Yhteisölliset työmenetelmät laitosympäristössä

Hanketiedot

Hankenumero
112147

Hakija
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö

Toteuttaja
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö

Lisätietoja
Jarmo Kökkö
jarmo.kokko@hdl.fi

Toteutusaika
1.5.2012 - 31.12.2012

Työsuojelurahaston päätös
23.3.2012
16 000 euroa

Kokonaiskustannukset
21 675 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2012

Tiivistelmä

Hankkeen tavoite on tiedottaa ja levittää sosiaali- ja terveysalalle soveltuvan uuden työnkehittämismallin tuloksia valtakunnallisesti. Tuotoksena syntyy julkaisu, joka esittelee CABLE (Community Action Based Learning for Empowerment) -oppimis- ja työnkehittämismallin teoreettisia lähtökohtia ja käytännön sovelluksia.

Laitosympäristö ei ole luonnollinen yhteisö kuten perhe, asuinalue tai harrastusryhmä. Laitoksen henkilöstö voi kuitenkin käyttää yhteisöllisiä työmenetelmiä, joiden tavoitteena on palvelunkäyttäjien osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien tunnistaminen, voimavarojen vahvistaminen ja viime kädessä oma vastuunotto ja valtautuminen täysvaltaisiksi kansalaisiksi. Työntekijöille tämä merkitsee jonkinasteista luopumista ja poisoppimista totutuista ammatillisista käytännöistä ja samalla alustavaa samaistumista asiakkaiden asemaan. Työntekijöiden asenne ja tahtotila ovat ratkaisevassa roolissa palvelunkäyttäjien toiminnallisuuteen kannustamisessa ja käytännön tilanteiden onnistumisessa.

CABLE-mallista on suomeksi vain vähän julkaisuja. Syynä on se, että yhteisövalmennusprosessin kuvaamista pidetään vaikena, koska se toimii kuin avoin koodi; prosessi muovautuu ja kehittyy työntekijöiden mukaan alusta lähtien ja yhteisövalmentajat tekevät jatkuvaa, oppivaa arviointia töskentelyn edetessä.

Julkaisu on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä alan päätöksentekijöille, tutkijoille, opettajille, opiskelijoille ja vapaaehtoistoimijoille.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jarmo Kökkö

Tiedote

Kaapelivalmennuksesta uusia näköaloja omaan itseen ja työhön

31.12.2012

Helsingin Diakonissalaitos on käyttänyt laajalti yhteisöllisiä ja voimaannuttavia oppimis- ja työnkehittämismenetelmiä, jotka perustuvat CABLE (Community Action Based Learning for Empowerment) -menetelmään.

Kaapelimenetelmän teoriaa ja sovelluksia kuvataan Kristiina Eleniuksen toimittamassa artikkelikokoelmassa Yhteisölliset työmenetelmät laitosympäristössä – ­ Helsingin Diakonissalaitoksen yhteisötyön sovelluksia Windhoekin slummeista Helsingin lähiöihin.

Työsuojelurahasto tuki artikkelikokoelman kokoamista tiedotus- ja koulutusmäärärahalla.

Muutos voimana ja haasteena

CABLE-mallista on ollut suomeksi vain vähän julkaisuja. Syynä on se, että yhteisövalmennusprosessin kuvaamista pidetään vaikeana, koska se toimii kuin avoin koodi: prosessi muovautuu ja kehittyy työntekijöiden mukaan alusta lähtien, ja yhteisövalmentajat tekevät jatkuvaa, oppivaa arviointia työskentelyn edetessä.

Työyhteisön näkökulmasta kaapelivalmennus tähtää aina yksilön ja yhteisön muutokseen. Siinä piilee paitsi menetelmän voima, myös sen haaste.

Työntekijöitä valmennettaessa on varauduttava siihen, että henkilöstö haastaa paitsi vallitsevat työ- ja toimintatavat, myös ajattelutavat ja johtamisen.

Vastaavasti palvelunkäyttäjiä valmennettaessa on varauduttava siihen, että he alkavat vaatia omia oikeuksiaan ja nousevat barrikadeille vaatimaan yhteiskunnallista muutosta.

Julkaisu kertookin ihmisistä, joille kaapelivalmennus on avannut uusia näköaloja omaan itseen, työhön ja ympäröivään yhteiskuntaan.

Yhteisö- ja kansalaistoiminnan tueksi

Julkaisu on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä alan päätöksentekijöille, tutkijoille, opettajille, opiskelijoille ja vapaaehtoistoimijoille.

Julkaisua käytetään oppimisaineistona Helsingin Diakonissalaitoksen Kaapeli-valmennuksissa, joita toteutetaan konsernin sisäisesti ja kumppaneiden kanssa, esimerkiksi Porvoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi, Helsingin kaupungin sosiaalivirasto, Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut, Palmia, Helsingin Työttömät HeTy ry, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö – TVY ry ja Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry.

Artikkelikokoelmaa hyödynnetään myös Helsingin Diakoniaopistossa, sen yhteisö- ja kansalaistoiminnan opintokokonaisuudessa.

Julkaisu on vapaasti saatavilla, katso Materials-kohta.

 

 

 

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Kristiina Elenius (toim.). Yhteisölliset työmenetelmät laitosympäristössä. Helsingin Diakonissalaitoksen yhteisötyön sovelluksia Windhoekin slummeista Helsingin lähiöihin. HDL raportti 02/2014. ISBN 978-952-9854-10-3 (nid.)ISBN 978-952-9854-11-0 (PDF) ISSN 2323-5837 (painettu) ISSN 2342-7396 (verkkojulkaisu) https://www.hdl.fi/images/stories/liitteet/Yhteis_tyomenetelmat_2014.pdf