108057 Tutkimus

Vertaisryhmämentorointi opettajan tukena - VERME

Vertaisryhmämentorointi opettajan tukena - VERME

14.4.2008

Opettajankoulutuksen haasteena on, miten niveltää koulutus opettajan uran eri vaiheisiin. Opettajan ensimmäiset vuodet ovat raskaita, ja moni päätyy vaihtamaan ammattia jo muutaman vuoden jälkeen. Siksi on tuettava opettajia jaksamaan ja kehittymään työssään.

Aikaisempien tutkimusten perusteella näyttää, että opetusalalla mentorointi toteutuu parhaiten ryhmissä. Hankkeen tarkoituksena on kehittää vertaisryhmätoimintaan perustuvaa täydennyskoulutusmallia opettajien osaamisen ja työhyvinvoinnin tueksi neljäntoista kunnan ja neljän opettajankoulutusyksikön muodostamassa valtakunnallisessa yhteistyöverkostossa.

Opettajien ryhmiä käynnistetään Oulun, Kokkolan ja Hämeenlinnan kaupungeissa sekä Jyväskylän seudun 12 kunnan muodostamassa verkostossa. Hankkeessa kehitetään vertaisryhmämentorointiryhmien vetäjien koulutusta yliopistojen ja osallistujakuntien yhteistyönä. Ryhmien vetäjille järjestetään valtakunnallinen koulutus, jossa he perehtyvät narratiivisiin ja toiminnallisiin menetelmiin vertaisryhmämentoroinnissa.

Hanketta koordinoi Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, ja tutkimusyhteistyötä tehdään Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Tampereen yliopiston Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitoksen sekä Oulun yliopiston Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikön kanssa. Hanketta tukee kansainvälinen tutkijaverkosto Newly Qualified Teachers in Northern Europe (NQTNE), joka mahdollistaa tutkimustulosten ja hyvien käytänteiden jakamisen kansainvälisesti.

Hankkeen vastuuhenkilö
Päivi Tynjälä

Opettajien vertaisryhmämentorointi leviää koko Suomeen

20.1.2011

Opettajien työhyvinvoinnin ja ammatillisen kehittymisen tueksi kehitetty vertaisryhmämentorointi leviää kaikkialle Suomeen. Uudenlainen vertaisryhmämentorointiin ja työssä oppimiseen perustuva opetusalan täydennyskoulutusmalli on otettu syksystä 2010 alkaen käyttöön koko maassa kaikkien opettajankoulutusta antavien yksiköiden kautta.
 
Opetusalan mentorointimalli kehitettiin Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen koordinoimassa toimintatutkimuksessa. Työsuojelurahasto on tukenut erinomaisesti onnistunutta hanketta.
 
Hankkeen päätyttyä mallin soveltamista ja levittämistä jatkaa Osaava Verme -yhteistyöverkosto. Se sai 2010 opetusministeriön Vuoden osaava verkosto -tunnustuspalkinnon.
 
Historiallista on, että kaikki opettajankoulutusta antavat yliopistot ja ammatilliset opettajakorkeakoulut toimivat yhteistyössä. Joulukuun 2010 puoliväliin mennessä toiminta oli käynnistynyt kaikissa opettajankoulutusyksiköissä paitsi Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa, joka aloittaa syksyllä 2011. Mentorikoulutuksen oli aloittanut 141 mentoria, ja 103 ryhmää oli aloittanut toimintansa. Ryhmissä oli mukana noin 570 osanottajaa.
 
Toiminta organisoidaan yhteistyössä kuntien kanssa. Yliopistot ja korkeakoulut vastaavat mentoreiden koulutuksesta ja kunnat ryhmien toiminnan pyörittämisestä.
 
Jotta ura ei loppuisi lyhyeen
 
Opettajankoulutuksen haasteena on, miten niveltää koulutus opettajan uran eri vaiheisiin. Opettajan ensimmäiset vuodet ovat raskaita, ja moni päätyy vaihtamaan ammattia jo muutaman vuoden jälkeen. Siksi opettajia on autettava jaksamaan ja kehittymään työssään.
 
Hankkeessa kehitettiin opettajien työhyvinvoinnin ja ammatillisen kehittymisen tueksi työtapaa, joka perustuu vertaisoppimisen ja täydennyskoulutuksen yhdistämiseen. Tästä toimintamallista käytetään kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden mukaisesti nimitystä vertaisryhmämentorointi (peer group mentoring), ja siitä otettiin käyttöön suomenkielinen lyhenne Verme.
 
