Yksilöiden prosessit organisaatioiden tuottavuuteen interaktion kautta

Hanketiedot

Hankenumero
112369

Hakija
Personal Results Oy

Toteuttaja
Personal Results Oy

Lisätietoja
Jari Laine
jari.laine@palkkataito.fi

Toteutusaika
28.11.2012 - 25.2.2013

Työsuojelurahaston päätös
19.12.2012
34 900 euroa

Kokonaiskustannukset
69 800 euroa

Tulokset valmistuneet
25.2.2013

Tiivistelmä

Hankkeessa mallinnetaan keskeisiä työyhteisöjen toimijoiden esille nostamia kehittämistä vaativia asiakokonaisuuksia tai yksittäisiä tekemistä ja kehittämistä odottavien asioiden ratkaisuprosesseja. Mallintaminen tarkoittaa tekemistä odottavien asioiden määrittämistä, ratkaisujen ja ratkaisuprosessien avaamista ja tietotekniikan hyödyntämistä läpi prosessien.

Keskeiset kehittämistä odottavat asiat nostetaan esille palaute- ja tutkimusaineistoista, joita on syntynyt johtamiskeskustelujen, työhyvinvointi- ja asiakaskartoitusten yhteydessä esiin nostetuista asioista.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa asiakkaille verkkopalvelukonsepti kehittämiskohteiden esille nostamiseksi ja ratkaisemiseksi. Konsepti tarjoaa työyhteisöille (johdolle ja henkilöstölle) yksinkertaisella ja helppokäyttöisellä tavalla sekä mahdollisuudet löytää haasteensa että välineet, toimintamallit ja prosessit ratkoa niin päivänpolttavia kuin strategisia johtamis- tai kehittämishaasteitaan.

Erityisenä haasteena hankkeessa on varmistaa prosessien yksinkertaisuus ja räätälöitävyys sekä niitä tukevien helppokäyttöisten käyttöliittymäratkaisujen mallintaminen yksilö- ja yhteisökeskeisissä työyhteisöissä. Niiden oletetaan jatkossa kehittyvän räätälöidyiksi oppimisalustoiksi.

Tämä konseptointihanke on osa laajempaa kokonaisuutta, jonka tulokset ovat käytettävissä v. 2014.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jari Laine

Tiedote

Toimintamalli tuottavuuteen ja työhyvinvointiin

25.2.2013

Personal Results Oy on kehittänyt pohjan helppokäyttöiselle verkkopalvelulle, jonka avulla voi parantaa työyhteisöjen tuottavuutta ja hyvinvointia.

Järjestelmä jäsentää ja parantaa esimiesten ja työntekijöiden dialogia sekä yksilöillä olevan tiedon ja motivaatiopotentiaalin hyödyntämismahdollisuutta.

Mallin kehittänyt Personal Results Oy on toiminut vuosia erilaisissa johtamisen ja henkilöstön kehittämisen hankkeissa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Mittavan palautteen pohjalta

Kehittämishankkeessa on kuvattu ja hahmotettu yksinkertaisia toimintamalleja työntekijöiden esille nostamien ongelmien ja kehittämistä vaativien asioiden ratkaisemisessa.

Konseptoinnin pohjana on Personal Resultsin käytössä olevat noin 400 johtamisjärjestelmäpalautetta ja aineisto, jossa on tuhansia oman työn kehittämisehdotuksia.

Dialogisia prosessikaavioita

Aineistojen pohjalta luotiin malleja käyttöliittymän konseptoinneille, jotka sisälsivät: 1) Erilaisia moduulipohjaisia prosesseiksi mallinnettuja konkreettisia toimintamalleja erilaisiin tilanteisiin, 2) Erilaisia keskustelumoduulikuvauksia henkilöiden ja ryhmien väliseen vuorovaikutukseen, 3) Toimialasta ja organisaatiomallista riippumattoman tietokantarakenteen, 4) Raportoinnin alustavan konseptin.

Ensimmäinen työvaihe perustui Personal Resultsin järjestelmästä saadun palautteen analysointiin ja siitä saatujen kehittämisaihioiden jatkojalostamiseen. Seuraavaksi niitä muunnettiin prosesseiksi ja lopulta yksilöllisiksi dialogisiksi prosessikaavioiksi.

Personal Resultsin yhteistyökumppaneina hankkeessa toimivat ohjelmistotalo Werdia Oy ja tiedon jalostamiseen erikoistunut InfoBuild.

Hankkeen tulokset ovat käytännöllisesti katsoen tavoitteen mukaiset. Tavoitteeksi oli asetettu myös käyttöliittymän mallinnus, joka jäi myöhempään toteutukseen.

Hankkeen seurauksena Personal Resultsin työyhteisöjen kehittämis- ja ohjausohjelmisto vastaa entistä paremmin nykyiseen dialogiseen johtamistarpeeseen.

Työsuojelurahasto tuki hanketta kehittämisavustuksella. Vuodesta 2014 rahastolla on ollut olemassa olevan tiedon konseptointiin tuotteistusmääräraha.
 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Loppuraportti

Yksilöiden prosessit organisaatioiden tuottavuuteen interaktion kautta.

Loppuraportti 22.12.2015. Laatinut Personal Results Oy, Raimo Ylä-Soininmäki Avaa