Stadgar för Arbetarskyddsfonden

1 § Ändamål

Arbetarskyddsfonden är inrättad för att främja arbetarskyddet till förmån för de med stöd av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar försäkringsskyldiga arbetsgivarnas och deras anställdas intressen.

Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, lagen om arbetarskyddsfonden samt lagarna om ändring av lagen om arbetarskyddsfonden reglerar Arbetarskyddsfondens verksamhet. Social- och hälsovårdsministeriet övervakar Arbetarskyddsfondens verksamhet.

Arbetarskyddsfondens hemort är Helsingfors.

Arbetarskyddsfondens hemort är Helsingfors.

2 § Syfte

Arbetarskyddsfonden finansierar forskning om och utveckling av det finländska arbetslivet, samt spridning av forskningsdata. Genom att finansiera projekt främjar Arbetarskyddsfonden arbetarskydd och -hälsa, samt relationer och produktivitet i arbetslivet.

Arbetarskyddsfonden har dessutom till uppgift att stödja Arbetarskyddscentralen, som föreningen Arbetarskyddscentralen rf upprätthåller.

3 § Beslutanderätt

Arbetarskyddsfondens beslutanderätt utövas av fullmäktige och styrelsen.

4 § Fullmäktige

Social- och hälsovårdsministeriet utser på förslag av de sammanslutningar som nämns i 2 mom. 15 fullmäktigeledamöter och deras suppleanter för en mandatperiod på tre kalenderår. Ministeriet kan också under fullmäktiges mandatperiod befria en ledamot och utse en annan i dennes ställe.

Fullmäktige består av:
Finlands Näringsliv rf. fyra representanter
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT en representant
Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF rf en representant
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf tre representanter
STTK ry två representanter
AKAVA ry en representant
Arbetarskyddsförvaltningen tre representanter

Fullmäktige väljer årligen en ordförande och en vice ordförande inom sig. Den ena
väljs ur arbetsgivargruppen och den andra ur arbetstagargruppen. Grupperna byter platserna som ordförande och vice ordförande sinsemellan årligen.

5 § Fullmäktigemöten

Fullmäktige sammanträder årligen till ordinarie möte före slutet av november. Dessutom sammanträder fullmäktige till ett extra möte på kallelse av styrelsen eller på begäran av fullmäktigeordförande, vice ordförande eller minst tre fullmäktigeledamöter.

Fullmäktigeledamöterna och suppleanterna ska få en skriftlig kallelse till möte senast sju dagar före mötet. I kallelsen ska de ärenden som ska behandlas under mötet framgå.
På fullmäktiges ordinarie möte behandlas följande ärenden:
1) Val av styrelseordförande och vice ordförande för följande år.
2) Vid det första mötet under mandatperioden väljs åtta styrelseledamöter samt deras personliga suppleanter för de följande tre kalenderåren.
3) Val av revisionssamfund och huvudansvarig revisor från detta.
4) Beslut om fastställande av bokslut, användning av bokslutets överskott eller täckning av underskott samt beviljande av redovisnings- och ansvarsfrihet för redovisningsskyldiga.
5) Behandling av styrelsens årsberättelse för föregående år.
6) Godkännande av verksamhetsplan och budget för följande år.
7) Beslut om arvoden till fullmäktige och styrelseledamöter samt revisorer och grunder för ersättning av resekostnader för följande år.

Dessutom behandlar fullmäktige de ärenden som styrelsen har lagt fram, samt de ärenden som fullmäktige beslutar att ta upp på föredragningslistan.

6 § Beslutsfattande

Fullmäktigemötet är beslutsfört, när ordförande eller vice ordförande och minst hälften av fullmäktigeledamöterna är närvarande. Fullmäktiges beslut blir den åsikt som fått flest röster. Om en omröstning blir oavgjord avgör ordförandes röst och personval avgörs genom lottning.

7 § Styrelsen

Styrelsen består av:
Finlands Näringsliv rf tre representanter
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT en representant
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf två representanter
STTK ry en representant
AKAVA ry en representant

Styrelsen utser årligen inom sig en ordförande och en vice ordförande. Den ena väljs ur arbetsgivargruppen och den andra ur arbetstagargruppen. Grupperna byter platserna som ordförande och vice ordförande sinsemellan årligen. Styrelseordförande ska tillhöra en annan grupp än fullmäktigeordförande.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, vice ordförande eller verkställande direktör eller på begäran av två styrelseledamöter. Styrelseledamöterna ska få skriftlig kallelse till styrelsemöte senast fyra dagar före mötet.

