113086 Tutkimus

Avaimet työelämään - nuorten työntekijöiden valmennusohjelma

Avaimet työelämään - nuorten työntekijöiden valmennusohjelma

12.6.2013

Monet nuoret kokevat työuran aloittamisen vaikeana. Heikkolaatuiset, lyhytaikaiset, omaa koulutus- tai taitotasoa vastaamattomat työsuhteet sekä puutteellinen perehdytys voivat heikentää hyvinvointia ja elämänhallintaa työuran alussa. Nuorilla on myös suurempi todennäköisyys joutua työtapaturmaan kuin kokeneemmilla työntekijöillä.

Avaimet työelämään -kehittämishankkeessa edistetään nuorten työuran ja työturvallisuuden hallintaa siten, että nämä valmiudet siirtyvät työympäristöstä toiseen. Tavoitteena on, että nuoret työntekijät omaksuvat työturvallisuutta tukevia käyttäytymismalleja sekä löytävät voimavaroja työuralla pärjäämiseen. Pitkän tähtäimen tavoitteena on työurien pidentäminen ja laadun vahvistaminen.

Hankkeessa tuotetaan nuorille työntekijöille räätälöity valmennusohjelma. Työterveyslaitoksella aiemmin kehitettyyn Työuran uurtaja -ryhmämenetelmään ja sosiaaliseen oppimiseen perustuvassa valmennusohjelmassa tuetaan työturvallisuutta ja työuran hallintaa koskevien pystyvyyskäsitysten kehittymistä. Valmennusohjelmaa kehitetään ja pilotoidaan yhteistyössä hankeverkostoon kuuluvien yritysten kanssa.

Hankkeessa syntyneitä menetelmiä käytetään osana nuorten työntekijöiden perehdytystä, työturvallisuuskoulutusta tai henkilöstökoulutusta.

Tuloksena julkaistaan vuonna 2015 Avaimet työelämään –työnantajan opas. Avaimet työelämään –valmennusohjelma ja työnantajan opas tarjoavat työnantajille välineitä nuorten työntekijöiden työturvallisuuden ja työuran hallinnan edistämiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö
Päivi Husman

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Valmenna nuorta työturvallisuuteen!

7.1.2016

Alle 25-vuotiaille sattuu enemmän työtapaturmia kuin vanhemmille ikäluokille. Nuorten valmiuksia turvalliseen ja sujuvaan työskentelyyn on syytä kehittää. Uutena menetelmänä   Työterveyslaitos tarjoaa Asennetta työhön -valmennusmenetelmän – perinteisten työturvallisuuskoulutusten ja perehdyttämisprosessien rinnalle.

Asennetta työhön -menetelmän käyttöä tukevat ohjaajan opas, osallistujan työkirja ja Powerpoint-kalvopaketti. Ne julkaistaan tammikuussa 2016. Jatkossa Työterveyslaitos myös kouluttaa ohjaajia menetelmän käyttöön työpaikoilla ja oppilaitoksissa.

Työsuojelurahasto tuki valmennusohjelman kehittämistä tutkimusmäärärahalla.

12 tunnin paketti

Tapaturmilla tai haitallisilla tapahtumilla voi olla pahimmassa tapauksessa vaikutuksia nuoren työuraan myös pidemmällä aikavälillä.

Työpaikan ja työympäristön turvallisuuteen vaikuttamisen lisäksi on tärkeää vahvistaa nuorten omia valmiuksia työturvallisuuteen osallistavalla menetelmällä.

Menetelmän kehittämisen pohjana oli aiemmin julkaistu tutkimustieto.

Prototyyppiä testattiin hankeverkoston kuudessa erilaisessa organisaatiossa. Menetelmästä kerättiin kokemuksia sekä työntekijöiltä että työpaikkojen kouluttajilta.

Asennetta työhön -valmennusohjelma on noin 12 tunnin laajuinen. Se voidaan toteuttaa kahtena peräkkäisenä päivänä tai jakamalla sisältö pidemmälle ajanjaksolle. Kokonaisuudesta voidaan myös poimia yksittäisiä osia lyhyemmän koulutuksen toteuttamiseksi.

