112241 Tutkimus

Lääkärien päivystysmallien kehittämis- ja arviointitutkimus. Päivystysmallit, työkuormitus ja terveyspalveluiden vaikuttavuus.

Lääkärien päivystysmallien kehittämis- ja arviointitutkimus. Päivystysmallit, työkuormitus ja terveyspalveluiden vaikuttavuus.

16.10.2012

Tutkimuksen tavoitteena on arvioida uusien terveydenhuollon yhteispäivystysmallien toimivuutta ja vaikutuksia sekä työntekijöiden hyvinvointiin (kuormitus, uni) että toiminnan laatuun (potilaiden hoitoon) ja näitä tekijöitä muovaavia työorganisaatioon liittyvä tekijöitä. Vaikutuksia pyritään mittaamaan ja arvioimaan mahdollisimman laajalla indikaattorijoukolla (rekisterit, kyselyt ja fysiologinen mittaus) sekä toisaalta tapaustutkimuksen avulla käyttämällä haastatteluja ja havainnointia. Arvioinnin kohteena ovat Turun alueen uusi yhteispäivystys/ jaksotyömalli, Keski-Suomen, Pirkanmaan sairaanhoitopiirien ja Oulun seudun päivystysmallit. Tutkimus toteutetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) Palvelujärjestelmän tutkimusyksikössä ajalla 1.1.2013 - 31.12.2015. Tapauskuntien/kuntayhtymien kanssa arvioidaan päivystysmallien toimivuutta ja pyritään tekemään korjauksia malleihin havaittujen ongelmien ja kehittämistarpeiden pohjalta. Tulokset ovat käytettävissä vuoden 2015 lopussa. Tutkimustietoa julkaistaan tieteellisissä lehdissä sekä välitetään osallistuville organisaatioille hankkeen työseminaareissa, THL:n uutiskirjeissä, Lääkärilehdessä sekä kotimaisissa ammattilehdissä.

Hankkeen vastuuhenkilö
Marko Elovainio

Akuuttilääkärimalli on päivystyslääkärien mieleen

11.3.2016

Lääkärit arvostavat päivystyslääkärimalleista eniten akuuttimallia. Akuuttilääkärillä on työkumppaneitaan ennustettavammat työvuorot, maltillisemmat työrupeamat, paremmat mahdollisuudet saada henkilöstö tarvittaviin tehtäviin, paremmat koulutusmahdollisuudet sekä arkivapaat. Lääkäreitä haastattelivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijat hankkeessa, jota rahoitti Työsuojelurahasto.
 
Päivystysten teko lisää selvästi lääkärien stressiä. Tutkijat suosittavat, että erityistä huomiota kiinnitettäisiin tarpeelliseen henkilömitoitukseen, jotta kiivastahtisen päivystystyön tekeminen päätyönä tai erillisinä päivystyksinä ei käy liian raskaaksi.
 
Haastattelujen perusteella päivystysrasitusta voi vähentää paljon. Tähän päästään, jos päiväaikaan hoitoa tarvitsevat saisi hoidettua sujuvammin ja päivystyksessä hoidettaisiin vain akuuttia hoitoa todella tarvitsevia.

Kolmen päivystysmallin vertailu
 
Terveydenhuollon palveluita tarvitaan ympärivuorokautisesti. Lääkäreille tämä tarkoittaa päivätyön lisäksi päivystämistä, joka usein vaatii pitkäkestoista valvomista. Valvominen häiritsee elimistön vuorokausirytmiä, mikä voi tuottaa ongelmia.

Tutkijat selvittivät päivystyksen järjestämistapojen yhteyttä lääkäreiden kuormittumiseen ja toipumiseen. Erityisesti tutkijat vertasivat päivystyksen järjestämistä kolmella mallilla, joista kerättiin uutta aineistoa.
 
Yhdestä päivystyspisteestä tutkittiin perinteistä mallia, jossa tehtiin pitkiä päivystysvuoroja päätyön ohella; toinen tutkittava oli akuuttilääkärimalli, jossa päivystyksiä tehtiin päätyönä lyhyissä jaksoissa ja kolmas oli perinteisten päivystäjien ja akuuttilääkäreiden yhdistelmä.

Perinteinen päivystys sai kehnot arviot
 
Haastatteluissa lääkärit luonnehtivat perinteistä päivystysmallia raskaaksi, joten lääkärit haluavat päivystykseen nykyistä enemmän henkilökuntaa. Päivystystyötä kuormittavat varsinkin työn kiireisyys, suuret potilasmäärät ja yötyö.

Haastatellut lääkärit toivovat päivystykseen vakioituja työvuoroja, jotta jaksaminen ja potilasturvallisuus kehittyisivät.
 
Isoksi ongelmaksi haastateltavat näkevät sen, että potilaat käyttävät päivystystä terveyskeskuksen jatkeena, kun lähikuntien terveyskeskuksiin on vaikea saada aikaa.
 
Korjattavaa ilmeni myös triage-hoitajan (hoidon kiireellisyyden arvioijan) pätevyydessä, tiedonkulussa ja potilastietojärjestelmissä. Myös perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon raja-aitoja pitäisi poistaa.
 
