Yhteisöllinen oppiminen taloushallinnon robotisaatiomuutoksessa

Hanketiedot

Hankenumero
118141

Hakija
Tampereen yliopisto

Toteuttaja
Tampereen yliopisto

Lisätietoja
Kirsi Heikkilä-Tammi
kirsi.heikkila-tammi@tuni.fi

Toteutusaika
1.11.2018 - 30.4.2021

Työsuojelurahaston päätös
24.8.2018
100 000 euroa

Kokonaiskustannukset
145 001 euroa

Tulokset valmistuneet
24.5.2021

Tiivistelmä

Taloushallinnon robotisaatio muuttaa työtä sekä edellyttää työyhteisöiltä jatkuvaa oppimista ja organisaatioilta osaamisen kehittymisen tukemista. Hankkeessa tutkitaan taloushallinnon organisaatioiden robotisaatiomuutokseen liittyviä yhteisöllisiä osaamiskäytäntöjä keskittyen erityisesti siihen, miten robotiikkaa opitaan käyttämään työssä ja mitkä tekijät edistävät työntekijöiden toimijuutta muutoksessa. Hanke tuottaa uutta tietoa yhteisöllisen oppimisen käytännöistä ja merkityksestä teknologiamuutoksessa: millaiset osaamis- ja tietokäytännöt ovat keskeisiä ja miten ne tukevat henkilöstön toimijuutta ja asiantuntijuutta.

Hanke on laadullinen toimintatutkimus; aineistoa kerätään haastatteluilla ja työpajatyöskentelyllä. Hanke tuottaa tietoa siitä, miten ohjelmistorobotiikka omaksutaan osaksi työtä ja työyhteisön toimintatapoja. Tulokset tuovat näkyväksi usein piiloon jääviä osaamis- ja tietokäytäntöjä, jotka ovat keskiössä muutoksessa ja uuden osaamisen kehittymisessä. Hanke tuottaa tietoa paitsi siitä, miten robotisaatiomuutostilanteessa yhteisöllisesti opitaan, myös siitä, miten yhteisöllisiä osaamis- ja tietokäytäntöjä voidaan työpaikoilla tukea. Yhteisöllisten osaamiskäytäntöjen ja osaamisen kehittymisen tarkastelu tuo myös keskiöön henkilöstön toimijuuden: millaiset ovat työntekijöiden toimintamahdollisuudet teknologiamuutoksessa ja miten toimijuutta tuotetaan työyhteisön käytännöissä.

Hankkeen tulokset julkistetaan syksyllä 2020.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kirsi Heikkilä-Tammi

Tiedote

Robotisoituva työ haltuun yhdessä oppimalla

24.5.2021

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa siitä, miten yhteisöllistä oppimista voidaan tukea robotisaatiomuutoksessa. Hanke toteutettiin toimintatutkimuksena, johon osallistui kolme taloushallinnon palvelukeskusta. Aineisto koostui haastatteluista ja työpajakeskusteluista, jotka analysoitiin temaattisen analyysin menetelmällä. Ohjelmistorobotiikka muotoutui työyhteisön käytäntöihin strategisen toiminnan, työkäytäntöjen ja vuorovaikutuksen kautta. Yhteisöllisen oppimisen edistämisessä keskiöön nousi mm. osallistumismahdollisuuksien ja yhteistyön laajentaminen sekä prosessien kehittäminen. Tulokset tarjoavat organisaatioille tietoa ja keinoja yhteisöllisen oppimisen edistämiseen digitalisoituvassa työssä.

Lähtökohdat

Ohjelmistorobotiikan käyttöönotto muuttaa työtä, edellyttää työyhteisöiltä jatkuvaa oppimista ja organisaatioilta osaamisen kehittymisen tukemista. Työssä oppimista on lähestytty usein yksilötasolla, joka sivuuttaa sen keskeisen sosiaalisen ulottuvuuden. Hankkeen tavoitteena oli tutkia yhteisöllistä oppimista taloushallinnon robotisaation kontekstissa. Teoreettisena viitekehyksenä yhdistimme sosiokulttuurisen ja organisationaalisen oppimisen lähestymistapoja, joita harvoin tarkastellaan yhdessä

Aineisto

Tutkimushankkeeseen osallistui kolme kuntaomisteista (konserniyhtiö tai kunnallinen liikelaitos) taloushallinnon palvelukeskusta. Osallistujaorganisaatioista osallistujina oli vapaaehtoisiksi hankkeeseen ilmoittautuneita työntekijöitä, esihenkilöitä ja robotiikkakehittäjiä. Aineistoa kerättiin yksilöhaastatteluilla (n=28), ryhmähaastatteluilla (n=29) ja työpajatyöskentelyllä (3 kpl/organisaatio).

