Yhteinen ammatillinen toimijuus Suomen Asunto Ensin-työssä

Hanketiedot

Hankenumero
190404

Hakija
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Toteuttaja
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Lisätietoja
Annalisa Sannino
annalisa.sannino@tuni.fi

Toteutusaika
1.1.2020 - 15.2.2022

Työsuojelurahaston päätös
3.12.2019
160 000 euroa

Kokonaiskustannukset
291 966 euroa

Tulokset valmistuneet
21.2.2022

Tiivistelmä

Asunnottomuustyöntekijät ovat vuodesta 2008 alkaen omaksuneet Suomen Asunto Ensin -mallin pohjalta vahvan arvopohjan ja sitoutuneet toimimaan asunnottomuuden poistamiseksi. Malli on johtanut erinomaisiin tuloksiin, mutta viime vuosina haasteeksi on muodostunut erityisen vaativa asiakasryhmä, joka tarvitsee hyvin monipuolisia palveluja ja jonka asumisratkaisut ovat toistuvasti epäonnistuneet. Erillään toimivat työntekijät kokevat usein voimattomuutta tämän haasteen edessä. Työntekijöiden yhteisen ammatillisen toimijuuden rakentaminen on ensiarvoisen tärkeää haasteen hallitsemiseksi. Tutkimuksissa on toistaiseksi pitkälti sivuutettu yhteisen ammatillisen toimijuuden muodostumisprosessit työssä. Käyttäen kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian muutostoimijuuden viitekehystä tämä tutkimus kehittää systemaattisen tavan yhteisen ammatillisen toimijuuden prosessin ymmärtämiseksi ja samalla pedagogiset välineet päivittäisen työn tueksi.

Hanke kokoaa Tampereella ja valtakunnallisesti asunnottomuustyöntekijöitä käsittelemään ja ottamaan käyttöön innovatiivisia ratkaisuja kahden työpajasarjan, videokirjaston ja verkkofoorumin avulla. Videoitu ja litteroitu aineisto analysoidaan sisällönanalyysin ja diskurssianalyysin menetelmillä, joita täydentävät kvantitatiiviset analyysit. 18 kuukauden prosessin kattava aineisto antaa edellytykset jäljittää, miten yhteinen ammatillinen toimijuus muodostuu, millaisia välineitä siihen tarvitaan ja mitkä ovat prosessin vaikutukset käytännön työssä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Annalisa Sannino

Tiedote

Yhteinen ammatillinen toimijuus Suomen Asunto Ensin-työssä

21.2.2022

Tiivistelmä

Toiminnan teorian muutostoimijuuden käsitteen pohjalta hanke loi asunnottomuustyön ammattilaisille puitteet eri puolilla maata kehitettyjen innovaatioiden jakamiseen ja ratkaisujen tuottamiseen työpajojen, verkkofoorumin ja videokirjaston avulla. Työpajojen litteroidut keskustelut analysoitiin sisällönanalyysin ja diskurssianalyysin sekä rajattujen määrällisten analyysien avulla. Hanke jäljitti yhteisen toimijuuden muodostumisen vaiheita, välineitä ja tuloksia. Hankkeessa tunnistettiin 11 asunnottomuustyön sosiaalista innovaatiota, joilla on huomattavaa yhteisöllistä potentiaalia. Asianmukaisesti tuettuna nämä innovaatiot voivat laajentua ja muodostaa merkittävän tekijän hallitusohjelman mukaisessa asunnottomuuden poistamisponnistuksessa.

Lähtökohdat

Suomen asunnottomuustyön suuri haaste on asiakaskunnan moninaistuminen. On muodostunut runsaasti erilaisia tukipalveluja vaativa asiakasryhmä, jonka asumisratkaisut epäonnistuvat toistuvasti. Antaakseen kentän ammattilaisille ja tutkijoille välineitä toimijuuden muodostumisen sekä sen käytännöllisten seuraamusten jäljittämiseen ja tukemiseen hanke otti käyttöön kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian sisältämän muutostoimijuuden käsitteen, käyden vuoropuhelua muiden toimijuuden teorioiden kanssa

Aineisto

Hanke on alusta lähtien muodostunut tutkijaryhmästä, johon kuuluivat kaksi senioritutkijaa, yksi tutkijatohtori ja tutkimusavustaja. Kaikkiaan 253 asunnottomuustyön käytännön toimijaa osallistui hankkeeseen sen eri vaiheissa: 220 osallistui kymmeneen työpajaan, 96 rekisteröityi verkkofoorumin käyttäjiksi ja 63 työpajoihin osallistunutta käytti myös verkkofoorumia. Osanottajat edustivat kaikkiaan 12 kuntaa, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymää ja 56 eri organisaatiota.

Menetelmät

Kehittämismenetelmä muodostuu kahdesta työpajasarjasta, videokirjastosta ja verkkofoorumikeskusteluista. Tutkimuksen aineisto koostui työpajoissa pidettyjen esitysten ja keskustelujen videoinneista sekä videokirjaston tallenteita koskevista verkkokeskusteluista. Aineisto analysoitiin käyttäen sisällönanalyysia sekä diskurssianalyyttisia menetelmiä, jotka on kehitetty erityisesti muutostyöpajojen keskustelujen analysointiin. Näitä täydennettiin määrällisillä analyyseilla.

Tulokset ja johtopäätökset

Asunnottomuustyön tekijät kokevat usein kohtaavansa uusia haasteita ilman, että heillä on niihin tarvittavia välineitä. Hankkeessa luodut vuorovaikutuksen tilat ja välineet voivat tehokkaasti edistää asunnottomuustyön tekijöiden yhteistä toimijuutta sekä käynnistää innovatiivisten ratkaisujen kokeilua ja käyttöönottamista yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. Tutkimus tuottaa uutta tietoa yhteisen ammatillisen toimijuuden muodostumisesta, sen vaatimista keinoista ja sen vaikutuksista.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Toiminnan teoriaan perustuvalle tutkimukselle tyypillisen tapaan hankkeen tutkimusmetodi on samalla kehittämismetodi. Toteutetut työpajasarjat, verkkofoorumit ja videokirjasto ovat sinänsä kehittämismetodi, jota voidaan analyysien tulosten avulla jalostaa edelleen asunnottomuustyön ja mahdollisesti muiden yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen liittyvien työprosessien käyttöön. Hankkeessa tuotetun videokirjaston jääminen alan toimijoiden käyttöön edistää tämän prosessin jatkuvuutta.

Aineisto

Digital peer learning for transformative professional agency: The case of homelessness practitioners in Finland.
DOI: 10.1111/bjet.13117 Avaa

Annalisa Sannino, Esa Jokinen, Hannele Kerosuo, Joona Moberg. Collective professional agency in finnsih housing first work: an educational perspective. Tampereen yliopisto. 2022
ISBN 978-952-03-2327-1 Avaa