Yritysten ja henkilöstön korkeimman yhteisen nimittäjän kehittäminen – Osaajien houkuttelu, hallinta ja säilyttäminen.

Hanketiedot

Hankenumero
220372

Hakija
Niko Cajander

Toteuttaja
Niko Cajander

Lisätietoja
Niko Cajander
niko.cajander@oulu.fi

Toteutusaika
1.3.2023 - 29.2.2024

Työsuojelurahaston päätös
29.11.2022
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
30 000 euroa

Tulokset valmistuneet
6.3.2024

Tiivistelmä

Osaajien saamisessa on ollut yhä enenemissä määrin vaikeuksia kaikilla yrityksillä Suomessa. Ongelmaa ei helpota vallalla oleva välinpitämätön asenne tai yrityksissä voi olla pulaa tiedosta ja osaajista osaajapulan helpottamiseen. Tämä tutkimus etsii ratkaisuja osaajien houkutteluun, pitämiseen sekä osaamisen hallintaan, kuin myös pyrkii aktivoimaan kaikkia osapuolia pyrkimään kohti sujuvaa ja kestävää työn organisoimista, osaamisen ja vaatimusten kohdentamista ja määrittelyä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Niko Cajander

Tiedote

Osaavan työvoiman houkuttelun ja pitämisen edistäminen.

6.3.2024

Tiivistelmä

Tutkimuksessa keskitytään rekrytointivaikeuksiin ja työntekijöiden vaihtuvuuteen sekä työntekijöiden odotusten ja kokemusten väliseen suhteeseen ja sen mahdollisesti tuottamiin ristiriitoihin ottaen huomioon myös eri työntekijäsukupolvet. Tutkimuksessa tarkastellaan myös yritysvastuun integrointia osaavien työntekijöiden hallintaan, josta nousee havainto normatiivisten arvojen ja käytännön toimenpiteiden välisestä kuilusta. Tämä tutkimus tarjoaa kokonaisvaltaisen näkemyksen osaajien hallinnasta antaen käytännön näkökulmia yrityksille ja edistääkseen suomalaisen työelämän laadun parantamista.

Lähtökohdat

Hankkeen käynnistämisen taustalla on tunnustus siitä, että osaajat ovat keskeinen resurssi yrityksille, ja yritysten menestys pitkällä aikavälillä liittyy vahvasti parhaan mahdollisen osaajakunnan ylläpitämiseen. Työntekijöiden hallinta, houkuttelu, säilyttäminen ja panostaminen tarvittaviin taitoihin ovat olennaisia yritysten kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

Aineisto

Tutkimuksessa käytettiin kyselyitä ja haastatteluja. Ne kohdistuvat työntekijöihin, joita haastateltiin 11 ja johtajiin, joita haastateltiin 30. Tilastollinen aineisto kerättiin 127:ltä työntekijältä ja kolmeltakymmeneltä johtajalta. Lisäksi käytettiin OMX25-yritysten vastuullisuusraporteja ja vuosiraportteja.

Menetelmät

Mixed methods-metodologiaa hyödyntäen käytetiin tilastollista analyysia sekä laadullista sisältöanalyysia. Suunnattu sisällönanalyysi mahdollistaa avainasioiden tunnistamisen ja tarkastelun aineistossa tutkimuskysymysten mukaisesti, samalla hyödyntäen relevantteja teoreettisia viitekehyksiä analyysissä.

Tulokset ja johtopäätökset

Tutkimus tarjoaa yrityksille mahdollisuuden ymmärtää paremmin työntekijöidensä odotuksia ja kokemuksia sekä houkutella monipuolista osaamista sekä tarkastella osaajien hallintaa monitasoisesti. Tutkimus osoittaa myös normatiivisen ja strategisen suunnittelun ja käytännön operatiivisen toiminnan välillä olevan kuilun.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tämä tutkimus antaa panoksensa kokonaisvaltaiseen osaavan työvoiman hallintaan ja yritysvastuun käyttöön osaajien houkuttelussa ja pitämisessä. Tulokset korostavat työntekijöiden positiivisten kokemusten ja tunteiden merkitystä ja hyödyntämistä voimavarana sekä tilapäistyövoiman oikeudenmukaista käyttöä. Tutkimus tuo esiin myös sukupolvien väliset työmieltymykset ja omistajien etääntymiseen jokapäiväisestä toiminnasta liittyvät haasteet.

Aineisto

Loppuraportti Avaa

Tiivistelmä Avaa