Yhteistyö, tuottavuus ja hyvinvointi – Strategiatyön, arvokulttuurin ja kehittämistyön yhdistäminen

Hanketiedot

Hankenumero
110188

Hakija
Salon terveyskeskus

Toteuttaja
Salon terveyskeskus

Lisätietoja
Pirjo Parviainen
pirjo.parviainen@salo.fi

Toteutusaika
1.5.2010 - 1.12.2012

Työsuojelurahaston päätös
5.5.2010
10 900 euroa

Kokonaiskustannukset
21 800 euroa

Tulokset valmistuneet
1.12.2012

Tiivistelmä

Kehittämisprosessin tavoitteena on yhteisöllinen organisaatio, jossa toiminnan rakenteet tukevat laajaa yhteistyötä organisaation sisällä ja ulkopuolella. Henkilöstö osallistuu kehittämistoimintaan ja pystyy vaikuttamaan muutosten laatuun ja toteutukseen. Yhteistyötä vahvistamalla luodaan positiivinen ilmapiiri, jonka tuloksena toiminnan tuottavuus paranee ja henkilöstön hyvinvointi vahvistuu.
Tutkimusmenetelmänä on toimintatutkimus. Organisaatiossa muodostetaan Heckscherin esittämä kehittämisryhmä, jonka kokoonpano vaihtelee tarpeen mukaan. Ryhmä koordinoi kehittämistoimintaa ja luo suuntaviivat kokonaisvaltaiselle, uudenlaiselle toimintatavalle. Etsitään uudenlaisia yhteistyömuotoja. Kehittämisideoita toteutetaan konsultaatioprosessin aikana.

Osallistujat ovat organisaation hierarkian eri tasoilta ja edustavat eri yksiköitä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Pirjo Parviainen

Tiedote

Terveyskeskus hyvään kehittämiskierteeseen

1.12.2012

Salon terveyskeskusta on kehitetty yhteisölliseksi lääkärien ja hoitajien esimerkillisellä yhteistyöllä. Yhteistyötä vahvistamalla luotiin myönteinen ilmapiiri, joka parantaa tuottavuutta ja vahvistaa henkilöstön hyvinvointia. Näin syntyi terveyskeskuksen oma kehittämismalli. Työsuojelurahasto rahoitti hanketta, jonka ulkopuolisena toteuttajana toimi RTR-Suunnittelu Oy.
 
Toimintatavat olivat johdon ja henkilöstön yhdessä suunnittelemia, millä vältettiin muutosvastarinta. Ammattiryhmät toimivat hankkeessa koko ajan syventyneessä yhteistyössä, mikä siirtyi tiimityössä arjen käytäntöihin. Näin saatiin myönteinen kehittämiskierre Salon terveyskeskukseen.
 
Onnistuminen kysyy yhteistyötä
 
Salon terveyskeskuksessa päätettiin keväällä 2010 kehittää organisaatio yhteisölliseksi, jolloin toiminnan rakenteet tukisivat laajasti yhteistyötä organisaatiossa ja organisaation ulkopuolella. Kehittämishankkeeseen osallistui toukokuusta 2010 joulukuuhun 2012 likimain koko henkilöstö Salon toimintayksiköstä. Elokuussa 2011 mukaan tulivat työntekijät Halikon yksiköstä ja syyskuussa 2012 Kuusikon yksiköstä.
 
Kehittämismallin onnistuminen edellytti yhteisten tavoitteiden määrittämistä ja syvää yhteistyötä koko yhteisössä, kaikkien ammattiryhmien välillä. Keskustellen tarkennettiin jatkuvasti kehittämisen tavoitetta.
 
Keskustellen kehityttiin
 
Salon terveyskeskuksen kehittämismallissa ohjausryhmä johti hanketta ja tarkensi jatkuvasti tavoitteita. Kehittämisessä käytettiin toimintatutkimuksen monenlaisia menetelmiä, muun muassa työkonferenssia, vierailuja ja työpaikkakyselyitä, tilanteen mukaisesti.
 
Tärkeä toimija oli kehittämisryhmä, jonka kokoonpano vaihteli tarpeen mukaan. Kehittämisryhmä ohjasi uudenlaisten toimintatapojen luomista.
 
Kehittämispäivät yhdistivät kaikki organisaatiossa toimivat. Kehittämispäivillä sovittiin toimet, joita henkilöstö teki tapaamisten välillä. Myöhemmin terveysasemien aamuinfoissa kaikki saivat esittää näkemyksensä kehittämisestä. Kehittämispäivien ja aamuinfojen aiheet ja menetelmät suunniteltiin pienkehittämisryhmissä.
 
Noin puolen vuoden välein koko henkilöstö kokoontui kehittämisiltapäivään, joka sisälsi lyhyen tiimivalmennuksen ja ryhmätöitä. Näin pidettiin kehittämisilmapiiriä yllä.

Hankkeessa toimittiin keskustellen, tasa-arvoisesti ja joustavasti, prosessiin osallistui kuka tahansa organisaatiosta tarkoituksenmukaisesti.

Koulutus vahvistaa strategiaa
 
Hankeaikana Salon yksikössä lähes kaikki hoitajat kouluttautuivat hoidon tarpeen arviointiin. Osastonhoitaja suoritti johtamisen erikoisammattitutkinnon, mikä tarkoitti hankkeelle strategianäkökulman vahvistamista.
 
Salon terveyskeskuksen hankkeessa paneuduttiin useasti strategiasuunnitelmaan, mikä kertoo hyvää Salon kaupungin osaamisen johtamisesta.
 
Hankkeen palautteessa osallistujat kehaisivat tyypillisesti sitä, että konkreettinen muutos jatkuu, ja kehittymisinto elää.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Ritva Ranta. Yhteistyö, tuottavuus ja hyvinvointi – Strategiatyön, arvokulttuurin ja kehittämistyön yhdistäminen. Loppuraportin tiivistelmä. Salon terveyskeskus. 5.2.2013. Avaa