110123 Tutkimus

Työväkivallan hallinta turvallisuusjohtamisen osana terveydenhuollossa

Työväkivallan hallinta turvallisuusjohtamisen osana terveydenhuollossa

4.5.2010

Hoitohenkilökuntaan kohdistuvien uhka- ja väkivaltatilanteiden määrä on lisääntynyt voimakkaasti terveydenhuollossa. Tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää turvallisuusjohtamisen toimintatapoja työväkivallan ennaltaehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi terveydenhuollossa.

Hankkeessa tunnistetaan yleisiä turvallisuuskulttuuriin ja ihmisten johtamiseen (safety leadership) liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat uhka- ja väkivaltatilanteiden hallintaan moni ammatillisissa työyhteisöissä ja organisaatioissa. Toimintatapojen luomisessa on tavoitteena työväkivallan hallintaa tukevan turvallisuuskulttuurin edistäminen sekä turvallisuuden hallintaan liittyvän ihmisten johtamisen kehittäminen.

Hankkeen tuloksena toteutetaan työväkivallan hallintamalli osaksi turvallisuusjohtamista. Mallin avulla voidaan parantaa henkilöstöön kohdistuvien uhka- ja väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisyä ja hallintaa terveydenhuollossa. Toimintamalli on sovellettavissa yleisesti terveydenhuollon eri yksiköissä Suomessa.

Hankkeen vastuuhenkilö
Kaija Leena Saarela

Sairaalaväkivalta järjestelmällisesti kuriin

5.4.2012

Tampereen teknillisen yliopiston tutkijat ovat kehittäneet mallin, jolla sairaaloissa voi entistä järjestelmällisemmin ottaa huomioon väkivaltatilanteet. Tällöin uhkatilanteet kytketään osaksi turvallisuusjohtamista. Mallissa kuvataan tehtävien ja vastuiden jakautuminen uhkien ehkäisyn ja hallinnan näkökulmista. Työsuojelurahasto tuki tutkimus- ja kehityshanketta.
 
Työväkivallan ehkäisy- ja hallintamalli on tarkoitettu sairaalajohdon eri tasoille ja asiantuntijoille, mutta se ohjeistaa myös työntekijöitä. Mallin soveltaminen turvallisuusjohtamisessa edellyttää ohjeistusta ja koulutusta. Tärkeintä on kuitenkin kaikkien halu sitoutua turvallisuuden kehittämiseen ja ymmärrys oman toiminnan vaikutuksista.

Tutkimushankkeessa kehitettiin myös turvallisuusjohtamisen toimintatapoja työväkivallan ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi terveydenhuollossa. Lisäksi tunnistettiin turvallisuuskulttuurista ja ihmisten johtamisesta tekijöitä, jotka vaikuttavat uhka- ja väkivaltatilanteiden hallintaan moniammatillisissa työyhteisöissä.

Vaiheittain väkivallattomaan sairaalaan
 
Turvallisuuden johtamisen ja suunnittelun tutkijat laativat työväkivallan ehkäisyyn ja hallintaan mallin, joka pyrkii kohti väkivallatonta sairaalaa. Mallissa otetaan huomioon niin potilaiden kuin henkilöstön turvallisuus ja hyvinvointi.
 
Mallissa esitetyt työväkivallan ehkäisyn ja hallinnan vaiheet noudattelevat yleisiä turvallisuusjohtamisen ohjeita. Vaiheet ovat nykytilanteen selvittäminen, tavoitteiden ja periaatteiden asettaminen, vastuiden määrittäminen, keinojen suunnittelu, keinojen käytäntöön ottaminen sekä keinojen vaikutusten seuranta ja arviointi.
 
Kaikkia vaiheita on käsitelty mallissa sairaalaorganisaation ylimmän johdon, toimialuejohdon, vastuualuejohdon, toimintayksikön johdon ja työntekijöiden näkökulmista. Lisäksi mallissa otetaan huomioon organisaation omat asiantuntijat, kuten turvallisuus- ja työsuojeluhenkilöstö. Niin ikään työterveyshuolto ja muut asiantuntijat, kuten vartiointipalvelu, vakuutusyhtiö ja viranomaiset asemoidaan mallissa.

