113305 Tutkimus

Veneenrakentajat - liuotinaltistuksen hallinta työkyvyn tukena

Veneenrakentajat - liuotinaltistuksen hallinta työkyvyn tukena

6.6.2014

Suomessa toimii ainakin 2000 veneenrakentajaa, jotka altistuvat työssään liuotinaineille, kuten styreenille. Venealalla liuotinaltistuminen ei näytä alentuneen 2000-luvulle tultaessa, vaan työpaikoilta mitataan edelleen kohonneita liuotinainepitoisuuksia ja työntekijöiltä toimenpiderajan ylittäviä biomonitorointituloksia. Liuotinaltistuneista työntekijöistä keskimäärin noin 20% kokee epämukavuutta altistumisesta.

Työperäistä liuotinaivosairautta, joka on pysyvä aivotoiminnan häiriö mm. muistin ja uuden oppimisen vaikeuksin, esiintyy alalla edelleen. Suomessa ja kansainvälisesti sairastuneet päätyvät pääsääntöisesti sairauslomille, eläkkeelle ja työelämän ulkopuolelle, mistä koituu yrityksille ja yhteiskunnalle merkittävät kustannukset. Uusimmassa Työterveyslaitoksen tutkimuksissa on kuitenkin osoitettu, että seulomalla suuressa riskissä olevia työntekijöitä, pystytään tunnistamaan oireet ajoissa, estämään niiden eteneminen ja ehkäisemään eläköitymistä kustannustehokkaasti.

Hankkeessa kerätään eri lähteistä tiedot suomalaisten veneenrakentajien liuotinaltistumisesta ja liuottimien aiheuttamista haitoista. Tulokset ovat suoraan hyödynnettävissä: työsuojelu- ja seulontamenetelmien osuvampi kohdistaminen riskikohteisiin veneenrakennusalalla, työterveyshuoltojen tehokkaampi varhaistunnistus, sekä tehostettu riskien tunnistus ja työhygieenisten suojaustekijöiden opetus veneenrakennuksen koulutuksessa. Näillä toimilla pyritään osaltaan pidentämään venealan ammattilaisten työuria.

Hankkeen vastuuhenkilö
Markku Sainio

Vene rakentajilta vesille nykyistä terveemmin

2.2.2016

Veneenrakennus sai riskialttiiseen laminointivaiheeseen malliratkaisun, joka edistänee alan työntekijöiden terveyttä. Työterveyslaitoksen hankkeessa myös työturvallisuuden toimijat saivat keinoja, joilla veneenrakennustyö pitäisi saada nykyistä turvallisemmaksi. Työsuojelurahasto tuki onnistunutta hanketta.

Veneenrakennuksessa on iso riski saada työperäinen liuotinaivosairaus. Liuottimet ärsyttävät myös ihoa, silmiä ja limakalvoja sekä edistävät meluvamman syntyä. Liuottimien käsittelyssä sattuu myös palo- ja räjähdysvammoja.

Malliratkaisut yleiseksi malliksi
 
Työterveyslaitoksen asiantuntijat esittävät, että yleensäkin tehtäisiin malliratkaisuja turvallisista työtavoista työtehtäviin, joissa on suurimmat työperäisen sairastuvuuden ja tapaturman riskit. Ammattialoittain tarvitaan lisää tietoa työperäisten terveyshaittojen minimoimiseksi. Lisäksi tiedon saatavuutta on parannettava.
 
Veneenrakentajien liuotinaltistumista arvioitiin keräämällä Työterveyslaitoksen rekistereistä tieto työpaikkojen ilmanpitoisuusmittauksista ja työntekijöiden biomonitoroinneista. Kahdesta veneenrakennusyrityksestä selvitettiin altistumista ja työturvallisuutta. Näin hankittua altistumistietoa verrattiin aiempaan tutkimustietoon.
 
Aineistoa Työterveyslaitoksen sivuilta
 
Veneenrakennuksessa lujitemuovilaminoinnissa vapautuu eniten liuottomia, styreeniä. Niinpä tässä hankkeessa tehtiin Veneenrakennuksen laminointi -malliratkaisu. Se opastaa käytännöllisesti turvalliseen työtapaan terveyttä uhkaavissa työvaiheissa.

Asiantuntijat tekivät myös alan koulutustilaisuuksiin esitysaineistoa. Siinä on liuottimien ohella kuvattu veneenrakennuksen keskeisimpien terveysriskien minimointi.
 
Työterveyshuolloille laadittiin Veneenrakentajien ja -korjaajien työpaikkaselvitys ja terveystarkastukset -ohjeet. Niitä hyödynnetään Terveystarkastukset työterveyshuollossa - kirjan uudessa painoksessa.
 
Sekä malliratkaisu että työterveyshuollon ohjeet sijaitsevat Työterveyslaitoksen verkkosivuilla. Työterveyslaitoksen Veneenrakentaja-verkkosivuja sovitetaan hankkeen sivuihin.

Venealan oppilaitoksiin turvatietoa
 
Veneenrakennuksen perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen perusteisiin ja vaatimuksiin on nyt lisätty työturvallisuusosio. Tätä aineistoa kokeiltiin hyvin tuloksin Turun Ammattiopistosäätiön veneenrakennuslinjalla syksyllä 2015.

Hankkeen asiantuntijat kehottavat lisäämään työturvallisuusosion opetussuunnitelmiin kaikilla ammattialoilla, joilla on merkittäviä työturvallisuusriskejä.
 
Työterveystyö vaatii yhteistyötä
 
Hankkeen päätelmiin sisältyy se, että työterveysyhteistyötä on tehostettava. Lujitemuovialan yrityksiä pitäisi havahduttaa kampanja, jolla todistettaisiin, että terveyshaittojen ehkäisy on hyvää bisnestä.

