Yrittäjäkeskeisyydestä yhteistoimintaan

Hanketiedot

Hankenumero
118217

Hakija
Sah-Ko Oy

Toteuttaja
Sah-Ko Oy

Lisätietoja
Helena Inkala
helena.inkala@sah-ko.fi

Toteutusaika
1.6.2018 - 30.6.2019

Työsuojelurahaston päätös
13.6.2018
33 000 euroa

Kokonaiskustannukset
66 000 euroa

Tulokset valmistuneet
30.6.2019

Tiivistelmä

Hankkeen ”yrittäjäkeskeisyydestä yhteistoimintaan” tavoitteena on siirtyä aiemmasta, omistajayrittäjäkeskeisestä toimintamallista liiketoimintalähtöiseen toimintamalliin, jossa henkilöstön rooli vahvistuu. Se, että vastuuta ja valtaa jaetaan, on edellytys sille, että yritys voi jatkossa luoda edellytykset sujuvan työn tekemiseen ja tarjota hyvän työympäristön nykyiselle ja tuleville työntekijöille. Hankkeen tavoitteena on kehittää organisaation käytäntöjä ja selkeyttää niihin liittyviä vastuita, uudistaa strategiatyötä sekä vahvistaa henkilöstön osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia oman työympäristön suunnittelussa ja toteutuksessa. Näin pyritään saamaan yksilöidenkyvykkyyttä ja osaamista parempaan käyttöön organisaation kaikilla tasoilla. Siirtyminen yrittäjäkeskeisyydestä yhteistoimintaan tarkoitta myös muutoksia toimintakulttuurissa: ensinnäkin se tarkoittaa yrityksen johdonroolin ja tehtävien uudelleen määrittämistä ja vastaavasti yksilöiden ja tiimien toiminnassa siirtymistä kohti vastuullista itseohjautuvaa kaikilla organisaation tasoilla. Osa tätä itseohjautuvauutta on kyky arvioida osaamista suhteessa toimintaympäristöön ja organisaation tavoitteisiin ja toteuttaa esimiehen valmennuksen tuella ja yhteistyössä kollegoiden kanssa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Helena Inkala

Tiedote

Yrittäjäkeskeisyydestä yhteistoimintaan

30.6.2019

Tiivistelmä

Kehittämistavoitteena oli uudistaa metallialan tuote- ja palveluyritys Sah-Ko Oy:n toimintakulttuuria ja perheyrityksessä sukupolvelta seuraavalle periytynyttä perinteistä toimintamallia, jossa päätöksenteko oli keskittynyt omistaja-yrittäjälle. Hankkeen tuotoksena henkilöstön rooleja uusittiin, tietoa alettiin jakamaan avoimemmin ja strategiatyötä ja jatkuvan kehittämisen käytäntöjä uudistettiin. Tiedolla johtamisen ja liiketoiminnan kehittämisen tueksi otettiin käyttöön sähköisiä työkaluja.

Lähtökohdat

Kehittämisen lähtökohtana oli tarve ja halu muuttaa yrityksen toiminta- ja johtamiskulttuuria. Henkilöstölle haluttiin lisää mahdollisuuksia mm. itseohjautuvuuteen ja omaehtoiseen työn sujuvoittamiseen. Tavoiteasetannan perustana olivat mm. ennen hankkeen käynnistymistä toteutetut kattavat henkilöstön yksilöhaastattelut. Asiantuntijana hankkeessa toimi KTT Heli Pietilä ZoomIN Oy:stä.

Kohderyhmät

Hankkeen piiriin kuului koko Sah-Ko Oy:n henkilöstö. Hankkeen ohjausryhmänä toimi yhtiön hallitus, jonka lisäksi hanketta seurattiin säännöllisesti yhtiön johtoryhmässä ja jo hankkeen alussa tavoitteiden määrittämistä varten kokoontuneessa toimihenkilöiden ja työntekijöiden edustajien työryhmässä.

Menetelmät

Hankkeessa sovellettiin toimintatutkimuksen menetelmiä. Perustana toimivat haastattelujen pohjalta toteutettu analyysi ja tavoiteasetanta, teoreettinen tieto sekä kehittämistyön aikana saavutettujen välitulosten jatkuva arviointi ja reflektointi, millaista kehitystä oli saatu aikaiseksi ja millaisin keinoin tuloksiin oli päästy.

Vaikuttavuus

Hankkeella onnistuttiin kehittämään laajasti yrityksen johtamistapaa, henkilöstön tehtäviä, vastuita ja päätäntämalleja. Toimintamalleja saatiin virtaviivaistettua ja strategiatyölle saatiin suunta, jossa strategia on osa jokaisen työtä. Tavoitteellisen tiedolla johtamisen ja sisäisen tiedonkulun tueksi otettiin käyttöön monipuoliset sähköiset työkalut. Eräs hankkeen pysyvistä tuloksista oli toimintaa ja työhyvinvointia seuraava ja kehittävä ryhmä, joka koostuu johdon ja henkilöstön edustajista.

Uutuusarvo ja sovellettavuus
 

Hankkeessa havaittuja asioita voidaan hyödyntää yrityksissä, jotka haluavat kehittää johtamiskulttuuriaan, henkilöstön rooleja ja vastuun jakamista sekä tiedolla johtamista. Hankeraportin toivotaan herättävän ajatuksia ja ideoita ja rohkaisevan tulosten soveltamiseen varsinkin omistaja-yrittäjä -vetoisissa pk-yrityksissä.

 

Aineisto

Organisaatiokonsultti, KTT, YTMHeli Pietilä, ZoomIN Oy, Yrittäjäkeskeisyydestä yhteistoimintaan. Kehittämishankkeen loppuraportti. Avaa