Verme pyrkii rakentamaan opettajankoulutuksesta elämänmittaista ammatillisen kehittymisen jatkumoa siten, että tutkintoon johtava koulutus ja työssä oppiminen yhdistyvät toisiinsa.
 
Koulutusmalli yhdistää formaalia (muodollista), nonformaalia (ei-muodollista) ja informaalia (vapaamuotoista) oppimista.

Verme on suunnattu erityisesti uusille opettajille, mutta myös uudessa tilanteessa tai työyhteisössä aloittaville muille opetusalan työntekijöille, esimerkiksi rehtoreille ja koulunkäyntiavustajille.
 
Vertaisryhmissä haetaan ratkaisuja työssä koettuihin haasteisiin ja opitaan samalla uutta. Vaikeuksiinkin voi suhtautua toisin, kun saa jakaa niitä ja oppia kokeneemmilta uusia suhtautumistapoja ja hyviä käytäntöjä.
 
Mallia hiottiin kuntien kanssa
 
Hanke käynnistyi syksyllä 2008 ja päättyi kesällä 2010. Verme-ryhmissä opettajat ja muut opetusalan ammattilaiset kokoontuivat opiskelemaan ja jakamaan kokemuksiaan.
 
Ryhmiä käynnistettiin syksyllä 2008 Oulussa, Hämeenlinnassa, Kokkolassa ja Jyväskylässä. Syksyllä 2009 mukaan tulivat lisäksi Tampereen kaupunki ja Tampereen kehyskunnat Kangasala, Nokia, Lempäälä, Pirkkala ja Ylöjärvi.
 
Samalla kun kunnissa käynnistyivät mentorointiryhmät, mentoreita koulutettiin. Lähtökohtana oli, että mentoreita koulutettiin rinnakkain oman ryhmän vetämisen kanssa. Mentoreiden koulutusmallin viimeisen version tarkka kuvaus löytyy linkistä Material-kohdassa.
 
Hankkeeseen liittyvä tutkimustyö oli yliopistojen välinen yhteistyöhanke. Sen koordinoi Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimusryhmän johtajana oli erikoistutkija, dosentti Hannu L.T. Heikkinen, tutkijana Hannu Jokinen ja tieteellisenä johtajana professori Päivi Tynjälä.
 
Tutkimusaineisto kerättiin lukuvuonna 2008–2009 Oulussa, Tampereella, Jyväskylässä, ja Hämeenlinnassa ja lukuvuonna 2009–2 010 Kangasalla, Nokialla, Lempäälässä, Pirkkalassa, Tampereella ja Ylöjärvellä.
 
Verme-hankkeen tärkeä osa olivat kuntakierrokset, joissa mallia hiottiin kuntien kanssa Tampereella, Lempäälässä, Nokialla, Pirkkalassa, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Näissä Verme-kuntatapaamisissa järjestettiin tapaamisia mentoreiden, ryhmiin osallistuneiden, koulujen rehtoreiden, kunnan koulutoimen johtajien ja muiden vertaisryhmämentoroinnin kehittämisestä kiinnostuneiden kanssa.
 
Kuntakierrosten tavoitteena oli tukea, ohjata ja luoda visioita Verme-toiminnan vakiinnuttamisesta oman kunnan alueella. Kuntakierrokset toteutettiin maalis-huhtikuun 2010 aikana. Niiden tarkempi kuvaus löytyy linkistä Material-kohdassa.
 
Laajaa tiedotusta – myös kansainvälisesti ja verkossa
 
Hankkeen tuloksista julkaistiin 2010 Tammen kustantamana Hannu L.T. Heikkisen, Hannu Jokisen ja Päivi Tynjälän toimittama kirja Verme – vertaisryhmämentorointi työssä oppimisen tukena.
 
Kansainvälisen kiinnostuksen vuoksi kirjasta tulee myös englannin- ja ruotsinkieliset versiot. Hankkeessa on haluttu rakentaa kansainvälistä yhteistyötä, muun muassa australialaisen
School of Education Charles Sturt Universityn ja kasvatustieteellisen toimintatutkimuksen pioneerin, professori Stephen Kemmisin kanssa (109433).
 
Hankkeessa on syntynyt suuri määrä artikkeleita, konferenssiesitelmiä ja opinnäytetöitä. Verkossa hankkeella on kotisivut ja suomen- ja ruotsinkieliset Facebook-sivut.

