiin. Tarkastelemme esimerkkitapausten kautta, missä määrin ja millä tavalla menetelmä tuki osallistujia rakentamaan uudenlaista näkemystä ja mielekkyyttä keskellä työn muutoksia ja johtiko tämä henkilökohtaisesti merkityksellisiin kehittämistehtäviin. Aineistona on osallistujien haastatteluja sekä tutkijan KVP-prosessista laatimia havainnointipäiväkirjoja, joiden pohjalta analyysissa rakennetaan kuvaus muutamien osallistujien trajektoreista. Tarkoituksena on tuottaa kehittämismenetelmien jatkokehittelyä tukevaa uutta tietoa merkityksellisyyden kokemuksen ja sen lähteiden sekä kehittämistoimijuus-ilmiön suhteesta.
TOIMI-hanke päättyy helmikuussa 2016, minkä jälkeen koko hankkeen tuloksia laajemmin esittelevä hankeraportti on saatavissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Heli Heikkilä

Tiedote

Uusien työnäkymien polulla

15.9.2015

Työterveyslaitoksen tutkija
Heli Heikkilä osallistui Turussa 19.-21. elokuuta
2015 järjestettyyn kansainväliseen työn tutkijoiden ja kehittäjien
konferenssiin. Hän esitteli kehitysvuoropuheluprosessia.

Menetelmä tukee osallistujia löytämään uuden yhteyden oman
ammatillisen polkunsa ja muuttuneen työn välillä sekä ideoimaan
työtä sujuvoittavia kehittämistehtäviä. Toisaalta osa
osallistujista pohti vahvasti kahden vaihtoehdon – nykyiseen työhön
jäämisen ja uudelleenkouluttautumisen – välillä. Nämä myös
suuntasivat kehittämistekonsa samanaikaisesti näihin kahteen
vaihtoehtoon.

Heikkilän esitys perustui TOIMI eli Työntekijöiden
kehittämistoimijuutta edistävien menetelmien käyttöönotto ja
kehittävä seuranta -hankkeeseen (2014–2016), jota rahoittavat
Työsuojelurahasto (TSR
113277) ja Työterveyslaitos. Esityksen toinen
kirjoittaja on
Hilkka Ylisassi. Heikkilä pitää konferenssia hyvin
hyödyllisenä sekä TOIMI- että muille hankkeilleen.

Työsuojelurahasto tuki Heikkilän osallistumista
Turun-konferenssiin matkastipendillä.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Konferenssin verkko-osoite www.utu.fi/en/units/tcls/sites/work2015. http://www.utu.fi/en/units/tcls/sites/work2015/Pages/home.aspx

Yhteenveto matkasta Avaa