111250 Tutkimus

Työkyvyn tuki vuokratyössä

Työkyvyn tuki vuokratyössä

20.12.2011

Työkyvyn tuki hankkeen tavoitteena on kehittää vuokratyössä työterveydenhuollon ja esimiestyön toimivuutta ja siten parantaa vuokratyöntekijöiden asemaa, työhyvinvointia ja työssäjaksamista sekä organisaatioiden käytäntöjä työkyvyn tukemisessa. Nykyisellään käytäntöjen sekavuus ja tiedon puute vaikeuttaa sekä työntekijän asemaa että esimiestyön toteuttamista.

Hanke etenee prosessina siten että nykytilan selvityksen jälkeen työstetään työpaikkojen ja työterveyshuoltojen yhteistyömalli ja varhaisen tuen malli työpaikoille. Kokemusten pohjalta tuotetaan opas, jossa ohjataan toteuttamaan työkyvyn tukemiseen liittyvää yhteistyötä. Kehittämistyössä tavoitteena on luoda malleja varhaisen tuen toteuttamiseksi ja sopia esimiesvastuista ja työterveyshuollon roolista tässä tehtävässä.

Hankkeen toteuttaa Kuntoutussäätiö, joka työkyvyn tukimallin osalta tekee yhteistyötä työterveyslaitoksen asiantuntijoiden kanssa. Työkyvyn tukeminen nähdään laajasti käsittäen sekä yksilön työkykyä rajoittavat että yhteisön . toimivuuteen vaikuttavat tekijät. Kehittämistyö tehdään kahdessa vuokratyöyrityksessä ja Henkilöpalveluyritysten liitto on mukana tiedottamassa hankkeen tuloksista.

Alkuselvitys toteutetaan haastattelemalla vuokratyöyrityksen ja , käyttäjäyrityksen henkilökuntaa ja esimiehiä sekä työterveyshuoltoja. Yhteistyömalli luodaan osallistavan suunnittelun menetelmiä käyttäen

Kehittämishankkeen toteuttamisaika on helmikuu 2012 – 30.6.2013.

Hankkeen vastuuhenkilö
Veijo Notkola

Opas vuokratyöläisen tueksi

22.5.2013

Työhyvinvointia ei voi ulkoistaa, vaan sitä edistetään yrityksissä. Koska vuokratyötä hankaloittaa jaettu työsuojeluvastuu, Kuntoutussäätiö laati oppaan, joka auttaa rakentamaan ja hyödyntämään sopivia työkyvyn malleja. Työkyvyn tuki vuokratyössä -oppaaseen on koottu sekä henkilöstöpalveluyritysten että niiden asiakasyritysten esimiesten päätehtävät. Työsuojelurahasto toimi oppaan tekemisen päärahoittajana.
 
Opas sisältää muun muassa riskien kartoituslomakkeen, jolla henkilöstöpalveluyritys voi asiakasyrityksen kanssa kartoittaa työoloja. Mukana on oma osio myös vuokratyöntekijälle.
 
Vuokratyö on kolmen kauppa
 
Vuokratyö on vakiintunut suomalaiseen työelämään. Henkilöstöpalveluyritysten liitto arvioi, että yli prosentti Suomessa tehtävästä työstä on vuokratyötä. Tilastokeskus ennakoi lokakuussa 2012, että vuonna 2012 vuokratyön määrä lisääntyi selvästi.

Vuokratyössä on kolme osapuolta: vuokratyöntekijä, henkilöstöpalveluyritys ja käyttäjäyritys. Tämä vuokratyön erityisluonne hankaloittaa esimiestyötä ja työterveyshuollon järjestämistä.

On tärkeää, että henkilöstöpalveluyritys saa tiedon asiakasyrityksen työntekopaikasta ja työoloista. Näin henkilöstöpalveluyritys voi varmistaa, että heidän lähettämänsä työntekijä täyttää tehtävän vaatimukset.


Työsuojelua vaihtelevasti
 
Opas on rakennettu Työkyvyn tuki vuokratyössä -kehittämishankkeessa. Hanke herättelee henkilöstöpalveluyrityksiä ottamaan paremmin huomioon työkyky- ja työturvallisuusasioita. Kun vuokratyössä saadaan työterveyshuolto ja esimiestyö mahdollisimman toimiviksi, parannetaan työntekijöiden asemaa.
 
