Yhteistyöllä luodaan onnistunut ja jatkuvasti kehittyvä työyhteisö

Hanketiedot

Hankenumero
117452

Hakija
Iin kunta

Toteuttaja
Iin kunta

Lisätietoja
Annastiina Junnila
annastiina.junnila@ii.fi

Toteutusaika
16.1.2018 - 30.4.2019

Työsuojelurahaston päätös
22.12.2017
14 845 euroa

Kokonaiskustannukset
29 690 euroa

Tulokset valmistuneet
30.4.2019

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on kehittää Iin kunnan varhaiskasvatuksen uudelleen organisoidun työyhteisön toimintakulttuuria ja vahvistaa työntekijöiden yhteistyö- ja ongelmaratkaisutaitoja. Tavoitteena on myös lisätä vuorovaikutustaitoja muutoksen sietokykyä ja toiminnan jatkuvaa parantamista itsenäisesti arjen työtehtävissä. Hankkeen avulla parannetaan muutosjohtamisen osaamista ja kykyä selviytyä muutoksista jatkossa paremmin. Hankkeen aikana organisaatio oppii systemaattisen kehittämisen mallin, luodaan muutosjohtamisen mallin ja menetelmät sekä työkalut. Hankkeen menetelminä käytetään asiantuntijan johtamaa systemaattista kehittämisohjelmaa, jossa tuetaan johtoa, esimiehiä sekä työntekijöitä yhteistyössä kohtaamaan muutokset rakentavasti ja ratkaisukeskeisesti. Henkilöstö osallistetaan muutokseen ja uusien toimintamallien ideointiin. Esimiehiä tuetaan muutosjohtamiseen esimiespajoilla ja työnohjauksella. Organisaatioon luodaan muutosagentti-malli. Laajemman hankekokonaisuuden toimijoiden avainhenkilöille järjestetään yhteisiä seminaareja, joissa jaetaan hyviä käytäntöjä ja opitaan vertaisarvioimalla toisten toimintaa. Hankkeen tulokset ovat käytettävissä 1.5.2019. Ulkopuolisena asiantuntijana toimii Valmennustrio Oy ja Oulun ammattikorkeakoulu. Hankkeessa sovellettavat tutkimukset Marko Kestin väitöstutkimus: Tuottavuus kasvuun hiljaisen tiedon avulla Leena Ruopsan väitöstutkimus: Kerrottu identiteetti organisaatiomuutoksen kontekstissa

Hankkeen vastuuhenkilö

Annastiina Junnila

Tiedote

Yhteistyöllä luodaan onnistunut ja jatkuvasti kehittyvä työyhteisö

30.4.2019

Tiivistelmä

Hankkeeseen osallistui Iin kunnan varhaiskasvatuksen henkilöstö, johto ja päättäjät. Hankkeessa kokeiltiin onnistuneesti muutostyöryhmän toimivuutta sisäisten haasteiden ratkaisemissa ja toiminnan kehittämisessä sekä henkilöstön osallistamista oman tiimin toiminnan kehittämiseen. Hankkeen aikana pystyttiin lisäämään työhyvinvointia ja yhteistyötä sekä parantaa muutosjohtamisen osaamista. Muutostyöryhmä loi myös muutossuunnitelman mallin, joka on muidenkin organisaatioiden hyödynnettävissä.

Lähtökohdat

Iin kunnan varhaiskasvatuksessa oli tehty isoja henkilöstöä koskevia toiminnallisia muutoksia. Muutokset olivat aiheuttaneet ongelmia henkilöstön ja esimiehien työssäjaksamiseen. Hankkeen tavoitteeksi asetettiin työhyvinvoinnin parantaminen ja yhteistyön lisääminen sekä muutosjohtamisen osaamisen parantaminen. Hankkeen asiantuntijaksi valittiin työhyvinvoinnin ja organisaatioiden kehittämiseen erikoistunut Valmennustrio, Hankkeessa sovellettiin Marko Kestin ja Leena Ruopsan väitöstutkimuksia.

Kohderyhmät

Hankkeen työskentelyyn osallistui aktiivisesti Iin kunnan varhaiskasvatusyksiköiden henkilöstö (noin 100 henkilöä), yksiköiden esimiehet, varhaiskasvatusjohtaja, Iin kunnan hallintojohtaja, varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Menetelmät

Hankkeessa henkilöstö osallistettiin kehittämistoimenpiteiden ideoimiseen ja toteuttamiseen yhteistyössä esimiesten kanssa. Hankkeen aikana luotiin systemaattinen kehittämisen malli yksiköihin ja esimiestoimintaan. Hankkeen aikana perustettiin laaja-alainen muutostyöryhmä, johon osallistui myös päättäjiä lautakunnasta. Työryhmän kokoonpano ja toiminta sekä se, että päättäjät ja henkilöstö kehittävät toimintaa yhdessä, olivat täysin uutta kunnan toiminnassa.

Vaikuttavuus

Hankkeessa henkilöstötyytyväisyys parani huomattavasti ja yhteistyö tiimien sisällä kehittyi selkeästi. Henkilöstön arvion mukaan suurin kehittyminen tapahtui muutosten johtamisessa ja johdon toiminnassa muutosten toteuttamisessa sekä henkilöstön mahdollisuuksissa vaikuttaa muutoksiin. Niissä saatiin merkittävää edistystä aikaan. Työyhteisöt oppivat hankkeen aikana kehittämään toimintaansa yhteistyössä tiimitasolla ja koko varhaiskasvatuksessa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeen aikana perustettu muutostyöryhmä on uudenlainen yhteistyömalli, jossa toimintaa voidaan kehittää laaja-alaisesti huomioiden työntekijöiden ja päättäjien näkemykset. Rohkea kokeilu, joka synnytti laajempaa yhteistä ymmärrystä ja yhteistyötä. Oman toiminnan kehittämiseen ja ongelmien ratkaisuun kannattaa hyödyntää osaamista organisaation joka tasolta, koota viisautta yhteen ja ratkaista haasteita yhdessä. Ryhmä teki myös muutossuunnitelman mallin, joka on hyödynnettävissä ideapohjana.

Aineisto

Virpi Ilmakangas, Valmennustrio Oy, Annastiina Junnila, Iin kunta. Yhteistyöllä luodaan onnistunut ja jatkuvasti kehittyvä työyhteisö. Kehittämishankkeen loppuraportti. 26.3.2019. Avaa

Iin kunnan muutossuunnitelman malli Avaa