Yhteinen kieli – traumainformoitu kohtaaminen

Hanketiedot

Hankenumero
190441

Hakija
Kuumussa Virtaa Oy

Toteuttaja
Psykiatripalvelut Anne Pelkonen

Lisätietoja
Karoliina Maanmieli
karoliina.kahmi@gmail.com

Toteutusaika
1.12.2019 - 30.9.2020

Työsuojelurahaston päätös
4.11.2019
18 000 euroa

Kokonaiskustannukset
31 071 euroa

Tulokset valmistuneet
11.11.2020

Tiivistelmä

Yhteinen kieli- traumainformoitu kohtaaminen –koulutuksen kehittämishankkeessa tavoitteenamme on luoda suomalaisen työelämän käyttöön systeeminen traumainformoitu malli. Suunnittelemme kokemuksellisen kolmipäiväisen koulutuspaketin, jossa tarjoamme sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan avainhenkilöstölle perustiedot traumainformoidusta kohtaamisesta. Koulutuksemme pohjautuu teoriatietoon (ACE-tutkimukset, traumatietous, kansainväliset traumainformoidut mallit kuten SAMSHA, Skotlannin NHS sekä UCLA), jota yhdistetään käytäntöön erilaisin hyväksyvän läsnäolon, luovin ja kehotietoisuutta edistävin harjoituksin.

Toteutamme koulutuksen suunnittelun kuuden hengen moniammatillisessa työryhmässä. Perusajatuksenamme on, että auttajan ja hänen asiakkaidensa hyvinvointi liittyvät toisiinsa. Systeemiajattelu luo edellytykset vastuulliselle itseohjautuvalle ajattelulle, joka heijastuu myös sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan organisaatioihin parantaen niiden työhyvinvointia. Keskeisiä kehittämisalueita ovat kasvattajien ja sote-ammattilaisten itsetuntemuksen sekä tunnetaitojen ja monialaisen yhteistyökyvyn kehittäminen.

Malli on Suomessa vielä varsin tuntematon. Tavoitteenamme on kehittää tulevaisuudessa pidempiä koulutuksia ja laajentaa kohderyhmäämme niin, että sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työntekijöiden lisäksi kaikki muutkin vuorovaikutustaitoja työssään tarvitsevat työntekijät voivat saada perustiedot traumainformoidusta kohtaamisesta. Julkaisemme tähän liittyen myös tietokirjallisuutta ja oppaita. Kehitämme konseptin ympärille kansainvälistä yhteistyötä, tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä julkaisemme alan kirjallisuutta. Traumainformoidun koulutuksen tavoitteena on vaikuttaa traumainformoinnilla ihmisten työnhyvinvoinnin paranemiseen ja tätä kautta sairauspoissaolojen sekä varhaisen eläköitymisen vähenemiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Karoliina Maanmieli

Tiedote

Yhteinen kieli - traumatietoutta työhön

11.11.2020

Tiivistelmä

Yhteinen kieli- koulutus on kolmipäiväinen koulutus, joka antaa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työntekijöille vankan perusymmärryksen traumainformoidusta työotteesta ja konkreettisia työkaluja oman työn arkeen. Olemme muokanneet kansainvälisiä traumainformoituja malleja soveltamalla Suomen oloihin sopivan koulutuspaketin, joka voidaan toteuttaa myös etäkoulutuksena. Koulutuksen tavoite on tutustuttaa ihmissuhdetyöntekijät traumainformoituun työtapaan itsetuntemuksen ja työhyvinvoinnin näkökulmasta. Traumaattisilla kokemuksilla on suuri merkitys oppimiseen, terveyskäyttäytymiseen sekä esimerkiksi kipukokemukseen ja toimenpidepelkoihin. Ihmissuhdetyössä traumainformoitu työtapa voi parantaa työn vaikuttavuutta ja työhyvinvointia.

Tausta

Hanke toteutettiin, koska moniammatillinen työryhmämme tunnisti työssään tarpeen puuttua esimerkiksi syrjäytymisenä ilmenevän pahoinvoinnin, ja muiden sosiaalisten ongelmien juurisyihin. Suomessa ei ole huomioitu riittävästi sitä, että työssään uupuneet, pahoinvoivat työntekijät eivät voi asiakas- ja potilastyössään saavuttaa haluttuja tuloksia. Siksi tarvitaan traumainformoitua työotetta ja systeemistä, koko organisaatioon vaikuttavaa muutosta, joka lähtee työntekijän omasta hyvinvoinnista.

Aineisto

Olemme käyttäneet hyödyksemme kansainvälisiä traumainformoituja malleja, kuten Skotlannin mallia, SAMSHAn mallia, kouluihin tarkoitettua HEARTS-mallia sekä yhdysvaltalaista psykiatri Sandra Bloomin kouluttamaa Turvapaikka-mallia (Sanctuary Model) täydentäen niitä luovuusterapiatutkimuksella sekä mm. ACE-tutkimuksella, mikä käsittelee lapsuuden haitallisia kokemuksia. Esittelemme kansainvälistä tutkimustietoa myös koulutuksen oppikirjassa Yhteinen kieli. Traumatietoisuutta ihmisten kohtaamiseen.

Menetelmät

Traumainformoidun ajattelutavan mukaan oppimiseen vaikuttavat hyvin paljon yksilön aiemmat traumakokemukset ja se, miten nämä on osattu ottaa huomioon opetuksen suunnittelussa ja oppimisen edellytysten luomisessa. Konstruktivistinen ja kokemuksellinen oppimiskäsitys ovat lähimpänä traumainformoidun mallin käsitystä oppimisesta, mutta traumanäkökulma syventää ja laajentaa niiden ajatuksia myös aivojen hierarkiseen kehitykseen. Alan keskeisiä tutkijoita ovat mm. Bruce Perry ja Stephen Borges.

Tulokset

Kyseessä on kolmen päivän koulutus ihmisläheistä työtä tekeville, erityisesti organisaation avainhenkilöille. Koulutus pohjautuu traumoja ja traumainformoituja malleja käsittelevään teoriatietoon, jota yhdistetään käytäntöön erilaisin luovin ja kehotietoisuutta edistävin harjoituksin. Koulutusmateriaali sisältää oppikirjan lisäksi laajan diasarjan ja opettajan harjoitusvihkon, jossa kuvataan erilaisia luovia ja kehollisia harjoituksia, joita koulutuksessa voi hyödyntää.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Koulutus tarjoaa Suomessa täysin uutta tietoa työntekijöiden traumatietoisuuden vahvistamiseen. Traumainformoitu työote on monissa maissa hyvin tunnettu, mutta meillä Suomessa tarvitaan laajaa tiedotus- ja koulutustoimintaa, jotta traumatietoisuus leviäisi ihmisten kanssa työskentelevien parissa. Työryhmämme vahvuus on laaja monitieteisyys – eri alojen ammattilaiset työskentelevät yhdessä ainutlaatuisella tavalla luoden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä suomalaisille työyhteisöille.

Aineisto

Yhteinen kieli. Traumatietoutta ihmissuhdetyöhön. Loppuraportti. 2020. Avaa