Toimittaja
Leena Huovila

Vertaisryhmämentorointi opettajan tukena - VERME

Osaava Verme -sivusto:
http://ktl.jyu.fi/ktl/osaavaverme

TSR-kanava: Vertaisten kesken
http://www.tsr.fi/tsr-kanava/kanava/-/view/8694

Heikkinen Hannu L. T., Jokinen Hannu,Tynjälä Päivi (toim.). Verme. Vertaisryhmämentorointi työssä oppimisen tukena.  Helsinki 2010. ISBN 978-951-31-5752-4

Heikkinen Hannu L. T., Jokinen Hannu,Tynjälä Päivi (toim.). Verme. Vertaisryhmämentorointi työssä oppimisen tukena. Helsinki 2010. ISBN 978-951-31-5752-4
Hansen Sven-Erik, Aspfors Jessica. 2011. Gruppmentorskap som stöd för lärares professionella utveckling. Stockholm.

H. Heikkinen, H. Jokinen, P. Tynjälä (eds.): Peer-group mentoring for teacher development. Routledge, 2012. ISBN 978-0-415-52937-2 (paperback), ISBN 978-0-415-52936-5 (hardback).

Heikkinen, H., Jokinen, H. & Tynjälä, P. 2008. Reconceptualising Mentoring as a Dialogue. In: G. Fransson & C. Gustavsson (Eds.) Newly Qualified Teachers in Northern Europe: Comparative Perspectives on Promoting Professional Development. Gävle: University of Gävle, 107-124. -Ref. 

Eisenschmidt, E., Heikkinen, H. & Klages, W. 2008. Strong, Competent and Vulnerable. Experiences of the First Year as a Teacher. In: G. Fransson & C. Gustavsson (Eds.) Newly Qualified Teachers in Northern Europe: Comparative Perspectives on Promoting Professional Development. Gävle: University of Gävle, 107-124. -Ref. 

Heikkinen, H. & Huttunen, R. 2008. Hiljainen tieto, mentorointi ja vertaistuki. In: A. Toom, J. Onnismaa & A. Kajanto (toim.) Hiljainen tieto. Tietämistä, toimimista, taitavuutta. Aikuiskasvatuksen 47. vuosikirja, 203-220. - Ref.

110101 Koulutus ja tiedotus: Kirja mentoroinnista ja Promoting learning and well-being -konferenssi

Peer-Group Mentoring Is Adopted Nationwide as a Means of Life-Long Professional Development for Finnish Teachers

The Finnish Institute for Educational Research based at the University of Jyväskylä co-ordinated an extensive research and development project to set up peer-group mentoring arrangements for teachers in local education authorities. All units of teacher training in Finland participated in launching the scheme.

Peer-group mentoring, known in Finland by the acronym Verme, is an activity whereby teachers share and reflect on their experiences, discuss problems and challenges they meet in their work, listen to and encourage one another, learn from one another and learn together. The main goal is to promote a life-long continuum of professional development by bridging the gap between pre-service and in-service teacher education.

While traditional mentoring consists of one-to-one discussions, peer-group mentoring is implemented in groups consisting of both novice teachers and their more experienced counterparts. The group usually meets once a month after school hours, and the group consists of 4 to 10 teachers and their mentor.

Mentors are trained regionally in collaboration with universities’ teacher training departments and vocational teacher training institutions. Mentor training includes themes such as group dynamics, ethics, confidentiality, dialogue, narrative, social interaction, reflectivity and well-being at work.

By the end of 2010, 141 teachers had initiated mentor training, and there were 103 active Verme groups with a total of 570 members.

Networking is an essential element of the Verme scheme. Networking is facilitated by a dedicated website maintained by the University of Jyväskylä at http://ktl.jyu.fi/ktl/osaavaverme/mainenglish.

Hanketiedot

 • HakijaJyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos
 • Lisätietoja
 • Päivi Tynjälä
  (014) 260 3200
  paivi.tynjala@ktl.jyu.fi
 • Toteutusaika
 • 1.8.2008 - 1.9.2010
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 1.9.2010
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 14.4.2008
  160 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 323 077 euroa
 • Tulokset valmistuneet 27.12.2010

Aiheluokitus

 • 1. Työpaikkaratkaisujen vaikutukset
 • -1.2. organisaation ja työtehtävien kehittäminen
 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • -3.1. kiireen ja jaksamisongelmien ratkaisut
  -3.2. johtamisen ja vuorovaikutuksen kehittäminen
  -3.3. uusien kompetenssien ja oppimisen kehittäminen
  -3.7. työyhteisön muutosten hallinta ja sen kehittäminen
 • opettajien täydennyskoulutus , vertaistuki , peer support , työhyvinvointi , well-being at work , mentorointi , mentoring