Väkivalta uhkaa terveysväen terveyttä
 
Työväkivallan yleisyys ja vakavuus terveydenhuollossa vaatii toimenpiteitä. Vaikka väkivallan ehkäisyyn ja hallintaan terveydenhuollossa on kehitetty apuvälineitä ja ohjeita, toimiala kuuluu Suomen riskialttiimpiin.
 
Tampereen teknillisen yliopiston tutkijat päättelevät, että toteutetut toimet ovat pääosin olleet käytännönläheisiä. Väkivallan ehkäisy ja hallinta edellyttävät kuitenkin nykyistä kokonaisvaltaisempaa turvallisuusjohtamista organisaation joka tasolla. Tarvitaan sekä käytäntöjen yhtenäistämistä että konkreettisia välineitä.

Turvallisuuden johtamisen ja suunnittelun yksikkö sai yhteistyökumppanit Satakunnan ja Pirkanmaan sairaanhoitopiireistä, sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä Terveys- ja sosiaalialan ammattijärjestö Tehystä.
 
Tutkijat keräsivät aineistoa haastatteluilla, kyselyillä ja havainnoinneilla. Ensiksi kartoitettiin 24 puhelinhaastattelulla työväkivallan esiintyminen ja työväkivaltatilanteiden hallintakeinoja kuudessa sairaanhoitopiirissä. Haastatteluja täydensi sähköinen kysely, johon tuli vastaus seitsemältä sairaanhoitopiiriltä. Eniten vastauksia saatiin, kun kohdeorganisaatioiden edustajilta kysyttiin näkemyksiä työväkivallasta ja sen hallintakeinoista.  

Sairaaloissa väkivaltaongelma
 
Lähes kaikissa tutkimukseen osallistuneissa sairaanhoitopiireissä väkivaltatilanteiden määrä on kasvanut 2000-luvulla. Tilanteet ovat aiempaa mielivaltaisempia ja vaikeampia ennakoida. Suurimmassa osassa tarkastelluista sairaanhoitopiireistä väkivalta myös koetaan ongelmaksi.
 
Ongelmaksi kokemisessa on alueellisia eroja, ja ongelman suuruus vaihtelee. Suomen eteläosissa väkivalta koetaan suuremmaksi ongelmaksi kuin pohjoisosissa.
 
Useimmiten väkivaltaisesti käyttäytyväksi henkilöksi nimettiin potilas. Myös saattajat ja omaiset ovat syyllistyneet väkivaltaan terveydenhuoltoväkeä kohtaan, erityisesti uhkailuun.

Väkivaltariskit arvioitu yleisesti
 
Väkivaltatilanteiden ehkäisyyn ja hallintaan on ryhdytty sairaanhoitopiireissä kiinnittämään vahvemmin huomiota vasta viime vuosina. Vain joissakin sairaanhoitopiireissä väkivallan ehkäisyä ja hallintaa on lähestytty järjestelmällisesti turvallisuusjohtamisen näkökulmasta.
 
Väkivaltariskejä on silti arvioitu kaikissa sairaanhoitopiireissä ja muutama sairaanhoitopiiri on ottanut käyttöön väkivallan nollatoleranssin.

Koulutusta luvassa
 
Tuloksista julkaistiin tiedote helmikuussa 2012. Tuloksia on esitelty myös loppuseminaarissa, tieteellisessä konferenssissa, tieteellisessä lehdessä ja kotimaisissa ammattilehdissä.

Hankkeesta on lähetetty kaksi abstraktia kansainväliseen konferenssiin 10th International Conference on Occupational Risk Prevention, joka järjestetään Espanjan Bilbaossa toukokuussa 2012.
 
Kohdeorganisaatioiden kanssa hankkeesta on sovittu keväälle 2012 kolme koulutustilaisuutta.