Kyselyn mukaan naislääkärit heikoilla
 
Kyselyaineistosta ilmeni, että viikoittaisen työajan lisääntymisen koettiin vähentävän vaikutusmahdollisuuksia ja työtyytyväisyyttä sekä vaikeuttavan työn ja perheen yhteensovittamista.
 
Miehet olivat tyytyväisempiä työhönsä, nukkuivat paremmin ja oirehtivat vähemmän kuin naiset.
 
Kenttätutkimuksen akuuttipäivystäjistä valtaosa oli miehiä. Kenttätutkimus ei paljastanut tilastollisesti merkitseviä eroja nukkumisessa, voimavaroissa tai stressin syissä, kun verrattiin akuuttia ja perinteistä päivystystä, ja sukupuoli otettiin analyyseissä huomioon.

Lääkäreissä herkkyyseroja haittakokemuksille
 

Tätä tutkimusta aiemmin kerätyistä aineistoista selvisi, että päivystyksiä tekevillä oli muita lääkäreitä enemmän univaikeuksia sekä ongelmia työ- ja perhe-elämän yhdistämisessä. Päivystäminen oli myös yhteydessä suurempaan halukkuuteen lähteä työpaikasta, jossa työ kuormitti kovasti.
 
Vanhimmat lääkärit kokevat nuorempia herkemmin, että päivystystyö stressaa ja rasittaa. Nuoret taas murehtivat työn voimavaroja, kuten vaikutusmahdollisuuksia.
 
Päivystysten teko ei niinkään ennusta myöhempää hyvinvointia tai terveyskäyttäytymistä vaan päinvastoin: Heikko terveydestä huolehtimien ennustaa myöhempää vastentahtoisuutta päivystämiseen.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Lääkärien päivystysmallien kehittämis- ja arviointitutkimus. Päivystysmallit, työkuormitus ja terveyspalveluiden vaikuttavuus.

Julkaisu
Tarja Heponiemi, Eeva Siuvatti, Sampsa Puttonen, Johanna Tuukkanen, Matti Martikainen, Jukka Vänskä ja Marko Elovainio. Lääkärien päivystysmallien arviointitutkimus: Päivystysmallit ja kuormitus. Työpaperi 39/2015. 46 sivua. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. ISBN 978-952-302-601-8 (painettu), ISBN 978-952-302-602-5 (verkkojulkaisu), ISSN 2323-363X (verkkojulkaisu) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-602-5

Akuuttilääkärinä on parasta päivystää. Tiedon silta 2016.
 

Hospital Doctors’ Strain May Be Lessened by Better On-Call/On-Duty Arrangements

23.9.2016

On-call and on-duty work of hospital doctors often involves long-term sleep deprivation and disturbance of the circadian rhythm of the body. New models of arranging on-call/on-duty work have been developed to eliminate excessively long working hours and waking periods. A Finnish study finds that allocating all on-call/on-duty work to dedicated emergency doctors may remove some of the adverse effects. The study was financially supported by the Finnish Work Environment Fund.

The Finnish National Institute for Health and Welfare compared three different ways of arranging emergency on-call/on-duty work in hospitals with regard to their impact on doctors’ work-related strain, well-being and health, reconciliation of work and family life and turnover intentions.

A system whereby all on-call/on-duty work was being carried out as the main job by dedicated emergency doctors was found to be associated with greater job satisfaction, more reasonable working hours and better opportunities to ensure sufficient staffing.

Doctors working under the traditional system, where on-call/on-duty shifts are in addition to main daytime employment, considered on-call/on-duty work more strenuous than those working as dedicated emergency doctors. The former also deemed that more predictable on-call/on-duty shifts would improve their well-being at work.

Overall, on-call/on-duty work was characterised by disadvantages such as hectic work pace, overly high patient numbers and adverse health effects caused by lack of sleep. The resulting longer working hours were also associated with less job control and more problems in balancing work and family life.

The study also included an empirical part in which doctors on night-time duty were monitored by electroencephalography (EEG) and actigraphy. The subjects also kept a sleep diary and responded to a questionnaire on cognitive problems, alertness and strain. When gender was adjusted for, these empirical observations, diaries and questionnaires revealed no statistically significant differences between the traditional on-call/on-duty arrangement and the dedicated emergency doctor system.

Further studies are warranted to determine optimal on-call/on-duty arrangements with regard to the well-being of hospital staff. The problem of large numbers of patients burdening on-call/on-duty staff outside office hours because of insufficient daytime appointment resources also awaits resolution.

 


Translated and edited by
Esko Meriluoto

Hanketiedot

 • HakijaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • ToteuttajaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Lisätietoja
 • Marko Elovainio
  029 524 7212
  marko.elovainio@thl.fi
  029 524 7054
 • Toteutusaika
 • 1.1.2013 - 31.12.2015
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.12.2015
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 8.10.2012
  140 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 283 413 euroa
 • Tulokset valmistuneet 10.3.2016

Aiheluokitus

 • 1. Työpaikkaratkaisujen vaikutukset
 • -1.2. organisaation ja työtehtävien kehittäminen
 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • -3.1. kiireen ja jaksamisongelmien ratkaisut
  -3.4. tasa-arvon edistäminen ja monimuotoisuus voimavarana
  -3.7. työyhteisön muutosten hallinta ja sen kehittäminen
 • 5. Työelämän terveysriskit ja kuormitustekijät
 • -5.2. psykososiaaliseen työympäristöön liittyvien terveysriskit