Yhdessä etä- ja hybridityössä! Tutkimus työyksinäisyydestä ja ennaltaehkäisevän ja korjaavan toimintamallin kehittäminen.

Hanketiedot

Hankenumero
210321

Hakija
Vaasan Yliopisto

Toteuttaja
Vaasan Yliopisto

Lisätietoja
Liisa Mäkelä
liisa.makela@uwasa.fi

Toteutusaika
1.1.2022 - 31.1.2023

Työsuojelurahaston päätös
9.11.2021
90 000 euroa

Kokonaiskustannukset
141 152 euroa

Tulokset valmistuneet
28.2.2023

Tiivistelmä

Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa sosiaalisesta hyvinvoinnista työelämässä: työyksinäisyydestä etä- ja hybridityön kontekstissa. Tutkimus pohjautuu tilastolliseen pitkittäisaineistoon sekä kerättävään haastatteluaineistoon. Työyksinäisyys on riski niin yksilöille kuin työyhteisöillekin, ja yksinäisyyden kokemukset ovat voimistuneet pandemian kuluessa. Hankkeessa kehitetään työyksinäisyyttä ennaltaehkäisevää ja korjaavaa kehittämismallia kolmen organisaation kanssa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Liisa Mäkelä

Tiedote

Työyksinäisyys etä- ja hybridityössä ja ennaltaehkäisevän ja korjaavan toimintamallin kehittäminen

28.2.2023

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli tuoda työyksinäisyyden käsite osaksi työhyvinvointikeskustelua ja -toimintaa sekä lisätä ilmiötä koskevaa tietoa. Kehitimme työyksinäisyysmittarin ja tutkimme työyksinäisyyden syitä ja seurauksia. Empiirinen tutkimus perustuu tilastolliseen pitkittäisaineistoon sekä laadulliseen haastatteluaineistoon. Työyksinäisyys oli yhteydessä haitallisiin seurauksiin ja tuen saaminen sekä päivittäisiä sosiaalisuutta tukevat käytänteet ehkäisivät työyksinäisyyttä. Tutkimustulosten ja yritysyhteistyön avulla rakensimme kehittämismallin, jonka avulla työyhteisöissä voidaan ennaltaehkäistä ja vähentää työyksinäisyyttä sekä tukea merkityksellisiä sosiaalisia suhteita etä- ja hybridityössä.

Lähtökohdat

Työyksinäisyys viittaa tyydyttämättömiin sosiaalisiin tarpeisiin työn kontekstissa, jolla on suuri merkitys työhyvinvoinnille ja työstä suoriutumiselle. Työyksinäisyyden torjumiseksi tulee syventää ilmiötä koskevaa ymmärrystä. Etä- ja hybridityöskentelyssä piilee huomattavia riskejä laadukkaiden sosiaalisten suhteiden muodostumiseksi tai ylläpitämiseksi, luoden myös tarpeen kehittää sosiaalisuudelle uusia väyliä työyhteisöissä.

Aineisto

Tilastollinen tutkimusaineisto on kerätty suuresta teknologiateollisuuden alalla toimivasta yrityksestä keväiden 2020 ja 2021 välillä kolmen mittauskerran pitkittäisasetelmana. Laadullisessa aineistossa on haastateltu usean eri yrityksen työntekijöitä sekä esihenkilöitä talvella 2020-2021 ja osaa heistä uudelleen keväällä 2022. Tutkimusaineistot koostuivat lähinnä etä- ja hybridityötä tekevistä asiantuntijatyötä tekevistä ihmisistä.

Menetelmät

Tilastoaineistoa analysoitiin yksinkertaisilla korrelaatio- ja keskiarvotarkasteluilla, mutta myös kehittynein analyysimenetelmin kuten konfirmatorisen faktorianalyysin, latentin profiilianalyysin, kasvukäyrä- ja pitkittäisanalyysin sekä regressiopohjaisen moderaatio-mallinnuksen avulla. Aineistoa analysoitiin SPSS, R ja Mplus –ohjelmistoilla. Haastatteluaineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin hyödyntäen koodauksessa QSR Nvivo-ohjelmistoa.

Tulokset ja johtopäätökset

Validoimme työyksinäisyys-mittarin työyksinäisyyden tunnistamisen työkaluksi. Työyksinäisyys oli keräämämme aineiston perusteella melko yleistä ja kasvoi etätyössä erityisesti entuudestaan työyksinäisten ryhmissä. Työyksinäisyys oli yhteydessä haitallisiin seurauksiin: heikompaan työstä suoriutumiseen, työuupumukseen ja matalampaan työn imuun. Tutkimustulosten mukaan työyhteisöissä on tärkeää muodostaa päivittäisiä sosiaalisuutta tukevia käytänteitä työyksinäisyyden ehkäisemiseksi.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hanke tuotti uutta tietoa työyksinäisyyden mittaamiseen, riskitekijöihin ja seurauksiin. Aiemman kirjallisuuden, hankkeessa kerätyn tutkimustiedon sekä yritysyhteistyön avulla luotiin työyhteisöjen yhteenkuuluvuutta edistävä kehittämismalli. Malli tarjoaa organisaatioille työkaluja muutostilanteisiin ja uudenlaiselle sosiaalisuudelle etä- ja hybridityön arjessa. Mallin ja tuotetun tiedon avulla voidaan edistää laadukkaita sosiaalisia suhteita työssä sekä torjua työyksinäisyyttä haittoineen.

Aineisto

Julkaisuluettelo Avaa

Yhdessä etä- ja hybridityössä! Tutkimus työyksinäisyydestä ja ennaltaehkäisevän ja korjaavan toimintamallin kehittäminen. Loppuraportti. Vaasan yliopisto.
ISBN 978-952-395-065-8 (verkkoaineisto)
URN https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-395-065-8
ISSN 2489-2580 (Vaasan yliopiston raportteja 37, verkkoaineisto) Avaa