Yhteinen muutos – työhyvinvointia työtä kehittämällä -kirja

Hanketiedot

Hankenumero
110164

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Arja Ala-Laurinaho
arja.ala-laurinaho@ttl.fi

Toteutusaika
1.2.2010 - 1.12.2010

Työsuojelurahaston päätös
16.3.2010
13 600 euroa

Kokonaiskustannukset
46 977 euroa

Tulokset valmistuneet
1.12.2010

Tiivistelmä

Työpaikoilla meneillään olevat muutokset koettelevat työntekijöiden työssä jaksamista ja saattavat aiheuttaa tunteen työn punaisen langan katoamisesta. Samalla muutos on kehitystä eteenpäin vievä voima ja uudistumisen mahdollisuus. Työn muutoksessa keskeisenä haasteena on tukea työyhteisöjä löytämään uudenlaista mielekkyyttä radikaalistikin muuttuneesta työstä. Se haastaa myös esimiestyön mallit ja välineet johtamaan uudella tavalla jatkuvasti kehittyvää toimintaa.

Hankkeessa tuotetaan yleistajuinen teos lähestymistavasta, josta käytetään nimeä työhyvinvointia edistävä työn kehittäminen. Lähestymistavan mallien ja välineiden avulla työyhteisö ja esimiehet voivat jäsentää yhteisesti työn muuttunutta kohdetta, muutoksen vaihetta ja kehityshaasteita. Kirjassa kuvataan tapausesimerkkien avulla, kuinka työssä ilmeneviä työn sujuvuuden ja työhyvinvoinnin ongelmia voidaan tulkita muutoksen näkökulmasta ja kuinka työyhteisö voi luoda yhteistä muutossuuntaa uusien toimintatapojen kokeiluilla ja niistä oppimalla.

Kirjan lähestymistapa pohjautuu kehittävään työntutkimukseen. Kirjan ajatukset ja tapausesimerkit pohjautuvat kirjoittajien työhyvinvointia ja työn kehittämistä yhdistäneisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, palveluhankkeisiin ja koulutuksiin. Kirja on suunnattu erityisesti esimiehille mutta myös muille työn kehittämisen toimijoille kuten työterveyshuollolle, työsuojelulle ja henkilöstön kehittäjille.
Kirja julkaistaan vuonna 2011.

Hankkeen vastuuhenkilö

Arja Ala-Laurinaho

Tiedote

Työkaluja muutoksen hallintaan

1.12.2010

Tuore kirja
Yhteinen muutos – työhyvinvointia työtä kehittämällä
tarjoaa esimiehille, muille työn kehittäjille ja työyhteisöille
uudenlaisia malleja ja välineitä muutoksen hallintaan ja
työhyvinvoinnin edistämiseen.

Kirjan ovat kirjoittaneet Työterveyslaitoksen Työn kehittäminen
-tiimin jäsenet. Lähestymistapa ja jäsennykset perustuvat
kehittävään ja työhyvinvointia edistävään työntutkimukseen.
Työelämäesimerkit on kerätty pääsoin Työterveyslaitoksen tutkimus-
ja kehittämishankkeista.

Työsuojelurahasto rahoitti yleistajuisen teoksen
kirjoitusprosessia tiedotus- ja koulutus määrärahalla.

Kirja viestii, että työn kehittäminen ja työhyvinvoinnin
edistäminen eivät ole erillisiä toimintoja vaan samojen
kehittämisponnistusten tulosta. Kun työhyvinvointia edistetään
työtä yhteisesti kehittämällä, tulee työyhteisöstä esimiehen
rinnalle työn muutoksen tekijä ja oman työhyvinvointinsa aktiivinen
kehittäjä. 
 

Tulkinnan tapaa kehitettävä

Työpaikoilla kehittämistoimet ja -ratkaisut kohdistuvat siihen
asiaan, joka tulkitaan ongelmaksi. Jotta jatkuvasti muuttuvan työn
uusiin haasteisiin löydetään uudentyyppisiä ratkaisuja, täytyy myös
haasteiden tulkinnan tapaa kehittää.

Kirjan tarjoamat välineet muutoksen hallintaan ja
työhyvinvoinnin edistämiseen auttavat löytämään vastauksia
erityisesti seuraaviin kysymyksiin: Miten organisaatioissa
käynnissä olevia muutosprosesseja voi ymmärtää paremmin? Miten
työhyvinvointi ja työn kehittäminen liittyvät toisiinsa? Miten
esimies voi kehittää työtä yhdessä työyhteisönsä kanssa?

Vaikka kirja on suunnattu esimiehille, se esittelee ideoita ja
työvälineitä myös muille työn kehittämisen ja työhyvinvoinnin
toimijoille, kuten henkilöstön kehittäjille, työsuojelulle ja
työterveyshuollolle. Myös alaiset nähdään kirjassa muutoksen
tekijöinä.

Johtamisen uudet ihanteet

Kirjan ensimmäinen osa käsittelee sitä, miten nykyistä työelämän
muutosta voisi paremmin ymmärtää ja hallita ja minkälaisena
johtaminen tulisi nähdä 2000-luvun työssä.

Tulevaisuus ei enää ole ennakoitavissa – siitä voi ainoastaan
tehdä parhaita mahdollisia arvauksia. Jotta organisaatio voisi
nykyään menestyä, sen on uudistettava toimintaansa jatkuvasti.

Uudistamistarpeeseen liittyvät johtamisen uudet ihanteet.
Esimiestä ei enää voi pitää ylimpänä auktoriteettina ja parhaana
asiantuntijana vaan nimenomaan toiminnan kehittäjänä. Esimiesten
tulisi valvonnan sijaan kannusta alaisiaan muutoksen tekijöiksi,
jotta parhaat ideat saataisiin käyttöön.

Työhyvinvoinnin kysymyksiä

Kirjan toinen osa esittelee kolme erilaista tapaa jäsentää
työhyvinvointia ja sen ongelmia. Se myös kuvaa, miten erilaiset
näkökulmat työhyvinvointiin tuottavat erilaisia ratkaisuja.

Lisäksi osio esittelee sellaisia kehittämistoimia suuntaavia
malleja, joilla päästään kiinni työn sujuvuuteen ja mielekkyyteen
työhyvinvoinnin lähteinä.

Konkreettisia työtapoja

Kirjan kolmas osa esittelee konkreettisia kehittämisvälineitä ja
-työtapoja ja kuvaa esimerkkien avulla, miten esimies voi yhdessä
työyhteisönsä kanssa jäsentää organisaation kehitystä,
päivittäisten työprosessien pulmia ja työhyvinvoinnin kysymyksiä
saman kokonaisuuden osana.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Marika Schaupp, Annarita Koli, Anna-Leena Kurki & Arja Ala-Laurinaho: Yhteinen muutos – työhyvinvointia työtä kehittämällä. 2013. Työterveyslaitos ISBN 978-952-261-265-6

Myynti: Työterveyslaitos www.ttl.fi/verkkokauppa. http://www.ttl.fi/verkkokauppa

Esimies tarvitsee uudet työkalut Työterveyslaitoksen tiedote 22/2013, 30.4.2013. http://www.ttl.fi/fi/tiedotteet/Sivut/tiedote22_2013.aspx

Ongelmista oivalluksiin – Työkaluja muuttuvan työn hallintaan ja kehittämiseen Työterveyslaitoksen koulutus 1.10.-2.10.2013. https://koulutus.ttl.fi/Default.aspx?tabid=270&id=2249