Yhteistyö, tuottavuus ja hyvinvointi – Strategiatyön, arvokulttuurin ja kehittämistyön yhdistäminen

Hanketiedot

Hankenumero
110183

Hakija
Oy Roberts Ab

Toteuttaja
Oy Roberts Ab

Lisätietoja
Mikko Roberts
mikko.roberts@roberts.fi

Toteutusaika
1.5.2010 - 1.12.2012

Työsuojelurahaston päätös
5.5.2010
10 900 euroa

Kokonaiskustannukset
21 800 euroa

Tulokset valmistuneet
1.12.2012

Tiivistelmä

Kehittämishankkeen tehtävänä on selvittää, miten strategiatyö vaikuttaa yrityksen arvokulttuuriin, toiminnan rakenteisiin ja tuottavuuteen. Ensinnäkin millaisilla toimenpiteillä voidaan strategiatyö, arvokulttuuri ja toiminnan rakenteet yhdistää niin, että tuottavuus ja henkilöstön hyvinvointi ja työn mielekkyys säilyvät ja paranevat. Toiseksi, millainen muutos ja kehittämisen prosessi tarvitaan, jotta nämä elementit parantavat tuottavuutta ja vahvistavat henkilöstön hyvinvointia. Erityisesti pk-yrityksissä edellä mainitut asiat ovat tärkeitä tutkia, koska ne työllistävät enenevässä määrin suomalaisia ja tutkimukset edellä kuvatuista aiheista pääosin keskittyvät suurempiin organisaatioihin.

Tausta-ajatuksena on kollaboratiivinen yritys, jonka Charles Heckscher on esitellyt. Hän liittää yhteen strategiatyön, tuottavuuden, arvokulttuurin ja rakenteet kuten yrityksen säännöt ja viralliset muodot toimia sekä epämuodollisemmat rakenteet kuten urakehitys, koulutusjärjestelmä, palkitseminen, palaverikäytännöt ja kommunikaatio. Yrityksen tavoitteena on kehittää yhteistyötä laajassa merkityksessä: organisaation sisällä eri organisaation hierarkkisten tasojen yhteistyötä ja eri osastojen ja ammattiryhmien välistä yhteistyötä.

Tutkimusmenetelmänä on toimintatutkimus. Organisaatioissa toteutetaan tutkimus/konsultaatio prosessi, jolloin tehdään kehittämistyötä. Organisaatioissa muodostetaan kehittämisryhmä, jonka kokoonpano vaihtelee tarpeen mukaan. Ryhmän tehtävänä on koordinoida organisaation kehittämistoimintaa, luoda suuntaviivat kokonaisvaltaiselle, uudenlaiselle toimintatavalle.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mikko Roberts

Tiedote

Kohti yhteisöllistä yritystä

1.12.2012

Elintarvikealan Roberts Oy:tä on kehitetty yhteisöllisemmäksi. Järjestelmälliseksi saatiin varsinkin myyntiä ja markkinointia. Myös osastojen välinen yhteistyö parani. Työsuojelurahasto rahoitti perheyrityksen kehittämishanketta, jota toteutti alun perin RTR-Suunnittelu Oy ja sittemmin Management Institute of Finland.
 
Roberts Oy, noin satavuotias perheyritys, ei tässä hankkeessa täysin päässyt tavoitteeseensa, mutta kuitenkin eteni selvästi kohti yhteisöllistä organisaatiota. Yritys työllistää Varsinais-Suomessa noin 35 henkilöä.
 
Hankeaikana ammattiryhmien yhteistyö syventyi ja syntyneitä kehittämisideoita on sittemmin työstetty yhdessä. Uutta näkökulmaa työhön toivat erityisesti yhteistyötapaamiset, joihin osallistui koko henkilöstö syksyllä 2011.
 
Yhteinen näkemys strategiasta ja asioiden tärkeysjärjestyksestä on pääpiirteissään saavutettu ja työ jatkuu. Nykyisten toimintojen viestintäkanavia määriteltiin yhteistyöprosessissa. Hierarkia organisaatiossa on määritelty.
 
Hankkeessa käytettiin taustateoriana toimintatutkimusta. Sen mukaisesti tähdättiin yhteisölliseen organisaatioon, jossa työntekijät auttavat toisiaan saavuttamaan yhteisen tavoitteen.
 
Markkinoinnissa kaikki peliin

 
Hankkeen aluksi muodostettiin kehittämisryhmä, johon osallistui työntekijöitä sekä tietojärjestelmien hallinnoijia ja kehittäjiä organisaation eri tasoilta ja eri osastoilta. Kehittämisasiantuntija Ritva Ranta pyrki luomaan yhteisöllisyyden ilmapiirin, joka mahdollistaa avoimen keskustelun.
 
Touko-ja kesäkuussa 2010 tehtiin alkuanalyysit, haasteltiin henkilöstöä ja Ranta havainnoi jokaista osastoa sekä keskusteli työntekijöiden kanssa. Kerätyn tiedon perusteella Ranta ja kehittämisryhmä tarkensivat tavoitteita elokuussa.
 
Ensimmäiseksi kehitettiin markkinointistrategiaa sekä organisoitiin markkinointi- ja myyntiorganisaatio uudelleen. Tarkoitus oli saada yrityksen kaikki voimavarat käyttöön. Toimitusjohtaja ja esimiehet toteuttivat muutokset kokonaan.
 
Henkilöstöltä painavat sanat

 
Helmikuussa 2011 toteutettiin henkilöstölle lomakekysely. Näin tarkennettiin käsitystä siitä, miten henkilöstön näkee kehittämistyön.
 
Tulokset raportoitiin koko henkilöstölle osastoittain, esimiesten kanssa. Palautekeskustelut toivat tarkennusta hankkeen jatkototeutukseen syksyksi 2011. Silloin havaittiin, että henkilöstö huolehtii erityisesti osastojen välisestä yhteistyöstä ja tiedonkulusta.
 
Syksyllä 2011 koko henkilöstö laitettiin omasta näkökulmastaan miettimään parannuksia kehittämisprosessiin. Ensimmäisessä tapaamisessa jakauduttiin osastoittain ryhmiin, joissa esiteltiin omat ideat ja tuotettiin ryhmän kehittämisideat, joita työstettiin yhdessä.
 
Seuraavalla kerralla sekaryhmistä osa selvitti, miten prosessia voisi näiden ideoiden perusteella parantaa. Toinen osa ryhmistä pohti kehittämisen esteitä.
 
Seuraavassa tapaamisessa tuotettiin kehittämissuunnitelma yhteistoiminnan omasta parantamisesta. Myös toiminnan muutosten seurantaa pohdittiin.
 
Laatujärjestelmä selkiyttää prosesseja
 
Syksyn 2011 kehittämisideoita hyödyntämällä tehtiin 2012 laatujärjestelmä. Siinä paneudutaan prosessien kuvaukseen ja tiedon välityksen varmentamiseen.
 
Ensin määriteltiin ydinprosessit ja kuvattiin yrityksen toimintamalli. Sen jälkeen ydinprosessit
avattiin toiminnoiksi.
 
Lisäksi keväällä 2012 strategiatyössä tarkennettiin visiot, päästrategiat ja toimintasuunnitelmat tuloskortin näkökulmille.
 

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Ritva Ranta. Yhteistyö, tuottavuus ja hyvinvointi – Strategiatyön, arvokulttuuri ja kehittämistyön yhdistäminen. Roberts Oy. Management Institute of Finland 27.3.2013 Avaa