Ansök om finansiering för din organisation 

Håller din organisation på att starta ett projekt som ytterligare förbättrar finländska arbetsplatser? Har projektet ett nyhetsvärde och påverkar det snabbt det finländska arbetslivet? Bekanta dig med de finansieringsalternativ som Arbetarskyddsfonden erbjuder och ansök om lämplig finansiering för din organisation.

Hos oss kan du ansöka om finansiering för forsknings-, utvecklings- och kommunikationsprojekt som främjar arbetarskydd, arbetshälsa, produktivitet och relationerna mellan olika arbetslivsaktörer på finländska arbetsplatser.

Vi erbjuder finansiering för både privata och offentliga bokföringsskyldig organisationer som betalar den lagstadgade försäkringen för arbetsolycksfall och yrkessjukdomar. Observera att finansieringen vi beviljar åt organisationer inte kan vara 100 procent av projektets utgifter och att man med finansieringen inte kan täcka organisationens normala verksamhetsutgifter.

Bekanta dig med de finansieringsformer vi erbjuder

Forskning

Söker din organisation finansiering för framtagande av ny vetenskaplig forskningsdata att tillämpas i arbetslivet? Ni kan ansöka om forskningsfinansiering om ert projekt behandlar arbetarskydd, arbetshälsa, produktivitet eller relationer mellan olika arbetslivsaktörer.

Utvecklingsbidrag

Vill ni utveckla er arbetsplats med hjälp av en utomstående expert? Vi beviljar utvecklingsbidrag för innovativt utvecklingsarbete, där forskningsdata tillämpas i praktiken på ett nytt sätt. Bidraget täcker hälften av arvodet och resekostnaderna för den utomstående experten.

Kommunikationsprodukt

Vill ni kunna dra nytta av forskningsdata med modern kommunikation? Ni kan ansöka om finansiering exempelvis för utveckling av en applikation, bok, podcast, animation, ett tv-program eller någon annan innehållsmässig helhet. Med hjälp av kommunikationsprodukten ska information förmedlas om forskningsresultat som Arbetarskyddsfonden finansierat eller andra forskningsresultat gällande arbetslivet.

Kommunikationskampanj

Ni kan ansöka om stöd för en kommunikationskampanj som sprider färska och intressanta resultat från forskning som fonden finansierat eller annan arbetslivsforskning. Observera att kampanjen ska ha en bred inverkan på det finländska arbetslivet och att den ska höra till fondens verksamhetsområde.

Konferens eller seminarium

Ni kan ansöka om finansiering för kostnader för arrangemang av inhemska och internationella vetenskapliga konferenser och seminarier som hålls i Finland.Finansieringen kan gälla föreläsningsarvoden och resekostnader för huvudtalare, utomstående tjänster för planering av tillställningen och kostnader för arrangemang.Observera att vi inte beviljar finansiering för vinstbringande evenemang.

Utbildningsmetod

Du kan ansöka om finansiering för utveckling av en innovativ utbildningsmetod som baserar sig på forskningsdata. Du kan genomföra utbildningsmetoden till exempel som webbcoachning, en applikation för smarta telefoner, digitalt utbildningsmaterial, närundervisning eller en kombination av dessa.Metoden ska ge nya verktyg åt arbetsplatser samt åt experter inom arbetsliv och arbetarskydd.

När kan jag ansöka om finansiering?

Du kan ansöka om utvecklingsbidrag när som helst, för denna finansieringsform finns det ingen separat ansökningstid.

Ansökan om anslag för forsknings- och kommunikationsprojekt görs två gånger per år:
15.2 och 15.9. 
Ansökan stängs klockan 15.00 på den sista dagen. Om den sista dagen för ansökningstiden inträffar på ett veckoslut stängs ansökan klockan 15.00 följande vardag.

Du kan börja fylla i ansökan och skicka den via oma.tsr.fi-systemet ungefär tre veckor innan ansökningstiden går ut. Det är bra att reservera tillräckligt med tid för att göra ansökan, eftersom det kan ta tid särskilt att bekräfta förbindelseanmälningarna och få underskrifter.Vi tar inte emot ansökningar eller kompletteringar till dem efter att ansökningstiden gått ut.

Hurdan är en bra ansökan om anslag?

 • En bra ansökan riktar sig till Arbetarskyddsfondens verksamhetsområde. Det har nyhetsvärde och snabba verkningar på det finländska arbetslivet.
 • Ansökan är välplanerad, motiverad samt effektiv och trovärdig till sina resurser för genomförande.
 • I ansökan besvaras ansökningsfrågorna tydligt och koncist.
 • Alla nödvändiga bilagor och förbindelser finns i ansökan.
 • Det är till fördel för ansökan om resultaten från projekt som Arbetarskyddsfonden tidigare finansierat eller annan arbetslivsforskning utnyttjas i den.

Så här gör du en finansieringsansökan

 1. Aktivera ansökan i oma.tsr.fi-tjänsten, som fungerar med de nyaste webbläsarversionerna av Chrome, Firefox, Mozilla och Microsoft Edge. Om du inte ännu har inloggningsuppgifter kan du skapa dem genom att logga in med dina bankinloggningsuppgifter på https://oma.tsr.fi. Dina inloggningsuppgifter är bestående och personliga, ge dem alltså inte till någon annan.
 2. Skriv ansökan på finska eller svenska. Vi behandlar inte ansökningar som gjorts på andra språk.
 3. När du gör ansökan, fokusera på det väsentliga, komprimera och skriv tydligt.
 4. Observera att ingen separat forsknings- eller verksamhetsplan ska fogas till ansökan, utan arbetsplanen för projektet ska skrivas i ansökans textfält.
 5. Du kan bifoga eventuella förtydligande bilder, tabeller, flödesscheman eller noggrannare innehållsbeskrivningar, till exempel angående digitala plattformar eller applikationer som hör till projektet, som en övrig bilaga till ansökan.
 6. Om du gör en förnyad ansökan, specificera de centrala ändringarna i ditt projekt. Om projektet är en fortsättning på ett tidigare projekt ska det tidigare projektet vara slutrapporterat.
 7. Den som inleder ansökan blir automatiskt ansvarspersonen för projektet. Denna person fungerar som kontaktperson i ärenden gällande ansökan och endast han eller hon kan skicka den slutliga ansökan.
 8. Fonden skickar beslutet gällande ansökan och meddelanden till ansvarspersonen.
 9. Om det uppstår problem angående ifyllnaden av ansökningsblanketten, ring fondens kontor 09 6803 3311. Kontoret betjänar vardagar kl. 9–15.
 10. Halvfärdiga ansökningar tas automatiskt bort ur ansökningssystemet 14 dagar efter att ansökningstiden har upphört.