Yksilöllinen muutosjohtaminen kuntauudistuksissa -väitöskirja

Hanketiedot

Hankenumero
111011

Hakija
Hanna Vakkala

Toteuttaja
Hanna Vakkala

Lisätietoja
Hanna Vakkala
hanna.vakkala@ulapland.fi

Toteutusaika
1.3.2011 - 31.5.2011

Työsuojelurahaston päätös
26.1.2011
6 400 euroa

Kokonaiskustannukset
6 400 euroa

Tulokset valmistuneet
31.5.2011

Tiivistelmä

”Yksilöllinen muutosjohtaminen kuntauudistuksissa” -tutkimus kohdistuu työntekijöiden johtamiseen muutostilanteissa olevissa kuntaorganisaatioissa. Keskiössä ovat ihmisten muutoskokemukset ja lähiesimiestyö muutostilanteissa. Millainen on yksilöllinen muutosdynamiikka? Millainen merkitys psykologisten sopimusten solmimisella ja ylläpidolla on muutostilanteessa? Millaisella johtamisella voidaan tukea ihmisiä muutoksessa? Tutkimuksen kokonaistavoitteena on nostaa esiin psykologista, vuorovaikutusta ja yksilöllisyyttä korostavaa johtamisajattelua organisaatioiden johtamiskeskustelussa.

Tutkimusaineisto on kerätty kuntaliitoksia ja kuntien yhteistyötä tutkineissa, TSR:n rahoittamissa hankkeissa (Henkilöstövoimavarat kuntaliitoksissa ja POLKU -Seutuyhteistyöllä tuloksellisuuteen) vuosina 2006 – 2009. Aineisto koostuu 38 yksilöhaastattelusta, 21 ryhmähaastattelusta sekä henkilöstökyselyistä, joissa on ollut yhteensä 1003 vastaajaa. Tutkimus syventää tutkimushankkeiden tuloksia, joita on julkaistu kolmessa tutkimusraportissa ja lukuisissa artikkeleissa.

Kevään 2011 aikana viimeisteltävä käsikirjoitus jätetään esitarkastukseen syksyllä. Tutkimuksen tulokset tiedotetaan valtakunnallisesti keväällä 2012. Tulosten uskotaan luovan keskustelua paitsi henkilöstö- ja muutosjohtamiseen sekä kuntatutkimukseen liittyvässä akateemisessa yleisössä, myös kuntien esimiesten ja henkilöstön keskuudessa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hanna Vakkala

Tiedote

Kuntamuutoksessa tilausta pehmojohtamiselle

31.5.2011

Kuntamuutoksissa tarvitaan perinteisen johtamistavan rinnalle
nykyistä pehmeämpää, ihmisläheistä johtajuutta. Nykyisin kuntien
henkilöstöä ei oteta tarpeeksi huomioon kuntamuutoksissa. Näin
osoittaa yliopisto-opettaja
Hanna Vakkala hallintotieteen väitöskirjassaan.
Hän kirjoitti Työsuojelurahaston stipendiaikana tutkimuksensa
valmiiksi.

 

Tilanne helpottuu työyhteisössä kuitenkin lopulta yksinkertaisesti:
tasapuolisella kohtelulla, arvostavalla johtamisotteella ja
yksilöitä kunnioittavalla johtajuudella.

 

Henkilöstö kuntauudistuksissa -väitöskirja pureutuu ajankohtaiseen
kuntakentän muutokseen. Kirjassa painotetaan, että työntekijät vain
johtamistoimen kohteina näkevä johtamistapa ei toimi. Ylhäältä alas
suuntautuva johtamisajattelu ei riitä myöskään pitkällä
tähtäimellä.

 

Tulokset tuottanevat keskustelua paitsi henkilöstö- ja
muutosjohtamisen sekä kuntatutkimuksen tutkijoissa että kuntien
esimiehissä ja henkilöstössä.

 

Aineisto TSR-hankkeista ja 21 kunnasta

 

Vakkala keräsi tutkimusaineistonsa kuntaliitoksia ja kuntien
yhteistyötä tutkineista, Työsuojelurahaston rahoittamista
hankkeista (105141: Henkilöstövoimavarat kuntaliitoksissa ja
104332: POLKU – Seutuyhteistyöllä tuloksellisuuteen). Aineisto
koostuu 38 yksilöhaastattelusta, 20 ryhmähaastattelusta sekä
henkilöstökyselyistä, joihin vastasi lähes 900 esimiestä tai
työntekijää. Tutkimus syventää hankkeiden tuloksia, joita on
julkaistu kolmessa tutkimusraportissa ja lukuisissa
artikkeleissa.

Aineisto on koottu 21 kunnasta. Mukana on kuusi kuntaliitosta ja
neljä kuntien yhteistoimintaorganisaatiota.

 

Monien aineistojen ja erilaisten tutkimusmenetelmien hyödyntäminen
mahdollisti moniulotteisen ilmiön tarkastelun.

