Yrityskulttuurin sekä työyhteisön kehittämishanke

Hanketiedot

Hankenumero
200195

Hakija
Cloud2 Oy

Toteuttaja
Lääkärikeskus Aava Oy

Lisätietoja
Tiina Harjunpää
tiina.harjunpaa@grants.fi

Toteutusaika
29.5.2020 - 31.12.2020

Työsuojelurahaston päätös
17.6.2020
17 800 euroa

Kokonaiskustannukset
35 600 euroa

Tulokset valmistuneet
22.4.2021

Tiivistelmä

Voimakkaan kasvun ja tavoitteiden saavuttaminen vaatii tehtyjen tutkimusten perusteella Cloud2 Oy:ltä yrityksen työkulttuurin uudistamistyötä sekä hyvinvoinnin kehittämistä. Kehittämishanke keskittyy hyvinvointilähtöisen yrityskulttuurin rakentamiseen sekä itsensä johtamisen taitojen kehittämiseen. Kehittämishanke on uudenlainen kokeilu, jossa tutkitaan yrityskulttuurin muotoilun ja itsensä johtamisen kehittämisen vaikutusta henkilöstön hyvinvointiin ja pyritään muotoilemaan yrityskulttuuria sellaisista lähtökohdista, jotka tukevat henkilöstön proaktiivista työotetta ja hyvinvointia parhaalla mahdollisella tavalla. Kehittämishankkeessa luodaan uusi työyhteisön kehittämismalli, jota pilotoidaan nyt suunnitteilla olevassa hankkeessa Cloud2 Oy:n työyhteisöön. Hankkeessa yhdistyvät perinteinen työterveys ja hyvinvointi sekä yrityskulttuurin muotoilu.

Kehittämishanke toteutetaan ulkopuolisten asiantuntijoiden avustuksella koko työyhteisössä sekä johtoryhmässä. Kehittämishanketta toteutetaan ennakkotehtävillä sekä työpajatyöskentelyllä, käytännön harjoittelulla ja sparraustehtävillä. Työskentelymuotoina ovat niin pienryhmätyöskentely kuin ryhmätyöt ja itsenäiset tehtävät.

Kehityshankkeen avulla yrityksen työkulttuuri uudistuu sekä modernisoituu, johdon sekä koko henkilöstön osaaminen kehittyy ja yrityksen henkilöstön työhyvinvointi on aidosti keskiössä organisaation toiminnassa. Hanke kasvattaa merkittävästi henkilöstön työhyvinvointia ja työn tuottavuutta sekä edistää kasvua.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tiina Harjunpää

Tiedote

Hyvinvointilähtöisen yrityskulttuurin kehittämisen hanke

22.4.2021

Tiivistelmä

Uudenlaisessa kokeilussa tarkasteltiin yrityskulttuurin muotoilun ja kehittämisen vaikutusta henkilöstön hyvinvointiin. Tavoitteena oli muotoilla yrityskulttuuria lähtökohdista, jotka tukevat henkilöstön hyvinvointia parhaalla mahdollisella tavalla. Hanke toteutettiin yhteistyössä Leidenschaft Oy:n kanssa. Hankkeessa määriteltiin tavoitekulttuuri, jonka myötä muotoiltiin rakenteita ja prosesseja. Tuloksena yrityksen liikevaihto, työhyvinvointi ja tyytyväisyys kasvoivat.

Lähtökohdat

Ennen hanketta tehtyjen Siqni-henkilöstökyselystä ja Aava-Virta -kyselystä kävi ilmi, että Cloud2:n kulttuuri vaatii uudistamista ja työntekijöiden hyvinvoinnin kehittämistä. Tavoitteena oli luoda yrityskulttuuri, joka tukee henkilöstön hyvinvointia sekä Cloud2:n kasvutavoitteiden toteutumista. Tämä piti sisällään kulttuurin keskeisten teemojen tunnistamisen sekä rakenteiden ja prosessien muotoilun näitä tavoitteita tukevaksi. Asiantuntijoina toimivat Ledenschaft Oy.

Kohderyhmät

Hankkeessa mukana olevat yksiköt, ryhmät ja yksilöt.

Menetelmät

Hankeessa käytettiin työpajamenetelmää, jossa fasilitaattoreina toimivat Leidenschaftin asiantuntijat.

Vaikuttavuus

Hankkeen osalta asetetut tavoitteet saavutettiin ja näiden vaikutus näkyy sekä Cloud2:n henkilöstötyytyväisyyden kasvussa sekä yrityksen taloudellisessa kasvussa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hanke tuotti tuloksia siitä, että yrityskulttuurin kehittämiseen ja muotoiltuun panostamalla saadaan näkyviä vaikutuksia henkilöstön hyvinvoinnissa ja tätä kautta myös yrityksen tuottavuudessa.

Hanke ja menetelmät on toteutettavissa missä tahansa työpaikalla, jossa halutaan panostaa systemaattisesti henkilöstön hyvinvointiin ja yrityskulttuurin kehittämiseen ja saada tätä kautta näkyviä tuloksia aikaiseksi.

Aineisto

Isabella Pikkarainen. Cloud2 Oy. Loppuraportti. 2021. Avaa