Myönteiset kokemukset menetelmästä osoittavat, että sitä voidaan jatkossa hyödyntää työpaikoilla osana henkilöstökoulutusta, työturvallisuuskoulutusta tai muuta henkilöstön kehittämistoimintaa.

Menetelmää voidaan myös käyttää työturvallisuustaitojen kehittämiseen osana työturvallisuuskoulutusta ammatillisissa oppilaitoksissa.

Tutkimushanke käsitteli myös urahallintaa, mutta kävi ilmi, että työturvallisuus- ja urahallintateeman yhdistäminen ei tue uusien valmiuksien omaksumista vaan sisällöltään erilaiset teemat kannattaa käsitellä eri koulutuksissa.

Viestintää ja vaikutusten arvioimista

Hankkeen tuotokset ovat olleet hankeaikana esillä yhteistyöverkostoon kuuluvien organisaatioiden tiedottamisessa, kansainvälisessä työturvallisuusalan seminaarissa, valtakunnallisissa Taitaja-kisoissa sekä ammatillisen koulutuksen tapahtumissa, joissa on ollut mukana myös työnantajia kertomassa toiminnastaan.

Menetelmästä on tiedotettu myös Helsingin yrittäjien verkostoissa.

Hankkeen aikana resurssit kohdistettiin vuoropuheluun alkuperäisen hankeverkoston kanssa ja uuden menetelmän kehitystyöhön. Tuotosten laaja-alaisempi levittäminen asetettiin jatkohankkeiden tavoitteeksi.

Tulosten pohjalta on käynnistynyt valtakunnallinen interventiotutkimus Asennetta työhön -valmennusmenetelmän vaikuttavuudesta Opetushallituksen tuella. Ensimmäiset tulokset välittömistä vaikutuksista raportoidaan vuonna 2016.

Työterveyslaitos jatkaa menetelmän levittämistä työpaikoille. Materiaaleja on tulossa Työterveyslaitoksen sivuille www.ttl.fi

 
 
 
 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Avaimet työelämään - nuorten työntekijöiden valmennusohjelma

Loppuraportti
Mikko Nykänen, Soili Klemola. Avaimet työelämään -kehittämishanke. Loppuraportti. Työterveyslaitos, Helsinki 2015.
ISBN 978-852-261-606-7 (nid.)
ISBN 978-952-261-607-4 (pdf)
113086-loppuraportti-Avaimet työelämään_loppuraportti_TTL.pdf (399.5 kt )

Oppaat ja kalvosarja
Mikko Nykänen, Soili Klemola, Jukka Vuori. Asennetta työhön - ohjaajan opas (painossa, ilmestyy tammikuussa 2016)

Mikko Nykänen, Soili Klemola, Jukka Vuori. Asennetta työhön - osallistujan työkirja (painossa, ilmestyy tammikuussa 2016)

Asennetta työhön -valmennusmenetelmän ohjauskalvot (julkaistaan tammikuussa 2016 Työterveyslaitoksen sivuilla www.ttl.fi)

Urahallinnan lisäosat Koulutuksesta työhön julkaistaan oppaisiin Työterveyslaitoksen verkkosivuilla www.ttl.fi

Työsuojelurahaston Tiedon silta 2016, s. 18-19
Juttu: Turvallisuusasennetta nuoren työhön

Hanketiedot

 • HakijaTyöterveyslaitos
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • Päivi Husman
  030 474 2613
  paivi.husman@ttl.fi
  030 474 2651
 • Toteutusaika
 • 1.8.2013 - 15.9.2015
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 1.12.2015
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 27.5.2013
  60 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 130 500 euroa
 • Tulokset valmistuneet 18.1.2016

Aiheluokitus

 • 2. Työyhteisöjen riskienhallinta
 • -2.1. riskienhallintamenetelmien kehittäminen
  -2.2. turvallisuuskulttuurin ja koulutuksen kehittäminen
 • työturvallisuus , safety at work