Menetelmät

Hanke pohjautui toimintatutkimukselliseen lähestymistapaan, jossa sovellettiin arvostavan haastattelun (Appreciative Inquiry) lähtökohtia. Hankkeen aineisto koostui yksilö- ja ryhmähaastatteluista sekä työpajojen ryhmäkeskusteluista. Kaikki haastattelu- ja keskusteluaineistot äänitettiin ja litteroitiin. Aineistot analysoitiin temaattisen analyysin menetelmällä. Temaattisen analyysin keinoin pystyttiin tunnistamaan, järjestelemään ja ymmärtämään merkityksiä, jotka toistuivat läpi aineiston.

Tulokset ja johtopäätökset

Tulosten mukaan robotisointi lisäsi asiantuntijatyötä ja korosti kehittävää työotetta. Tähän liittyi myös identiteettien neuvottelua. Taloushallinnon ja robotiikkakehityksen yhteistyö nousi keskiöön. Yhteisöllinen oppiminen korostui teknologia- ja taloushallinnon osaamisen yhdistämisessä ja yhteisten työtapojen kehittämisessä. Johtopäätöksenä on, että robotisoinnin vaatima moniammatillinen dialogi edellyttää yhteistyö- ja osallistumismahdollisuuksia sekä uudistumista tukevaa toimintakulttuuria.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeen tulokset tarjoavat organisaatioille tietoa ja keinoja yhteisöllisen oppimisen tukemiseen erityisesti digitalisoituvassa työssä, mutta tuloksia voi soveltaa laajemminkin työn muutoksissa. Tulokset antavat tietoa henkilöstön toimintamahdollisuuksien ja osallisuuden merkityksestä työssä oppimisessa sekä suuntaviivoja niiden edistämiseen työpaikalla. Osaamisen kehittyminen sekä yhteisöllisen oppimisen tarjoama tuki edistävät myös henkilöstön työhyvinvointia ja työurien jatkuvuutta.

Aineisto

Laura Bordi, Sanna Nuutinen & Kirsi Heikkilä-Tammi. Työn muutokset ja yhdessä oppiminen robotisoituvassa taloushallinnon työssä. Loppuraportti. Tampereen yliopisto, o, johtamisen ja talouden tiedekunta. Tampere 2021
ISBN 978-952-03-1960-1 (painettu)
ISBN 978-952-03-1961-8 (verkkojulkaisu) Avaa

Kirsi Heikkilä-Tammi, Laura Bordi & Sanna Nuutinen. Yhteisöllinen oppiminen taloushallinnon robotisaatiomuutoksessa
Abstrakti posteriin. Työelämän tutkimuspäivät 2019 Avaa

Kirsi Heikkilä-Tammi, Laura Bordi & Sanna Nuutinen. Yhteisöllinen oppiminen taloushallinnon robotisaatiomuutoksessa. Tampereen yliopisto. Posteri 2019 Avaa

Sanna Nuutinen, Laura Bordi & Kirsi Heikkilä-Tammi. Tampereen yliopisto. Työhyvinvoinnin tutkimusryhmä. Johtamisen ja talouden tiedekunta. Taloushallinnon robotisaatio organisaation sisäisenä muutosprosessina –henkilöstön näkemykset muuttuvasta työstä ja muutosta tukevista tekijöistä. Esitys Työelämän tutkimuspäivät, 2019

Avaa

Lau. ra Bordi, Sanna Nuutinen & Kirsi Heikkilä-TammiCommunal workplace learning in financial administration digitalization.
Abstrakti WORK2019. Avaa

Laura Bordi, Sanna Nuutinen & Kirsi Heikkilä-Tammi. Wellbeing at Work Research Group Faculty of Management and Business Tampere University. Communal workplace learning in administration digitalisation. Esitys WORK2019. Avaa

Laura Bordi & Sanna Nuutinen. Osaamis- ja tietokäytäntöjen rakentuminen robotisoituvassa työssä. Abstrakti Työelämän tutkimuspäivät 2020 Avaa

Laura Bordi & Sanna Nuutinen. Työhyvinvoinnin tutkimusryhmä. Tampereen yliopisto. Johtamisen ja talouden tiedekunta. Osaamis- ja tietokäytäntöjen rakentuminen robotisoituvassa työssä. Esitys Työelämän tutkimuspäivät 2020

Avaa

Laura Bordi & Sanna Nuutinen. Ammatillinen toimijuus ja työhyvinvointi taloushallinnon robotisaatiomuutoksessa.
Abstrakti Vastuullisentutk.päivät 2020 Avaa

Laura Bordi & Sanna Nuutinen. Tampereen yliopisto. Työhyvinvoinnin tutkimusryhmä. Johtamisen ja talouden tiedekunta. Ammatillinen toimijuus ja työhyvinvointi taloushallinnon robotisaatiomuutoksessa. Esitys Vastuullisen tutk.päivät 2020 Avaa