110460 Kehittämisavustus

Turvallisuuden roadmap - strategiasta läpimurtoon

Turvallisuuden roadmap - strategiasta läpimurtoon

17.2.2011

Ashland Finland Oy on osa Amerikkalaista Ashland-konsernia ja kuuluu Performance Materials liiketoimintayksikköön. Kilpilahden teollisuusalueella sijaitsevalla Porvoon tehtaalla valmistetaan vuosittain noin 40 000 tn polyesterihartseja lujitemuoviteollisuuden käyttöön.

Kilpilahden teollisuusalueella turvallisuustyöllä on pitkät perinteet, minkä ansiosta keskeiset turvallisuukäytännöt ovat olleet osana normaalia toimintaa jo vuosia. Vuonna 2009 Ashlandilla aloittiin globaalisti viedä Nolla tapaturmaa -kulttuuria eteenpäin ja sen myötä olemme integroineet toimintaamme entistä enemmän turvallisuusasioita.

Päätimme liittyä hankkeeseen "Turvallisuuden roadmap - strategiasta läpimurtoon", jotta saisimme ulkopuolisen näkemyksen ja ehdotuksen kuinka näitä Kilpilahden ja Ashlandin turvallisuuskäytäntöjä voitaisiin entistä tehokkaammin soveltaa turvallisuustason nostamiseksi.

Hankkeen avulla pyrimme aktivoimaan johtoa ja henkilöstöa turvallisuusajattelussa sekä laatimaan yhdessä hankkeen asiantuntijoiden kanssa selkeän kehitysohjelman.

Menetelmien osalta hanke jakautuu päävaiheisiin nykytilan arviointi, analyysi, toimenpidesuunnitelman laadinta ja suunnitelman toteutus ja toteutusta tukeva valmennus.

Kehityshankkeen lopulliset tulokset ovat saatavilla alkuvuonna 2014 ja yrityskohtaiset väliraportit TSR:n raportointiohjeen mukaisesti.

Hankkeen vastuuhenkilö
Mika Silventoinen

Kaikki turvallisuuden osa-alueet paranivat

27.5.2014

– Työntekijää kohti lasketut tapaturmatunnit laskivat 5,8:sta 1,3:een ja sairauspoissaolotunnit 93:sta 64:ään. Tehtaan ja työpisteiden siisteys koheni selvästi, ja kaikki turvallisuuden osa-alueet paranivat, listaa Ashland Finland Oy:n tehtaanjohtaja Mika Silventoinen kolmivuotisen Roadmap-hankkeen tuloksia. Työsuojelurahasto tuki hanketta.
 
Ashland Finland Oy on osa amerikkalaista Ashland-konsernia ja kuuluu Performance Materials -liiketoimintayksikköön. Porvoon tehtaalla Kilpilahden teollisuusalueella valmistetaan vuosittain noin 40 000 tonnia polyesterihartseja lujitemuoviteollisuuden käyttöön. Työntekijöitä on 60.
 
Turvallistyötä helpotti, että koko konserni lisäsi panostusta turvallisuustyöhön samaan aikaan. Yhtiö lähti Roadmap-hankkeeseen, koska halusi ulkopuolisen näkemyksen ja ehdotukset, joiden avulla saadaan parannettua Suomen tehtaan ja myös koko konsernin turvallisuuskäytäntöjä sekä nostettua turvallisuustasoa.
 
– Hankkeen avulla saimme aktivoitua johdon ja henkilöstön turvallisuusajattelua sekä laadittua yhdessä hankkeen asiantuntijoiden kanssa selkeän kehitysohjelman, mitä oli tavoiteltukin, Silventoinen sanoo.
 
Hankkeessa käytetyt mittarit 3T Kulttuurimittari ja Elmeri+
selvittivät hyvin turvallisuuden lähtötilanteen. Kun turvallisuudesta vastaavilla oli tiedossa sekä henkilöstökyselyn tulokset että asiantuntijoiden näkemykset, oli helppo suunnitella tulevaa.
 
Yhtiön turvallisuustyöllä on jo pitkät perinteet
 
Ashlandin Porvoon tehtaalla turvallisuustyöllä on pitkät perinteet. Keskeiset turvallisuuskäytännöt ovat olleet osa normaalia toimintaa vuosia. Suurin osa töistä vaatii perussuojavarustuksen, suojalasit, turvakengät, turvavaatteet ja kypärän, mutta hankkeen myötä suojainten valintaan alettiin kiinnittää enemmän huomiota.
 
