Yrityksen kasvun, työkykyriskin ja henkilöstön vaihtuvuuden hallinta lähijohtamisen valmiuksia parantamalla

Hanketiedot

Hankenumero
200533

Hakija
Sikla Oy

Toteuttaja
Mcompetence Oy

Lisätietoja
Tuomo Hilliaho
tuomo.hilliaho@sikla.fi

Toteutusaika
1.1.2021 - 30.9.2022

Työsuojelurahaston päätös
16.12.2020
12 050 euroa

Kokonaiskustannukset
24 100 euroa

Tulokset valmistuneet
2.10.2023

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on pienentää työkykyriskiä ja henkilöstön vaihtuvuutta ja samalla hallita kasvua ja yritystoiminnassa tapahtuvien muutosten johtamista

Hankkeen vastuuhenkilö

Tuomo Hilliaho

Tiedote

Yrityksen kasvun, työkykyriskin ja henkilöstön vaihtuvuuden hallinta lähijohtamista parantamalla

2.10.2023

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli pienentää työkykyriskiä ja henkilöstön vaihtuvuutta sekä hallita kasvua ja yritystoiminnassa tapahtuvien muutosten johtamista ja parantaa esihenkilöiden jaksamista. Kehittämismenetelminä käytettiin yrityksen johtoryhmän sparrausta, esihenkilöiden työpajoja ja tekoälyavusteista simulaatioharjoittelua. Kehittämismenetelmä soveltuu käytettäväksi kaikentyyppisissä organisaatioissa.

Lähtökohdat

Organisaatiossa oli tapahtunut lyhyen ajan sisällä useita muutoksia, joiden taustalla oli ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä. Nämä kuormittivat esihenkilöitä ja koko organisaatiota. Yrityksen johto näki tarpeelliseksi lähteä nostamaan työhyvinvointia ja työelämän laatua parantamalla esihenkilöiden lähijohtamisen valmiuksia. Useilta koulutusorganisaatiolta pyydettiin esitykset ja tarjoukset kehittämisohjelmista. Asiantuntijaksi valittiin MCompetence Oy, sillä olevien innovativisten menetelmien takia.

Kohderyhmät

Hankkeessa olivat mukana kaikki Siklan eri konserniyhtiöiden esihenkilöt sekä kolme asiantutijatehtävissä toimivaa vastuuhenkilöä.

Menetelmät

Kehittämismenetelminä käytettiin tekoälyavusteista simulaatioharjoitelua, lähijohtamisen työpajoja ja johtoryhmän sparrausta. Hankkeen vaikuttavuutta mitattiin työelämän laatua kuvaavalla QWL-mittauksella. Hankkeen uutuusarvo oli QWL-mittausten ja simulaatioharjoittelun tulosten hyödyntämisessä hankkeen lähijohtamisen työpajoissa. QWL-analyysissä ja tekoälyavusteisessa simulaatioharjoittelussa on merkittävää innovatiivisuutta.

Vaikuttavuus

Kehittämishankkeella saavutettiin työelämän laadun nousua ensimmäisen vuoden ajan. Sen jälkeen se lähti laskusuuntaan tämän hankeen ulkopuolisista yrityksen sisäisistä ja ulkoisista syistä, kuten rakennusmateriaalien kustannusten noususta ja -saatavuudesta, kiristyneestä rahoitusmarkkinasta, korkojen noususta, inflaatiosta ja asuntokaupan voimakkaasta kysynnän laskusta johtuen. Hankkeella parannettiin organisaation resilienssiä kohdata ne haasteet, joista ei vielä ollut tietoa hankkeen alkaessa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeen uutuusarvo perustuu QWL-analyysin ja tekoälyavusteisen simulaatioharjoittelun tulosten hyödyntämiseen esihenkilöiden lähijohtamisen valmiuksien kehittämisessä. Hankkeessa käytettyjä menetelmiä voidaan hyvin soveltaa kaikentyyppisissä elinkeinoelämän ja julkishallinnon organisaatioissa.

Aineisto

Sikla Oy. Yrityksen kasvun, työkykyriskin ja henkilöstön vaihtuvuuden hallinta lähijohtamisen valmiuksia parantamalla. Loppuraportti. 2023. Avaa