Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) suorittaneiden urat työmarkkinoilla

Hanketiedot

Hankenumero
117418

Hakija
Kristiina Ojala

Toteuttaja
Kristiina Ojala

Lisätietoja
Kristiina Ojala
krojala@utu.fi

Toteutusaika
1.1.2018 - 31.12.2018

Työsuojelurahaston päätös
21.11.2017
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
30 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2018

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa selvitetään millainen merkitys ylemmällä ammattikorkeakoulututkinnolla (YAMK) on tutkinnon suorittaneiden uralle ja urakehitykselle. Tutkimuksessa analysoidaan YAMK-tutkinnon suorittaneiden alkuvaiheen uraa, ura- ja palkkakehitystä ja uralla koettuja esteitä sekä urien sukupuoli- ja koulutusalakohtaisia eroja. Analyysien pohjalta luodaan YAMK-tutkinnon suorittaneiden uratyypit. Kyselyaineisto koostuu 20 ammattikorkeakoulun vuosina 2006-2012 YAMK-tutkinnon suorittaneista (N=1095). Tutkimuksessa tarkastellaan tekniikan ja liikenteen alan, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnon suorittaneiden uria. YAMK-tutkinnon suorittaneiden uratarkastelu on tärkeää, koska aiemmat tutkimukset osoittavat, että tutkinto ei ole toiminut työmarkkinoilla hyvin uran ja kilpailukyvyn näkökulmasta. Tulokset antavat tietoa uratarkastelun kautta tutkintojen paremman kilpailukyvyn edistämiseksi työmarkkinoilla, tutkintojen kehittämiseksi toimivammiksi ja näin myös tutkintojen aseman vahvistamiseksi korkeakoulujärjestelmä- ja työelämäkentässä. Tutkimusta on tarkoitus jatkaa haastattelemalla 30 tutkinnon suorittanutta, kun tutkinto on ollut suoritettuna yli viisi vuotta. Haastateltavat valitaan kyselyaineiston pohjalta luotuihin uratyyppeihin sijoittuen. Tulosten raportointi tapahtuu kirjoittamalla tieteellisiä artikkeleita ja viestimällä tuloksista ammatillisilla foorumeilla sekä hankkeen aikana että sen jälkeen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kristiina Ojala

Tiedote

Tiekartta ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden uraohjaukseen

31.12.2018

Uudessa tutkimuksessa luotu uratyyppimallinnus tarjoaa tiekartan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden uraohjaukseen. 

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot (YAMK) ovat tutkitusti työelämälähtöisen osaamisen ja osaajien merkittäviä tuottajia, mutteivät kilpailukykyisiä työmarkkinoilla verrattaessa yliopistokoulutukseen.

Tutkijatohtori Kristiina Ojala Turun yliopiston kasvatustieteiden laitokselta on tutkinut YAMK-tutkinnon suorittaneiden urakehitystä suomalaisilla työmarkkinoilla. Työsuojelurahasto on tukenut Ojalan työtä post doc -stipendillä. 

Ojalan kyselyaineisto koostui yli tuhannesta YAMK-tutkinnon vuosina 2006-2012 suorittaneesta vastaajasta 20 ammattikorkeakoulusta (N=1095). Tutkimuksessa tarkasteltiin tekniikan ja liikenteen alan, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan, sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnon suorittaneiden uria. Aineiston analysoinnissa Ojala käytti sekä laadullisia että tilastollisia menetelmiä. 

Viisikohtainen mallinnus tekee uramahdollisuudet näkyviksi

Ojala analysoi tutkimuksessaan muun muassa YAMK-tutkinnon suorittaneiden alkuvaiheen uraa, ura- ja palkkakehitystä ja uralla koettuja esteitä, sekä urien sukupuoli- ja koulutusalakohtaisia eroja. 

Analyysien pohjalta Ojala mallinsi YAMK-tutkinnon suorittaneiden viisi uratyyppiä: nousujohteinen työura, uudistuva työura, yrittäjyystyöura, jatkuva työura ja epävakaa työura. 

Ojalan luoma uramallinnus tekee YAMK-tutkinnon suorittaneiden urasuunnitelmat ja uramahdollisuudet näkyviksi. Samalla se tarjoaa uraohjaukseen tiekartan, joka auttaa paikantamaan tutkinnon suorittaneiden uraväyliä ja uramahdollisuuksia työpaikoilla. Ojalan tutkimus kasvattaa myös YAMK-tutkintojen tunnettuutta työnantajien keskuudessa.

Alueellinen näkökanta auttaisi purkamaan uraesteitä

Ojalan tutkimustuloksia voidaan hyödyntää paremman kilpailukyvyn edistämiseksi työmarkkinoilla, sekä tutkintojen kehittämiseksi toimivammiksi – ja tätä kautta myös tutkintojen aseman vahvistamiseksi suomalaisessa korkeakoulujärjestelmä- ja työelämäkentässä. 

YAMK-tutkinnon suorittaneiden uraesteiden purkamiseksi Ojala suosittelee alueellista näkökantaa: työpaikkojen kannattaisi pohtia, kuinka uralla etenemisen mahdollisuuksia voisi kehittää aluelähtöisesti. Lisäksi valmistuneiden uramahdollisuuksia voitaisiin Ojalan mukaan edistää luomalla työpaikoilla verkostoitumisedellytyksiä ja lisäämällä yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa.

Toimittaja
Joanna Sinclair

Aineisto

Kristiina Ojala. Työelämän tutkimus – Arbetslivsforskning 17 (3) – 2019 https://journal.fi/tyoelamantutkimus/article/view/87126/46058 Avaa

Kristiina Ojala 22.5.2019 Avaa

Kristiina Ojala. . Loppuraportti. 2018. 16 sivua. Avaa

Ojala, K., Isopahkala-Bouret, U. & Haltia, N. 2018. Osaaminen ja kilpailukyky YAMK-tutkinnon suorittaneiden suhteellisen työmarkkina-aseman määrittäjinä. Aikuiskasvatus 38 (4), 291-303.

Kristiina Ojala , Ulpukka Isopahkala-Bouret & Mervi Varhelahti (2021) Adult graduates’ employability and mid-career trajectories after graduation with Finnish UAS Master’s degree, Journal of Education and Work, 34:1, 67-80, DOI: 10.1080/13639080.2021.1875125
https://doi.org/10.1080/13639080.2021.1875125

Ojala, K. & Isopahkala-Bouret, U. 2019. Kova kilpailu ja kotiseutu-uskollisuus YAMKtutkinnon suorittaneiden uralla etenemisen jarruina. Teoksessa Nori, H., Laalo, H. & Rinne, R. (toim.) Kohti oppimisyhteiskuntaa – Koulutuspolitiikan uusi suunta ja korkeakoulutuksen muuttuva maisema. Juhlakirja professori Arto Jauhiaisen täyttäessä 60 vuotta 5.4.2019. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja A:217, 219-245.
https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/147809/Kohti%20oppimisyhteiskuntaa_PDF.pdf?sequence=1&isAllowed=y