Hankeaikana nousi tarve laatia työväkivallan ehkäisy- ja hallintamallin sähköisen version lisäksi painettu versio sekä koulutusaineistopaketti, joka tukee turvallisuuden kehittämistä.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Työväkivallan hallinta turvallisuusjohtamisen osana terveydenhuollossa

Juha Vasara, Johanna Pulkkinen & Sanna Anttila. Työväkivallan hallinta turvallisuusjohtamisen osana terveydenhuollossa. Loppuraportti. Tampere 2012, Tampereen teknillinen yliopisto. 28 sivua. 1-23. ISBN 978-952-15-2766-1. 
http://URN.fi/URN:ISBN:978-952-15-2766-1 

110123-loppuraportti-Loppuraportti.pdf (558.2 kt)

Juha Vasara, Johanna Pulkkinen & Sanna Anttila. Työväkivallan ennaltaehkäisy ja hallinta sairaalassa. Organisaatiotasojen vastuut ja tehtävät turvallisuusjohtamisessa. Tampere 2012, Tampereen teknillinen yliopisto 1-29. 45 sivua. ISBN 978-952-15-2767-8.
http://URN.fi/URN:ISBN:978-952-15-2767-8 

110123-liite-Työväkivallan ennaltaehkäisy ja hallinta sairaalassa.pdf (2600.1 kt)

A Step Towards Reducing the Risk of Workplace Violence in Finnish Health Care

Violence at work can be effectively prevented by integrating anti-violence procedures into the general health and safety management systems of hospitals, according to a Finnish research project. The project was financially supported by the Finnish Work Environment Fund.

Various tools and guidelines have been developed in Finland for preventing and controlling workplace violence in health care. Yet, health care and nursing work still carry some of the highest risks of being exposed to violence at work. While the countermeasures so far undertaken are mainly isolated remedies of a practical nature, effective prevention of workplace violence would seem to require a more comprehensive approach to safety at all levels of the health-care organisation.

A working group at the Center for Safety Management and Engineering of the Tampere University of Technology set out to develop safety management practices with a view to preventing and controlling work-related violence in health-care establishments.

Data for the project were collected by interviews and questionnaires in 15 hospital districts in Finland. More detailed staff surveys and observation were carried out in selected units in two of these districts. The gathered data were used to develop a model for workplace violence prevention and control.

Analysis of the data showed an increase in violent incidents in almost all of the participating hospital districts during the 2000s. Violence at work had also became more arbitrary and more difficult to anticipate. In most cases, a patient was identified as the person behaving violently, but sometimes escorts and family members of patients also caused violent incidents. Hospital districts have only very recently started paying attention to violence prevention. Only a few districts have so far considered the issue in a systematic way, as part of organisational safety management.

The model for workplace violence prevention and control generated in the project is aimed at achieving a violence-free hospital environment where the safety and well-being of both patients and staff are ensured. The phases of violence prevention and control defined in the model largely agree with the process of safety management in general: identification of current structures and procedures, definition of goals and principles, definition of responsibilities, development of means and measures, implementation of means and measures and monitoring of effects. In addition to all levels of health-care staff, the model incorporates the contributions of in-house and external experts such as industrial safety officers and delegates, occupational health care, security services, insurance companies and government authorities.

The results of the project have been presented at numerous training events in the hospital districts concerned. The model for workplace violence prevention and control is available free of charge on the website of the Finnish Work Environment Fund.

Hanketiedot

 • HakijaTampereen teknillinen yliopisto, turvallisuuden johtaminen ja suunnitt
 • ToteuttajaTampereen teknillinen yliopisto, turvallisuuden johtaminen ja suunnitt
 • Lisätietoja
 • Kaija Leena Saarela
  kaijaleena.saarela@tut.fi
  03 3115 2671
 • Toteutusaika
 • 1.5.2010 - 31.1.2012
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.1.2012
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 12.4.2010
  107 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 189 800 euroa
 • Tulokset valmistuneet 7.6.2013

Aiheluokitus