8 § Beslutsfattande

Styrelsen är beslutsför, när ordförande eller vice ordförande och inklusive dessa minst fyra ledamöter är närvarande, dock så att båda grupperna är representerade. Arbetsgivargruppen och arbetstagargruppen formar tillsammans genom majoritetsbeslut gruppens åsikt. Om arbetsgivar- och arbetstagargruppen inte är eniga, avgör mötesordförandes ståndpunkt. Personval avgörs genom lottning.

9 § Styrelsens uppgifter

Till styrelsens uppgifter hör att:
1) I enlighet med lagen och dessa stadgar sköta Arbetarskyddsfondens ärenden och verkställa
fullmäktiges beslut.
2) Årligen upprätta bokslut och årsredovisning för föregående år.
3) Besluta om användning av ackumulerade medel.
4) Utarbeta strategin för fonden och besluta om vilka finansiella instrument som ska användas.
5) Utarbeta en verksamhetsplan och budget för varje verksamhetsår.
6) Välja och avsätta verkställande direktören och fastställa anställningsvillkoren för denna.
7) Kära och svara för fonden.
8) Behandla de ärenden som inte är tilldelade fullmäktige.

10 § Beredningsorgan som styrelsen tillsätter

Styrelsen kan tillsätta delegationer och arbetsgrupper för att bereda ärenden som styrelsen särskilt föreskriver.

11 § Namnteckning

Verkställande direktören och styrelsens ordförande, eller av styrelsen utsedd person med de begränsningar som styrelsen beslutar, innehar namnteckningsrätt för Arbetarskyddsfonden.

12 § Verkställande direktören

Verkställande direktören ansvarar för den operativa ledningen av Arbetarskyddsfonden. Hen representerar Arbetarskyddsfonden och ser till att ärendena hanteras i enlighet med lag, dessa stadgar och styrelsens anvisningar.

13 § Räkenskapsperiod och revision

Arbetarskyddsfondens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Upprättande av bokslut och revision sker i enlighet med lagstiftningen om bokföring och revision.

14 § Social- och hälsovårdsministeriets tillsyn

Arbetarskyddsfondens styrelse överlämnar bokslut för föregående år, årsberättelse och revisionsberättelse till ministeriet.

Arbetarskyddsfonden ger på ministeriets begäran de uppgifter som behövs för tillsynen. Ministeriet kan genomföra granskning av fonden och få tillgång till nödvändiga handlingar.

15 § Upplösning av Arbetarskyddsfonden

Vid avveckling eller upplösning av Arbetarskyddsfonden används dess medel i första hand för att slutföra de finansierade projekten enligt avtalen och därefter för att finansiera verksamheten vid Arbetarskyddscentralen, som Arbetarskyddscentralen rf upprätthåller. Om detta inte är möjligt, används medlen på det sätt som ministeriet föreskriver för något annat av fullmäktige föreslaget ändamål inom Arbetarskyddsfondens verksamhetsområde.

16 § Ändring av stadgarna

Arbetarskyddsfondens fullmäktige godkänner ändring av dessa stadgar med minst 3/4 majoritet av rösterna. Ändringen träder i kraft när ministeriet har godkänt den. Om lagen om arbetarskyddsfonden ändras så att dessa stadgar strider mot ovannämnda lag, ska fondens styrelse vidta åtgärder för att utarbeta ett förslag till stadgeändring till fullmäktige.

Arbetarskyddsfondens fullmäktige har vid sitt möte 26.11.2021 beslutat föreslå att social- och hälsovårdsministeriet fastställer ändring av stadgarna för fonden i enlighet med moderniserade tillvägagångssätt och förändrad praxis samt för att precisera termerna. Fullmäktige föreslår att social- och hälsovårdsministeriet fastställer ändringar i 1 § 1 och 2 mom., 2 § 1 och 2 mom., 4 § 1 och 2 mom., 5 § 1, 2 och 3 mom., 7 § 1 och 3 mom., 8 § 2 mom., 9 §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 § rubrik och 1 mom., 15 § samt 16 § 3 och 4 mom. i stadgarna för fonden.