Yhteinen päätöksenteko työterveysneuvotteluissa: Päätösvallan, oikeuksien ja velvollisuuksien hajauttaminen vuorovaikutuksen keinoin

Hanketiedot

Hankenumero
200252

Hakija
Hanna-Leena Ristimäki

Toteuttaja
Hanna-Leena Ristimäki

Lisätietoja
Hanna-Leena Ristimäki
hanna-leena.ristimaki@tuni.fi

Toteutusaika
1.8.2020 - 31.1.2025

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2020
24 000 euroa

Kokonaiskustannukset
24 000 euroa

Tiivistelmä

Tarkastelen väitöskirjatyössäni työterveysneuvotteluja, joiden tavoitteena on mm. tukea työhön palaamista pitkän sairauspoissaolon jälkeen. Työterveysneuvottelun vuorovaikutuksen laatu voi merkittävästi vaikuttaa osatyökykyisten asemaan työmarkkinoilla. Silti näissä vuorovaikutustilanteissa syntyvien päätösten rakentumisesta ei ole aiempaa tieteellistä tutkimustietoa.

Tutkimuskohteena ovat neuvottelun osapuolten eli työterveyslääkärin, työntekijän ja esimiehen vuorovaikutuskeinot yhteisesti hyväksyttävissä olevan päätöksen saavuttamiseksi. Aineistoni koostuu 100 päätöksentekojaksosta, jotka on koottu 14 videoidusta ja litteroidusta työterveysneuvottelusta. Menetelminä käytän keskustelunanalyysia ja kategoria-analyysia.

Tutkimukseni koostuu kolmesta vertaisarvioidusta tieteellisestä artikkelista ja niitä kokoavasta yhteenvetoluvusta. Päätöksenteon dynamiikkaa käsittelevässä artikkelissa näytetään, miten työterveyslääkärit, työntekijät ja esimiehet suhtautuvat kaikkiin osallistujiin oikeutettuina päätöksentekoon, millaisin vuorovaikutuskäytäntein tämä toteutetaan ja miten mahdollisia poikkeamia tästä käytänteestä oikaistaan keskustelussa. Seuraavat artikkelini näyttävät, kuinka institutionaaliset rooliodotukset vaikuttavat päätöksenteon osallistumismahdollisuuksiin.

Kuvaamalla vuorovaikutuksen käytäntöjä tutkimukseni tuottaa myös yleisemmin tietoa, joka auttaa ymmärtämään monenkeskisiä, arkaluontoisia asioita käsitteleviä työelämän vuorovaikutustilanteita tulevaisuudessa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hanna-Leena Ristimäki