YHDESSÄ – Verkkovälitteiseksi yhteisöksi liikunnanohjaustyötä tekevät

Hanketiedot

Hankenumero
220065

Hakija
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

Toteuttaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Paula Harmokivi-Saloranta
paula.harmokivi-saloranta@haaga-helia.fi

Toteutusaika
1.8.2022 - 31.1.2024

Työsuojelurahaston päätös
22.3.2022
75 000 euroa

Kokonaiskustannukset
117 236 euroa

Tulokset valmistuneet
12.2.2024

Tiivistelmä

Liikuntatoimiala on muuttunut ja on ilmennyt tarve kunnissa liikunnanohjaustyötä tekevien työhyvinvoinnin tukemiselle. Riittävää ymmärrystä kunnissa ohjaustyötä tekevien työhyvinvoinnista ei ole. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia ohjaustyötä tekevien työhyvinvoinnin sääteleviä tekijöitä ja verkkovälitteisen ryhmäintervention merkitystä työhyvinvoinnille ja ryhmän tarjoaa sosiaalista tukea. Tavoitteena luoda verkkovälitteinen ryhmäohjausmalli, joka voidaan skaalata ja on siirrettävissä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Paula Harmokivi-Saloranta

Tiedote

Verkossa toteutettu vertaisryhmä tukee liikunnaohjaustyötä tekevien työhyvinvointia

12.2.2024

Tiivistelmä

YHDESSÄ-hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa kunnissa liikunnanohjaustyötä tekevien työhyvinvoinnista ja sen edistämisestä sekä tutkia verkossa toteutettavan ryhmäintervention merkitystä työhyvinvoinnille ja ryhmän tarjoamaa sosiaalista tukea. Hankkeen aikana kerättiin tutkimusaineistoa muun muassa yksilö- ja ryhmähaastatteluin sekä ryhmäinterventioon osallistuvien että ryhmien fasilitaattorin reflektiopäiväkirjojen avulla. Hanke toi uutta tietoa sekä kunnissa liikunnaohjaustyötä tekevien työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä että miten verkossa toteutetulla vertaisryhmäinterventiolla voidaan tukea osallistujien työhyvinvointia ja ammatillista osaamista. Hankkeessa syntynyt vertaisryhmäohjausmalli on hyödynnettävissä muilla aloilla.

Kerro hankkeen käynnistämisen lähtökohdat, teoriatausta, uutuusarvo ja tavoitteet.

Kuntatyöntekijöiden työhyvinvointia tarkastellaan säännöllisesti valtakunnallistenkin kyselyiden avulla, mutta silti kunnissa liikunnanohjaustyötä tekevien työhyvinvoinnista tiedetään vain vähän. Erityisesti pienissä kunnissa liikunnanohjaustyötä tekevät voivat työskennellä yksin ilman vertaiskollegan tukea. Hankkeen tavoitteena oli tutkia pienissä ja keskisuurissa kunnissa liikunnanohjaustyötä tekevien työhyvinvointia sekä verkossa toteutettavan ryhmäintervention merkitystä työhyvinvoinnille.

Aineisto

Hanke rakentui kolmesta vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa tutkimuksen kohteena oli kunnissa liikunnanohjaustyötä tekevien työhyvinvointi, toisessa verkossa toteutetun ryhmäintervention merkitys työhyvinvoinnille erityisesti sosiaalisen tuen näkökulmasta ja kolmannessa verkossa toteutetun ryhmäintervention mallintaminen. Hankkeeseen osallistui 22 kunnasta yhteensä 32 liikunnanohjaustyötä tekevää, jotka osallistuivat sekä yksilöhaastatteluun että ryhmäinterventioon kevään 2023 aikana.

Menetelmät

Yksilöhaastatteluaineiston avulla tutkittiin työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Ryhmäintervention vaikutuksia työhyvinvointiin ja ryhmän sosiaalista tukea tutkittiin ryhmähaastatteluin ja osallistujien reflektiopäiväkirjojen avulla. Ryhmäintervention mallintamisessa hyödynnettiin kaikkia hankkeen aikana kerättyjä aineistoja. Aineiston analyysissa hyödynnettin laadullisia aineiston analyysimenetelmiä, kuten sisällön analyysia.

Tulokset ja johtopäätökset

Tutkimuksessa tunnistettiin useita työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä, joista keskeisimmiksi nousivat liikuntapalveluiden asiakkaat, muutokset ja kiire työssä, johtaminen ja työn organisointi, sosiaaliset suhteet työssä, työympäristö ja -välineet sekä työntekijän oma hyvinvointi. Kunnissa liikunnanohjaustyötä tekevät saivat verkossa kokoontuvasta ammatillisesta vertaisryhmästä tukea omaan työhönsä. Ryhmä tuki ja edisti niin työhyvinvointia kuin ammatillista osaamista.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

YHDESSÄ-hanke tuo tutkittua tietoa kunta-alalla liikunnanohjaustyötä tekevien työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Tuloksia voidaan hyödyntää jatkossa työhyvinvointia edistävien menetelmien kehittämisessä ja tutkimisessa. Hankkeen aikana syntynyt verkossa toteutettava fasilitoitu vertaisryhmäohjausmalli on hyödynnettävissä samankaltaisiin muihinkin työympäristöihin ja muille aloille.

Aineisto

Paula Harmokivi-Saloranta, Tiina Laiho, Mari Punna, Sirpa Laitinen-Väänänen. Kuntien liikunnanohjaustyötä tekevien työhyvinvointi. YHDESSÄ – Verkkovälitteiseksi yhteisöksi liikunnanohjaustyötä tekevät -hankkeen satoa. Loppuraportti. Haaga-Helia julkaisut 1/2024
ISBN 978-952-7474-61-7
ISSN 2342-2939 Avaa

Julkaisuluettelo Avaa

Liikunnan ammattilaiset-lehti 4/2023 Avaa