 

Psykologinen sopimus ei päivity

 

Hanna Vakkala nostaa psykologista eli vuorovaikutusta ja
yksilöllisyyttä korostavaa ajattelua organisaatioiden
johtamiskeskustelussa. Hän paneutuu ihmisten muutoskokemuksiin ja
lähiesimiestyöhön muutostilanteissa. Hän tutkii yksilöllistä
muutosdynamiikkaa sekä psykologisten sopimusten solmimisen ja
ylläpidon merkitystä.

 

Lähiesimiestyö on olennaista, sillä esimiehiin kilpistyy muutoksen
valmistelu ja työyhteisöjen muutosreaktioiden vastaanotto ja
käsittely. Vakkalan sanoin psykologisten sopimusten päivittäminen
ei onnistu riittävän hyvin tässä epävarmuudessa.

 

Vuorovaikutuksellinen ja ihmisläheinen johtaminen ei toteudu
riittävästi. Henkilöstöjohtamisen puutteet heijastuvat
työntekijöiden motivoitumiseen ja jaksamiseen.

 

Lähiesimiehelle paineita kahdelta suunnalta

 

Vakkalan mukaan usein esimiehen ja alaisen yhteisymmärrys rakoilee
muutoksen vuoksi. Yhteisymmärryksen ja johtajuuden puutteet näkyvät
turhautumisena, ärtyneisyytenä tai alakuloisuutena. Pidemmällä
aikavälillä motivaatio, sitoutuneisuus ja työtyytyväisyys
heikentyvät.

 

Lähiesimies on kuin puun ja kuoren välissä. Häneltä odotetaan läsnä
olevaa ja ymmärtävää johtajuutta, vaikka esimiehen aika kuluu
liitoksen tai yhteistyön toteutukseen.

 

Työntekijöiden tehtävät ja paikat ovat etenkin muutoksen alussa
pysyvämpiä kuin esimiesten tehtävät. Kuntaliitoksessa esimies
vaihtuu muutosprosessissa keskimäärin kolmanneksella
työntekijöistä, joskus siis jopa useammin.

 

Kun esimies on epävarma työnsä jatkosta, hänen on usein vaikea
ottaa vastaan työntekijöiltä tulevaa painetta. Tällöin ongelmien
ratkaiseminen voi hankaloitua.

 

Uusi esimies, uusi psykologia

 

Kun esimies vaihtuu, yhteisymmärrys eli psykologinen sopimus,
työntekijän kanssa on muodostettava uudelleen. Tämä ei Hanna
Vakkalan mukaan toteudu riittävän nopeasti ja kattavasti. Näin
syntyy katvealueita, jotka heijastavat työntekijöiden sopeutumista
uuteen tilanteeseen.

 

Vakkala päättelee, että työntekijöiden huomioon ottaminen
tiedottamisen, henkilöstösuunnittelun ja johtamisen kohteina ei
riitä. Henkilöstö on otettava huomioon myös yksilöinä, joilla on
erilaisia näkemyksiä, kokemuksia ja elämäntilanteita. Kokemukset
tasapuolisesta ja ihmisläheisestä johtamisesta rakentavat
työntekijöiden luottamusta esimieheen ja organisaatioon.

 

Päivittyvä sopimus ja avoin keskusteluilmapiiri kuuluvat
henkilöstöjohtamiseen. Ne luovat edellytyksiä vahvalle
luottamukselle, hyvinvoivalle työyhteisölle ja onnistuneelle
kuntayhteistyölle. henkilöstö

 

Kovasti pehmeän johtajuuden puolesta

 

Vakkala kehittäisi niin sanottua pehmeää johtajuutta. Silti
perinteistä johtaja-ajattelua ei pidä täysin syrjäyttää. Vaateet
ihmisläheisestä ajattelusta tulisi kuitenkin ottaa vakavasti, sillä
ne kertovat, miksi ihmiset eivät voi hyvin työyhteisöissään.

 

Vakkalan väitöskirja tarkastettiin Lapin yliopistossa 25.
toukokuuta 2012.

Vakkalaa kiinnostaa nyt syventää tutkimusta työntekijöiden ja
esimiesten suhteesta. Vakkala tutkisi myös sitä, millainen merkitys
ihmisläheisellä johtajuudella on työyhteisön toimivuuteen,
hyvinvointiin ja elinvoimaiseen kuntaorganisaatioon.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Hanna Vakkala. 2012. Henkilöstö kuntauudistuksissa. Psykologinen johtamisorientaatio muutoksen ja henkilöstövoimavarojen johtamisen edellytyksenä. Suomen Kuntaliitto, Acta 238. ISBN 978-952-213-899-6 (nid.), ISBN 978-952-213-900-9 (pdf), ISSN 1237-8569 Avaa

Väitöstiedote: Henkilöstöjohtamisessa merkittäviä puutteita kuntien muutostilanteissa 24.5.2012. https://www.tsr.fi/uutistori/tiedotteet/tiedote/-/view/21147

Kuntaliiton julkaisumyynti: http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=2717