Ensiksi selvitettiin, kuinka yritysten esimiesten ja työterveyshuollon yhteistyö toimii. Hanke käynnistyi haastattelemalla 18:aa henkilöä, jotka edustivat henkilöstöpalvelu- ja asiakasyrityksiä sekä työterveyshuoltoa.
 
Selvisi, että työkyvyn tuen malleja ja työsuojeluasioita on henkilöstöpalveluyrityksissä pohdittu, mutta toteutus vaihtelee. Niinpä hankeyrityksissä alettiin konkreettinen kehittämistyö, jotta mallit saadaan osaksi arkea.
 
Jaettu työsuojeluvastuu vaatii yhteispeliä
 
Vuokratyön turvallisuutta koettelee työsuojeluvastuu sikäli, että se on jaettu henkilöstöpalvelu- ja käyttäjäyritykselle. Siksi yhteistyö yritysten välillä on ensiarvoista, jotta suojavarusteista huolehditaan ja yleensäkin kaikki perehdytys- ja työturvallisuusasiat hoidetaan lakien mukaisesti.

Hankkeen keskeinen huomio olikin se, että vain yhteistyöllä ja aktiivisella tiedottamisella mallit saadaan toimiviksi. Yhteistyöhön tarvitaan niin henkilöstöpalvelu- ja käyttäjäyritystä kuin näiden molempien työterveyshuoltoja.
 
Malleja hyötykäyttöön

Kun nykytila oli selvitetty, hankkeessa alettiin työstää työpaikkojen ja työterveyshuoltojen yhteistyömallia sekä varhaisen tuen mallia työpaikoille. Kehittämistyöpajoissa kehitetyt mallit oli aiemmin rakennettu yhteistyöyrityksissä. Nyt kehittämistyössä myös täsmennettiin toimijoiden vastuita.

Henkilöstöpalveluyrityksille kehitetyt sairauspoissaolojen seurantamallit vastaavat muun muassa Kelan uusimpia vaatimuksia. Oppaan myötä henkilöstöpalveluyritykset pystyvät ottamaan mallit käyttöönsä.

Niin ikään tehtiin lyhyt riskienkartoituslomake, jolla henkilöstöpalvelu voi kartoittaa työoloja asiakasyrityksen kanssa jo sopimuksen tekovaiheessa. Lomake pohjaa Työterveyslaitoksen Pienyrityksen työturvallisuus- ja työterveysriskien hallinta työpaikoilla ja työterveyshuolloissa -palveluun.
 
Vuokraajayrityksen työkyvyn johtamisen avuksi
 
Kerätyn tiedon ja kehittämistyön perusteella rakennettiin Työkyvyn tuki vuokratyössä -opas, jolla henkilöstöpalveluyritys voi kehittää omaa työkykyjohtamistaan.
 
Opas sisältää perusteet vuokratyön työterveyshuollosta ja työsuojelusta sekä asiakassopimuksen huomiot työsuojelusta ja työkyvystä. Kun uusi vuokratyöntekijä aloittaa, hänet pitää perehdyttää kunnolla työhönsä, mikä tarkoittaa muun muassa oikeiden suojavarusteiden käyttöä.
 
Henkilöstöpalveluyritys saa oppaassa mallin työkyvyn tukemiseksi. Siitä selviävät ensinnäkin sairauspoissaolojen ilmoitus- ja seurantakäytännöt sekä kartoituslista työkyvyn tuen tarpeiksi.
 
Malliin kuuluvat myös pitkän sairauspoissaolon jälkeisen työhön paluun tuki ja tietosuoja-asiat. Mallista pitää myös viestiä, ja malli edellyttää siihen kouluttautumista.
 
Vuokratyöntekijä kaipaa tietoa
 
Hankkeen alkuselvityksessä havaittiin, että vuokratyöntekijä ei yleensä tiedä voimassa olevista työterveyshuollon palveluista ja työkyvyn tukemisen malleista riittävästi.

Niinpä myös vuokratyöntekijän työturvallisuuden varmistamiseksi kaikkien osapuolten yhteistyö on tärkeää. Yhteistyötä tarvitaan jo silloin, kun kirjoitetaan asiakassopimusta.
 
