104231 venture.type.0

e-Teaching & eStress. Tieto- ja viestintäteknologian vaikutus opettajien työmäärään ja stressiin.

e-Teaching & eStress. Tieto- ja viestintäteknologian vaikutus opettajien työmäärään ja stressiin.

18.5.2004

Väitöskirjatyön taustalla ja lähtökohtana on ollut tosiasia, että opettajan työ ja opettajuus on muuttunut varsin paljon viimeisten vuosien aikana monista eri syistä, joista yhtenä lienee uuden teknologian tulo kouluihin ja sen käyttö opetuksessa ja opettajien muussa työssä. Tieto- ja viestintäteknologia tuo useita opettajien työmäärään ja stressiin liittyviä tekijöitä, joita ei ole voitu aikaisemmin tutkia. Tämän väitöskirjan tavoitteena on paitsi näiden tekijöiden ja ongelmien tunnistaminen myös aineksien antaminen siihen, miten opettajia voidaan tukea uuden teknologian käytössä ja myös auttaa ehkäisemään siinä syntyviä stressitekijöitä sekä yksilö- että työyhteisötasolla niin, että voitaisiin puhua onnistuneesta ja ennen kaikkea ”kestävästä” tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisestä suomalaisissa kouluissa – myös opettajien näkökulmasta. Tarkoituksena on samalla myös selvittää opettajilta saatujen kyselyvastausten pohjalta koko tämänhetkinen tieto- ja viestintätekniikan käytön "kirjo" suomalaisissa kouluissa ja oppilaitoksissa ja sen mukanaan tuomat haasteet mutta myös paineet ja esteet mm. opetushenkilöstön osaamisen, täydennyskoulutuksen järjestämisen, pedagogis-teknisten tukipalveluiden, johtamisen sekä koko työyhteisön tuen osalta. Väitöskirjatyön kohderyhmänä ovat 407 peruskoulun, lukion ja ammatillisten oppilaitosten opettajaa, joita tutkitaan käyttäen hyväksi tilastollisesti monimuuttuja-menetelmiä. Tutkimushankkeen on tarkoitus valmistua vuonna 2005.

Hankkeen vastuuhenkilö

OPETTAJIEN E-STRESSISTÄ LISENSIAATINTUTKIMUS

14.4.2009

Mika-Erik Walls on tutkinut opettajien tieto- ja viestintäteknologien (tvt:n) käyttöä sekä sen aiheuttamaa niin sanottua e-stressiä. Wallsin lisensiaatintyö tarkastettiin Helsingin yliopistossa tammikuussa 2005.

Walls keräsi aineiston 407:ltä peruskoulun, lukion ja ammatillisen oppilaitoksen opettajalta. Tutkimuskysymykset liittyivät tvt:n käytön ohella myös työn vaativuuteen, vaikutusmahdollisuuksiin, työympäristöön sekä työhyvinvointiin.

Walls totesi, että kaikkein stressaantuneimmat opettajat käyttivät eniten hyväkseen tieto- ja viestintäteknologiaa työssään. E-stressistä kärsivät erityisesti 20–29-vuotiaat opettajat. He olivat myös erittäin kiinnostuneita tvt:n käytöstä ja osallistuivat aktiivisesti tätä koskevaan täydennyskoulutukseen.

Wallsin lisensiaatintutkimuksen keskeisiä tuloksia esitellään hankkeen 102417 yhteydessä.

Toimittaja
Hilkka Heikinheimo

e-Teaching & eStress. Tieto- ja viestintäteknologian vaikutus opettajien työmäärään ja stressiin.

Walls-Carpelan Mika-Erik. (2005). eTeaching & eStress. The use of ICT among Finnish teachers and its impact on teachers' work environment. Lisensiaatintutkimus. Helsingin yliopisto, kasvatustieteen laitos.

Hanketiedot

  • HakijaMika-Erik Walls
  • Lisätietoja

  • mika-erik.walls@eykk.com
  • Toteutusaika
  • 1.9.2004 - 1.12.2005
  • Tulokset valmistuneet 19.8.2009

Aiheluokitus