Yhteisöllinen Innovointi: Johdon ja työntekijöiden organisaatiorajat ylittävä uutta luova vuoropuhelu

Hanketiedot

Hankenumero
116499

Hakija
Suomen Kuntaliitto ry

Toteuttaja
Suomen Kuntaliitto ry

Lisätietoja
Ville Nieminen
ville.nieminen@kuntaliitto.fi

Toteutusaika
12.12.2016 - 20.4.2017

Työsuojelurahaston päätös
22.12.2016
24 700 euroa

Kokonaiskustannukset
49 400 euroa

Tulokset valmistuneet
20.4.2017

Tiivistelmä

Yhteisöllinen Innovointi on paikallista ja alueellista yhteistyötä ja samansuuntaisten tehtävien ja tulevaisuuden visioiden synkronointia kehittävä prosessi, jonka keskiössä on johdon ja työntekijöiden yhteistyön ja vuoropuhelun vahvistaminen organisaation rajat ylittäen. Se tarjoaa kuntien ja seurakuntien johdolle ja työntekijöille yhteiseen ideointiin innostavan tavan kehittää, kokeilla ja tuottaa tulevaisuuden kannalta tärkeitä arvoja, strategisia linjauksia ja painopisteitä, visioita, palveluita ja yhteisöllisyyttä paikallisesti ja osallistavasti. Yhteisöllisen Innovoinnin kehittämisprosessin avulla rakennetaan toimintamalli ja foorumi paikallisesti merkittävälle yhteistyölle, jossa työinnovaatioita syntyy ja innovaatiotoimintaa käynnistyy.

Tuotteistushankkeen tavoitteena on luoda joustava ja innostava menetelmäkori yhteisöllisen innovoinnin toteuttamiseksi, joka luo edellytyksiä elämisen eväisiin ja ihmisten arjen parantumiseen vahvistamalla paikallista toimijuutta. Tuotteistushankkeen loppuseminaari järjestetään 25.4.2017, jossa esitellään projektin tuloksia. Hankkeen lopputulokset julkaistaan tässä seminaarissa, mutta niitä voidaan vielä saadun palautteen perusteella päivittää. Materiaali on käytettävissä huhtikuun loppuun mennessä. Hankkeen työpajoissa nousevia teemoja on mahdollista hyödyntää jo hankkeen aikana työelämän kehittämisessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Ville Nieminen

Tiedote

Yhteisöt innovoimaan luovasti

20.4.2017

Yhteisöllinen innovointi on uusi toimintamalli, joka vauhdittaa paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä samansuuntaisten tehtävien ja tulevaisuuden visioiden synkronointia. Yhteistyömallin avulla eri tahot, esimerkiksi kunnat ja seurakunnat, voivat kehittää työtään ja palveluitaan kevyesti, ketterästi ja luovasti.

Prosessin keskiössä on organisaatiorajat ylittävä johdon ja työntekijöiden yhteistyön ja vuoropuhelun vahvistaminen. Kokeilevaa yhteistyötä toteuttaa fasilitaattorin ohjaamassa viisivaiheisessa prosessissa iso joukko toimijoita.

Suomen Kuntaliitto ja Kirkkohallitus loivat yhteisöllisen innovoinnin tueksi menetelmäkorin, jonka laaja materiaali on vapaasti saatavissa verkossa. Mallin käyttöä tukevat e-kirja ja fasilitaattorin opas työkaluineen.

Yhteisöllisen innovoinnin malli luotiin Työsuojelurahaston tuotteistusmäärärahan tuella. Asiantuntijapalvelun tuottamiseen osallistuivat myös Taite Organisaatiokonsultointi Oy ja Aalto yliopisto. Käyttäjäkokemusta saatiin osallistavista työpajoista.

Prosessin tyypillinen tilaaja on kunta ja seurakunta yhdessä, mutta yhteistyömalli sopii esimerkiksi isompien organisaatioiden sisäiseen kehittämiseen.

Siilot purkuun                                                                                           

Omissa siiloissa tiukasti organisaatiorajojen sisällä puurtaminen on tyypillistä muuallakin yhteiskunnassa kuin kunnissa ja seurakunnissa. Siiloutumisesta aiheutuu hukkaa, esimerkiksi päällekkäistä työtä.

Siiloutumisen ongelma polttaa etenkin muuttuneen toimintaympäristön ja vähenevien resurssien paineessa. Miten paikkakunnalla voitaisiin hoitaa avaintoimijoiden tehtäviä tiiviimmässä yhteistyössä samalla parantaen työntekijöiden työelämän ja kansalaisten elämisen laatua asiakaslähtöisiä palveluita tuottamalla? Tähän laadulliseen hyppäykseen yhteisöllisen innovoinnin malli innostaa.

Kiinni arjen rosoisista kokemuksista

Yhteisöllisen innovoinnin prosessin avoimessa vuoropuhelussa eri toimijat jakavat havaintojaan ja kokemuksiaan ihmisten elämästä. Kaikki ei ole aina kaunista ja kivaa vaan esimerkiksi työttömyyteen tai vanhuuteen voi liittyä monia kipupisteitä.

Tarkoitus on jakaa asioita aidosti: ei vain pitäytyä omassa virallisessa roolissa ja organisaation virallisessa puheessa, jos se ei vastaa henkilökohtaista kokemusta. Siten voi saada ideoinnin pohjaksi jotain uutta.

Matalan kynnyksen kokeiluja

Yhteisöllisen innovoinnin mallin ensimmäistä versiota pilotoitiin Viitasaarella ja Ilomantsissa vuonna 2015. Piloteille Kuntaliitto myönsi Vuoden kokeiluteko -maininnan.

Pilotitkin osoittivat, että viiden puolikkaan päivän aikana on mahdollista aikaansaada matalan kynnyksen kokeiluja ja lopulta uutta yhteistä käytäntöä paikkakunnalle.

Esimerkiksi Viitasaarella on toteutettu yhdessä kehitettyä Hyvän tahdon Viitasaari -teemaa. Yhteistyö on myös jäänyt elämään paikkakunnalle.

Yhteisöllisen innovoinnin asiantuntijapalvelun soveltamiseksi työyhteisöt voivat hakea Työsuojelurahaston kehittämisavustusta.

Kaikki tuotteistushankkeessa tuotettu materiaali löytyy Innokylästä: www.innokyla.fi

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Krista Mikkonen & Ville Nieminen: Yhteisöllinen innovointi: uutta luova yhteistyömalli. http://flash.kunnat.net/yhteisollineninnovointi/files/assets/common/downloads/publication.pdf

Yhteisöllinen innovointi kehittää työtä ja palveluita. Telma-lehti 3-2017. https://telma-lehti.fi/yhteisollinen-innovointi-kehittaa-tyota-ja-palveluita