Yrityksen isäystävällisyys tasa-arvon ja tuloksellisuuden välineenä

Hanketiedot

Hankenumero
190087

Hakija
Väestöliitto ry

Toteuttaja
Väestöliitto ry

Lisätietoja
Anna Kokko
anna.kokko@vaestoliitto.fi

Toteutusaika
1.6.2019 - 31.5.2021

Työsuojelurahaston päätös
15.4.2019
96 000 euroa

Kokonaiskustannukset
160 000 euroa

Tulokset valmistuneet
15.9.2021

Tiivistelmä

Tutkimuksessa kerätään tietoa isien toimintamahdollisuuksien toteutumisesta työelämässä. Toimintatutkimuksella otteella tarkastellaan, miten työpaikoilla puhutaan isien hoito- ja hoivavastuusta osana työn ja perheen yhteensovittamista ja mitä muutosta isä- ja perheystävällisyydessä on mahdollista kehittämistoimenpiteiden myötä saada aikaan. Tutkimuksessa kerätään empiiristä näyttöä siitä, miten eri toimialojen eri kokoisissa organisaatioissa on mahdollista päästä kohti aiempaa isäystävällisempää ja tasa-arvoisempaa työ- ja toimintakulttuuria. Kehittämis- ja viestintätoimenpiteiden myötä toteutettavaa muutosta todennetaan aloitus- ja seurantavaiheissa kerättyjen tutkimusaineistojen kautta kolmessa organisaatiossa, yksityiseltä ja julkiselta sektorilta, jotka ovat sukupuolijakaumalta erilaisia: naisvaltainen, miesvaltainen ja tasainen (50-50%).

Tutkimuksessa käytetään teoreettisena perustana Amartya Sen:n toimintamahdollisuuksien teoriaa. Viitekehyksen avulla tarkastellaan erityisesti isien kokemuksia ja odotuksia heidän toimintamahdollisuuksistaan työn ja perheen yhteensovittamisen kysymyksissä eri toimialoilla ja toimintaympäristöissä. Hankkeessa tehdään tutkimus-, kehitys- ja viestintäyhteistyötä useiden eri asiantuntijatahojen kanssa. Hankkeesta syntyy tutkimusjulkaisuja ja käytännönläheistä viestintämateriaalia suomalaisen työelämän kehittämiseen.

Hanke on Väestöliiton koordinoima ja kestää 1v 9kk, ajalla 2019-2021.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anna Kokko

Tiedote

Tasa-arvo tahdon asiana: Perhe- ja isäystävällistä työkulttuuria rakentamassa

15.9.2021

Tiivistelmä

Tutkimus- ja kehittämishankkeessa kerättiin laadullisten ja määrällisten aineistojen avulla tietoa tasa-arvon ja perhe- ja isäystävällisyyden kehittymisestä työpaikoilla. Keskiössä olivat isien pitkiä perhevapaita koskevat asenteet ja toimintamallit. Hankkeessa selvitettiin, miten perhevapaiden tasaisempaa jakamista vanhempien kesken voidaan tukea sukupuolijakaumaltaan ja organisaatiokulttuuriltaan erilaisilla työpaikoilla. Hanke myötävaikutti keskusteluun sosiaalisesti vastuullisesta työkulttuurista ja nosti esiin keinoja tukea työelämän tasa-arvoa. Loppuraportti sopii eri alojen organisaatioille, tutkijoille ja kehittäjille sekä kaikille työn ja perheen yhteensovittamisesta ja sukupuolten tasa-arvon kehittämisestä kiinnostuneille.

Lähtökohdat

Tutkimuksessa syvennettiin tietoa suomalaisen työelämän tasa-arvosta tarkastellen eri sukupuolia olevien vanhempien toimintamahdollisuuksia työn ja perheen yhteensovittamisessa. Teoreettisena lähtökohtana oli Amartya Senin toimintamahdollisuuksien teoria. Kehittämistyö kohdistui työpaikoilla erityisesti positiiviseen asenteeseen isien perhevapaiden käyttöä kohtaan, työpaikkakohtaisten ohjeiden selkeyteen, johtamiseen ja esihenkilötyöhön sekä tasa-arvoa tukevaan viestintään.

Aineisto

Hankkeen toteuttaja oli Väestöliitto ja päärahoittaja Työsuojelurahasto. Kohdeorganisaatioita olivat Deloitte, Kela ja Lahti Energia. Pääyhteistyökumppanina toimi Repo Work. Tutkimusyhteistyötä tehtiin Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun, Hankenin ja Kelan tutkimuksen kanssa. Feelback vastasi yritysten henkilöstökyselyjen teknisestä toteutuksesta ja raporteista. Ekvalita fasilitoi kaksi hankkeen yhteistä työpajaa, ja Juho Länsiharju vastasi videoiden kuvaamisesta ja editoinnista.

Menetelmät

Hankkeessa kerättiin alku- ja seurantavaiheessa fokusryhmähaastatteluja ja henkilöstökyselyjä. Kehittämisinterventio toteutui hankkeen tavoitteiden sekä työpaikkojen kehittämis- ja viestintäsuunnitelmien pohjalta. Kehittämisinterventiossa hyödynnetiin tutkimustietoa ja hankkeen tapaamisista ja työpajoista saatuja ideoita. Fokusryhmähaastattelujen analysoinnissa käytettiin sisällönanalyysia ja kriittistä diskurssianalyysia, henkilöstökyselyissä tilastollisia analyysi- ja raportointimenetelmiä.

Tulokset ja johtopäätökset

Tasa-arvon ja isäystävällisyyden vahvistaminen osana perheystävällisyyden kehittämistä on mahdollista erilaisissa organisaatioissa. Tulosten perusteella isäystävällisyyden ja tasa-arvon tavoitteellista kehitystyötä interventioiden avulla kannattaa toteuttaa eri toimialoilla. Kehittämistyön onnistuminen vaatii sitoutumista, selkeitä päämääriä ja mitattavia tuloksia sekä toimivaa viestintää ja pelisääntöjä organisaation sisällä. Tasa-arvo on asenteita, tekoja, ja tahdon asia.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeen toimintamalleja ja tuloksia voidaan hyödyntää muissa vastaavissa kehittämishankkeissa ja jatkotutkimuksissa. Hanke osoitti, miten tasa-arvon ja vanhemmuuden tukeminen hyödyttää työelämässä eri sukupuolia, erilaisia vanhempia ja monenlaisia perheitä. Hankeraportissa kuvataan kehittämisen menetelmiä ja viestinnän keinoja, joilla edistettiin perhe- ja isäystävällisyyden ja tasa-arvon toteutumista hankeorganisaatioissa. Raportin loppuun on koottu hankkeen materiaaleja ja julkaisuja.

Aineisto

ICMC Konferenssipaperi_Lämsä-Heikkinen-Kokko Avaa

Hankkeen videot ja podcastit_Koontisivu Väestöliitto Avaa

Anna Kokko. Tasa-arvo tahdon asiana. Perhe- ja isäystävällistä työkulttuuria rakentamassa.
Tutkimus- ja kehittämishankkeen 2019–2021 loppuraportti. Väestöliitto ry. 2021.
ISBN: 978-952-226-217-2 (painettu julkaisu)
ISBN: 978-952-226-213-4 (pdf, verkkojulkaisu) Avaa

Telma-lehti 1-2021. Perheystävällinen työpaikka syntyy erilaisilla joustoilla – näin ne toimivat käytännössä. https://telma-lehti.fi/perheystavallinen-tyopaikka-syntyy-erilaisilla-joustoilla-nain-ne-toimivat-kaytannossa