Yhteistyökumppaneiden asemointi terveystutkimuksen sidosryhmäyhteistyössä

AoM The 83rd Annual Meeting of the Academy of Management, 4.-8.8.2023, Boston, Massachusetts, Yhdysvallat

Hanketiedot

Hankenumero
230015

Hakija
Pasi Hirvonen

Toteuttaja
Pasi Hirvonen

Lisätietoja
Pasi Hirvonen
pasi.hirvonen@uef.fi

Toteutusaika
2.8.2023 - 9.8.2023

Työsuojelurahaston päätös
27.1.2023
2 000 euroa

Kokonaiskustannukset
3 330 euroa

Tulokset valmistuneet
1.9.2023

Tiivistelmä

Tässä esityksessä esitellään Työsuojelurahaston rahoittaman tutkijavierailun aikana tehdyn tutkimuksen löydöksiä. Esityksessä tarkastellaan kriittisesti sitä, kuinka potilaita asemoidaan eri tavoin poissaoleviksi yhteistyökumppaneiksi terveystutkimuksen parissa tehtävän sidosryhmäyhteistyön yhteydessä. Löydökset tullaan esittämään kansainvälisessä johtamis- ja organisaatiotutkimuksen konferenssissa. Esitys tuo uuden ja tärkeän näkökulman sidosryhmäyhteistyön tutkimuksen kentälle.

Hankkeen vastuuhenkilö

Pasi Hirvonen

Tiedote

Yhteistyökumppaneiden asemointi terveystutkimuksen sidosryhmäyhteistyössä

1.9.2023

Tiivistelmä

Tässä Academy of Management 2023 -konferenssissa esitetyssä tutkimuksessa tarkasteltiin potilaiden roolia osana terveystieteiden tutkimuksen sidosryhmäyhteistyötä. Tutkimuksessa hyödynnettiin kriittisen tutkimuksen näköaloja ja kiinnitettiin huomiota siihen, kuinka sidosryhmäyhteistyötä terveystieteiden kentällä tekevät toimijat asemoivat potilaita kuvaillessaan yhteistyön sisältöjä. Löydökset kuvaavat sitä, kuinka potilaat näyttäytyivät hyvin moniselitteisesti osana sidosryhmäyhteistyötä joko yhteistyön resursseina, kohteina, sivullisina kumppaneina tai mahdollisina yhteistyötoimijoina. Tutkimuksemme tuottaa uutta tietoa suomalaisten julkisorganisaatioiden ja yksityisten toimijoiden yhteistyön muodoista sekä potilaiden roolista tässä.

Tausta

Tutkimuksemme löydöksiä esitettiin Academy of Management -konferenssissa, koska kyseinen konferenssi on yksi maailman suurimmista ja arvostetuimmista johtamisen ja organisaatiotutkimuksen tieteellisistä tapahtumista. Tukimuslöydösten esittäminen tällaisella foorumilla mahdollistaa dialogian muiden maailman johtavien tutkijoiden kanssa sekä oman tutkimuksellisen aseman kehittämisen ja vahvistamisen. Esitys pidettiin kriittisen johtamistutkimuksen divisioonassa.

Aineisto

Esityksessä esiteltiin tutkimusta, jossa tarkasteltiin potilaiden roolia ja asemaa sidosryhmätoimijoina terveystutkimusyhteistyössä. Esitys perustuu 44 teemahaastatteluun, joissa haastateltiin kahden yliopistoyhteisön parissa toimivia sidosryhmätoimijoita (tutkijat, kolmannen sektorin edustajat ja yrittäjät). Tutkimuksen edustaa kriittistä johtamis- ja organisaatiotutkimusta ja löydösten analyysi pohjautuu diskursiivisiin menetelmiin.

Tulokset ja johtopäätökset

Esityksessä kerrottiin, kuinka potilaat asemoidaan moniselitteisiksi toimijoiksi yliopistojen, yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden välisessä sidosryhmäyhteistyössä. Löydökset havainnollistavat, kuinka potilaat asemoidaan enimmäkseen passiivisiksi toimijoiksi – tutkimusresurssiksi ja -kohteiksi – ja marginaalisemmin aktiivisiksi kumppaneiksi sidosryhmäyhteistyössä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Nykyään sekä julkisten yliopistojen että yritysten odotetaan tekevän yhteistyötä potilaiden kanssa tutkimustoiminnassaan. Tiedämme kuitenkin vähän siitä, kuinka terveystutkijat ja heidän sidosryhmänsä ymmärtävät potilaan roolin yhteisissä tutkimusprosesseissaan. Esityksessämme löydökset täydentävät tutkimusyhteistyökirjallisuutta havainnollistamalla näkemyksiä siitä, miten yksi toimijaryhmä – tässä potilaat – sijoittuu toimijaksi terveystutkimusyhteistyön kontekstissa Suomessa.

Aineisto

Konferenssiesitys Avaa