Vuonna 2009 Ashland-konsernissa alettiin viedä globaalisti eteenpäin Nolla tapaturmaa -kulttuuria. Sen myötä Suomenkin tehtaan toimintaan on integroitu entistä enemmän turvallisuusasioita.
 
Roadmap-hankkeen alussa lanseerattiin ja myös julkistettiin sekä johdon että henkilöstön 10 turvallisuusodotusta. – Jokainen meistä on velvollinen työskentelemään turvallisesti ja
huolehtimaan siisteydestä ja järjestyksestä – se korreloi suoraan tapaturmien määrään, Mika Silventoinen sanoo.
 
Sparraus edisti turvakäytäntöjä
 
Asiantuntijoiden ja hankkeen avulla syntynyt 7 yrityksen verkosto hyödytti koko kolmen vuoden ajan: vuosittaisissa seminaareissa opittiin toisten kokemuksista, saatiin uusia ideoita ja tuotettiin uusia turvallisuusehdotuksia. – Verkostossa huomasimme, että muillakin on samantyyppisiä ongelmia. Tuli jopa pientä kilpailua, mutta turvallisuus onkin hyvä laji kilpailla.
 
Asiantuntija-apu paikalla auttoi, kun rakennettiin turvallisuuden järjestelmiä ja kokouskäytäntöjä. Esimerkiksi trukkiliikenne osana lastausprosessia on riskialtista työtä.  Prosessiin tehtiin paljon muutoksia ja saatiin hyvä tuloksia.
 
Maanantaipysähdys ja kulkuteiden merkintä tulivat uusina
 
– Otimme käyttöön jokaviikkoisen maanantairutiinin: Jokainen työntekijä kertaa ennen työviikon ensimmäistä työtehtävää siihen liittyvät tiedossa olevat riskit.  Näin varmistetaan, että ajatukset ovat turvallisessa työskentelyssä heti ensimmäisestä työtehtävästä alkaen. 
 
Hankkeen loppumetreillä alkoi turvallisten kulkuteiden merkitseminen – huolehditaan ettei niiden varrella oli kompastumis- tai liukastumisvaaraa. – Ulkona pimeällä ja liukkaalla sattuu tapaturmia, joista nilkan nyrjähdys on yleinen. Kipu estää työnteon seuraavana päivänä, Silventoinen kertoo tyypillisestä sairauspoissaolosta.
 
Menetelmät ja työvälineet ovat kehittyneet, ja konsernin tuki on mahdollistanut, että tieto kulkee molempiin suuntiin. Kun joku keksii hyvän käytännön, toisetkin voivat sitä käyttää. – Monta ideaa on meiltäkin maailmalle lähtenyt.
 
Turvallisuudella on nyt oma johtoryhmä
 
Ennen turvallisuus oli yksi osa yhteistoimintapalaveria, mutta asiantuntijan suosituksesta perustettiin turvallisuusjohtoryhmä, jossa on kaikkien henkilöstöryhmien edustus ja esillä pelkästään turvallisuus. Johtoryhmä voi myös projektiluonteisesti perustaa erillisen työryhmän käsittelemään jotain esille tullutta asiaa. Työsuojelutoimikunta lakisääteisenä ja kuukausittain kokoontuvana tekee omaa turvallisuustyötään, joka on linjassa johtoryhmän määrittelemien tavoitteiden kanssa.
 
Vaikka tuen tarve vähenee, kun asioita opitaan, sparraus jatkuu Ashland Finlandin tehtaalla. Yhtiö saattaa jatkaa yhteistyötä toisen asiantuntijan Ilkka Sorsan kanssa.
 
– Kaikkeen on turvallisuuden parantamisessa puututtu eikä mikään ole  enää ennallaan. Mutta turvallisuustyöhän ei koskaan lakkaa, vaan se on jatkuvaa kehittämistä, Mika Silventoinen sanoo.

Toimittaja
Tarja Liuha

Turvallisuuden roadmap - strategiasta läpimurtoon

Tiekartta työturvallisuuteen -video TSR-kanavalla

Hanketiedot

 • HakijaAshland Finland Oy
 • ToteuttajaSafety Consulting Ilkka Sorsa Oy ilkka.sorsa@scis.fi
 • Lisätietoja
 • Mika Silventoinen
  mSilventoinen@ashland.com
 • Toteutusaika
 • 15.12.2010 - 31.3.2014
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.3.2014
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 27.1.2011
  24 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 48 000 euroa
 • Tulokset valmistuneet 6.5.2014