Hankkeessa rakennettiin vuokratyöntekijälle oma lyhyt opas, johon on koottu keskeiset työhyvinvointi-, työkyky- ja työturvallisuusasiat. Opas on saatavana erikseen ja se on liitteenä Työkyvyn tuki vuokratyössä -oppaassa.

Vuokratyöntekijöistä kaivataan tietoa
 
Hankkeen loppuraportissa ennakoidaan jatkoa. Raportissa pohditaan vuokratyöntekijöiden haastatteluita, joilla etsittäisiin heidän näkökulmastaan työsuojelu- ja työkykyasioiden keskeisimmät ongelmat.
 
Vuokratyö on monelle ryhmälle väylä työmarkkinoille. Siksi pitäisi kehittää malleja, joilla tuettaisiin esimerkiksi maahanmuuttajien ja nuorten integroitumista työelämään.


Opas vapaasti saatavilla
 
Työkyvyn tuki vuokratyössä -opas on sähköisesti luettavissa Kuntoutussäätiön internet-sivuilla. Opas on saatavissa myös Henkilöpalveluyritysten liiton sivuilta ja mahdollisesti työntekijäliittojen sivuilta.
 
Opas jaetaan henkilöstövuokrausyrityksille, vuokraushenkilökunnan käyttäjäyrityksille ja työterveyshuolloille. Sanomaa kuljetetaan esimerkiksi Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi -tapaamisessa sekä ammatti- ja järjestölehdissä.


Tässä hankkeessa keskityttiin erityisesti henkilöstöpalveluyrityksiin. Kuntoutussäätiössä harkitaan, että jatkossa paneuduttaisiin esimerkiksi siihen, miten saada asiakasyritykset paremmin sitoutumaan vuokratyöntekijän hyvinvointiin.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Työkyvyn tuki vuokratyössä

Opas:
Kimmo Terävä. Työkyvyn tuki vuokratyössä. Kuntoutussäätiö 2013. ISBN 978-952-5961-21-8. ISBN 978-952-5961-22-5 (pdf)
www.kuntoutussaatio.fi 

111250 Opas Työkyvyn tuki vuokratyössä.pdf (1435.2 kt) 

111250 Vuokratyöntekijän opas - 2 sivua.pdf (579 kt )

Temporary-Work Agencies Awakening to Their Responsibility for the Well-Being of Hired-Out Workers

Much remains to be done to improve the occupational health and support services of agency workers, according to a research and development project carried out by the Finnish Rehabilitation Foundation. The project was financially supported by the Finnish Work Environment Fund.

Occupational health care arrangements and the divided labour protection obligation are potential sources of conflict in temporary agency work.

The Agency Work and Work Ability Support Project investigated the current co-operation between the supervisory staff and the occupational health service of temporary-work agencies and their client companies. In this context, the project also focused on the usability of the early support model in temporary agency work.

Material for the analysis was obtained by interviewing 18 representatives of temporary-work agencies, their client companies and occupational health services. The data indicated that although many temporary agencies have given thought to health and safety issues and considered various models of work ability support, practical implementation is often arbitrary. Agency workers’ awareness of the occupational health services and personal support available to them also appears to be very inadequate.

The outcomes of the interview findings and practical development work at the participating companies include
- a form to be used at the time of drawing up a workforce recruitment contract between the temporary agency and their client to record the potential risks and hazards at the workplace concerned
- a manual entitled ‘Agency Work and Work Ability Support’ which provides temporary-work agencies with resources to develop their own work ability management practices.

The manual covers topics such as occupational health and safety regulations applicable to agency work, sickness absence reporting procedures, support for return to work after prolonged sickness absence and privacy issues in agency workers’ occupational health care. The manual is available both in printed and PDF versions.

A concise guide was also compiled for agency workers, dealing with the essentials of well-being at work, work ability and safety. The worker guide is annexed to the ‘Agency Work and Work Ability Support’ manual and it is also available separately.

The agency manual and the worker guide are only available in Finnish.

Hanketiedot

 • HakijaKuntoutussäätiö
 • ToteuttajaKuntoutussäätiö
 • Lisätietoja
 • Veijo Notkola
  veijo.notkola@kuntoutussaatio.fi
 • Toteutusaika
 • 1.2.2012 - 15.6.2013
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 30.6.2013
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2.12.2011
  100 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 135 700 euroa
 • Tulokset valmistuneet 14.6.2013

Aiheluokitus