Yö väylällä

Hanketiedot

Hankenumero
114296

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Kati Virtanen
kati.virtanen@finnpilot.fi

Toteutusaika
1.1.2014 - 31.12.2015

Työsuojelurahaston päätös
17.12.2014
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
105 250 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2015

Tiivistelmä

Finnpilot Pilotage Oy:n Yö väylällä -hankkeen tavoitteena on selvittää luotsien ja luotsikutterinhoitajien työkuormitusta ja työstä palautumista, erityisenä painopisteenä työaikamallin vaikutukset jaksamiseen, terveyteen ja työkykyyn; arvioida ja kehittää käytössä olevia työaikamalleja; ja tutkia mahdollisen työaikakokeilun vaikutuksia työkuormitukseen ja palautumiseen.

Luotsaus- ja kuljetustyö on fyysisesti ja psyykkisesti kuormittavaa epäsäännöllistä vuorotyötä. Työtä tehdään kaikkina vuorokauden- ja vuodenaikoina. Hankkeessa kuormittavuuden arviointi perustuu sekä subjektiivisiin että objektiivisiin mittauksiin. Tutkimusaineisto kerätään kyselyillä ja kenttätutkimuksilla. Kaikille luotseille ja luotsikutterinhoitajille tehdään vuorotyökysely, jolla selvitetään työaikajärjestelyihin liittyvät hyvät ja huonot käytännöt sekä niiden vaikutukset fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

Kenttämittaukset koostuvat a) kuormituksen, stressin ja palautumisen tutkimuksesta ja b) vuorotyön vaikutuksista uni-valvetilaan ja vireyteen työssä. Kenttämittauksilla saadaan kokonaisvaltainen tulos työntekijöiden kuormittumisesta ja hyvinvoinnista. Talvella 2014-2015 suunnitellaan mahdollinen työaikainterventio, jonka vaikutuksia arvioidaan riittävän kokeiluajan jälkeen. Loppuraportti valmistuu vuoden 2015 lopussa. Hanketta johtamaan on perustettu ohjausryhmä, johon kuluu henkilöstön edustajia ja asiantuntijoita.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kati Virtanen

Tiedote

Luotsaus ja lepo epätasapainossa

31.12.2015

Luotsaustyöntekijät potevat työviikollaan univajetta, josta he eivät palaudu edes vapaaviikolla. Uniongelmia on sekä määrässä että laadussa. Työterveyslaitoksen tutkijat kehottavat ensisijaisesti korjaamaan työn ja levon suhteen.

Luotsaus on fyysisesti ja psyykkisesti kuormittavaa työtä. Työssä jaksamista vaikeuttaa epäsäännöllinen vuorotyö, joka kuormittaa etenkin ikääntyvää henkilöstöä. Alan henkilöstön keski-ikä on yli 50 vuotta.

Luotsauspalveluja tuottava Finnpilot Pilotage Oy käynnisti vuonna 2014 Yö väylällä -kehittämishankkeen, jolla selvitettiin luotsien ja luotsikutterinhoitajien työkuormitusta ja työstä palautumista. Luotseja ja kuljetuksista vastaavia luotsikutterinhoitajia toimii Finnpilotissa noin 300.

Finnpilotin ja Työterveyslaitoksen väki arvioivat erityisesti työvuorojärjestelmän vaikutuksia jaksamiseen. He myös kehittivät käytössä olevia työaikamalleja.

Tutkimuksella on lisäarvoa epäsäännöllisten työaikojen kuormittavuuden ja palautumisen arvioinnissa. Tuloksilla voi taustoittaa muita tutkimuksia.

Paikalliset ratkaisut

Luotsauksessa työn ja levon suhde kaipaa parannuskeinoja, joiden pitää asiantuntijoiden mukaan olla paikallisia, sillä alueet ja asemat ovat erilaisia.

Keväällä 2016 paikalliset työryhmät alkoivat pohtia työ- ja lepoaikajärjestelyjen kehittämistä valituilla alueilla. Näin saatiin uutta tietoa luotsien ja luotsikutterinhoitajien työaikajärjestelyjen kuormituksista.

Hankkeen toteuttajat tekivät hyvää yhteistyötä henkilöstön kanssa. Kun tutkimusraportti valmistui, hankkeen toteuttajat ja henkilöstö miettivät yhdessä mahdollisuuksia kehittää työjärjestelyjä, jotka tukisivat terveyttä ja työkykyä.

Paikalliset ryhmät löysivät käytännönläheisiä kehittämiskohteita. Kunhan kaikki paikalliset kokeilut saadaan tehtyä, kokeiluista voidaan luoda uusia toimintamalleja, joita parhaimmillaan voi soveltaa koko organisaatioon.

Työn ennakointi paranemassa

Asiantuntijat painottavat, että myös työn ennakoitavuutta pitäisi parantaa. Ennakoitavuuden kehittämistoimet ovatkin käynnistyneet erityisen hyvin, niistä keskeisimpänä luotsintilausjärjestelmän kehittäminen. Ennakoitavuutta tukee myös luotsinvälityksen yhdenmukaistaminen.

Unihäiriöt ovat yhteydessä myös elintapoihin. Työnantajalta toivotaan tukea työntekijöille, jotta he jaksaisivat huolehtia terveydestään työviikkoina.

Työympäristöä on parannettu esimerkiksi nukkumistiloja kehittämällä.

Pitkällä aikavälillä

Kun Työterveyslaitoksen asiantuntijat suunnittelivat hankkeelle jatkotoimia, esille nousi lepoaikojen seurannan kehittäminen. Tutkijat korostavat pitkän aikavälin seurannan tarvetta.

Henkilöstön jaksamisen tukemisessa on tehty yhteistyötä työterveyshuollon kanssa.

Avoin keskustelu levosta ja palautumisesta on parantanut henkilöstön tietoisuutta näistä asioista, Nyt luotsaustyöntekijät kiinnittävät entistä enemmän huomiota omaan jaksamiseensa ja vireyteensä.

Finnpilot Pilotage Oy:ssä jatketaan hankkeen nostamien kysymysten käsittelyä.

 

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Kati Virtanen. Yö väylällä -hankkeen loppuraportti. Finnpilot Pilotage Oy. 10 sivua. 2017. http://https://www.tsr.fi/documents/20181/318411/114296-loppuraportti-Y%C3%B6+v%C3%A4yl%C3%A4ll%C3%A4+loppuraportti+TSR.pdf

Sari Turkkila, Leena Huovila Yötyö kuormittaa luotsia. Tiedon silta -verkkosivut. http://tiedonsilta.fi/yotyo-kuormittaa-luotsia/