Työterveyslaitoksen asiantuntijat tekivät tämän hankkeen aikana yhteistyötä niiden samanaikaisten hankkeiden kanssa, joilla oli yhtenevät tavoitteet (TSR 113061 ja Kemikaaliriskien hallinta kuntoon).
 
Tässä hankkeessa oli moniammatillinen kokoonpano, minkä ansiosta tulokset ylittivät odotukset. Ehkäpä osin tämän vuoksi hankkeen asiantuntijat suosittavat, että myös oppilaitoksille tuotettaisiin työturvallisuuden opetusaineistoa moniammatillisesti.

Huomio jo oireisiin
 
Asiantuntijat esittävät, että aivohaittojen oireita kyseltäisiin merkittävästi liuottimille altistuneilta työntekijöiltä. Jos seulonnan jälkeen terveystarkastukset kohdistetaan oireileviin, ennenaikaista eläköitymistä pystytään ehkäisemään kustannustehokkaasti.

Hankkeesta on tiedotettu aktiivisesti muun muassa Finnboatin ja Työterveyslaitoksen julkaisuissa. Työterveyslaitoksen väki on esitelmöinyt hankkeesta laajasti, myös ruotsiksi.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Veneenrakentajat - liuotinaltistuksen hallinta työkyvyn tukena

Julkaisu
Beatrice Bäck, Heidi Furu, Ari Kaukiainen, Jouni Mikkola, Erja Mäkelä, Arja Saalo, Jouni Surakka, Arto Säämänen, Esko Toppinen ja Markku Sainio. Veneenrakentajat - liuotinaltistuksen hallinta työkyvyn tukena. Työsuojelurahaston hankeraportti. 72 sivua. Työterveyslaitos 2015. ISBN 978-952-261-294-7 (nid.), ISBN 978-952-261-295-4 (pdf)
113305-loppuraportti-Hankeraportti_20122016_Veneenrakentajat_verkko.pdf (3127.1 kt )

Solvent Exposures A Health Hazard in Small Boat Yards

20.5.2016

A multidisciplinary approach was used to produce a comprehensive materials package to diminish the health hazards associated with solvent exposure in boat building. Occupational safety can be improved, exposures reduced and adverse effects detected at an early stage by control measures and increased health and safety awareness among boat builders. The research and development project was financially supported by the Finnish Work Environment Fund.

Boat building is a significant industry in Finland. Most of the 2 000-strong workforce is employed by small 1 to 5-worker enterprises. Despite improved safety equipment, boat builders continue to be exposed to numerous chemical and physical hazards at work. The main source of solvent exposure is reinforced plastic lamination during which styrene is emitted into the workplace air. Paints, varnishes, cements and thinners give rise to various other solvents.

Solvent exposures of Finnish boat builders were assessed from register data on previous solvent measurements in workplace air and results of worker biomonitoring. In addition, measurements, observations and interviews were carried out in two boat manufacturing companies. The prevalence of occupational solvent encephalopathy was assessed from the findings of a previous research project on the detection of nervous adverse effects of solvents and from the Finnish Register of Occupational Diseases.

The project compiled comprehensive educational materials for vocational institutions, dealing with the main health hazards of boat building and how they can be prevented and reduced and any adverse health effects detected early.

A section on health and safety was added to the requirements for vocational qualifications in boat building.

A model of practice for boat lamination work was generated for use by boat builders and occupational safety staff. The model of practice is aimed at disseminating good work hygiene in the most hazardous boat building tasks such as reinforced plastic lamination.

The project group also authored a treatise entitled ‘Workplace surveys and health examinations in boat building and repair work’ which will be put to use in preparing a new edition of a Finnish guidebook on health examinations in occupational health care. The text highlights the importance of questionnaire screening of solvent-exposed workers for brain symptoms as a cost-effective means of preventing premature retirement from work.

All of the above-mentioned materials are available in Finnish only.

The boat building safety project group also shared expertise with two concurrent projects: the Focus on Managing Chemical Risks Project and the Occupational Skin Diseases and Their Prevention in the Building and Construction Industry Project. The joint effort with the latter project yielded a safety guideline for epoxy coating work.


Translated and edited by
Esko Meriluoto

Hanketiedot

 • HakijaTyöterveyslaitos
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • Markku Sainio
  030 474 2606
  markku.sainio@ttl.fi
  (09) 241 3691
 • Toteutusaika
 • 15.12.2013 - 15.6.2015
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 26.10.2015
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 11.11.2013
  44 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 89 735 euroa
 • Tulokset valmistuneet 22.2.2016

Aiheluokitus

 • 1. Työpaikkaratkaisujen vaikutukset
 • -1.1. tuotteiden, tuotannon ja työvälineiden kehittäminen
  -1.2. organisaation ja työtehtävien kehittäminen
  -1.3. työympäristön kehittäminen
  -1.4. hyvien suunnittelukäytäntöjen kehittäminen
 • 2. Työyhteisöjen riskienhallinta
 • -2.2. turvallisuuskulttuurin ja koulutuksen kehittäminen
  -2.4. tapaturmien torjunta ja seurannan kehittäminen
 • 4. Terveyden edistäminen työelämässä
 • -4.1. työterveyteen vaikuttavat tekijät
 • 5. Työelämän terveysriskit ja kuormitustekijät
 • -5.3. työperäisten allergioiden syiden ja syntymekanismien tutkimus
  -5.5. kemialliset altisteet ja altistuminen
 • liuottimet , solvents , liuotinaineaivosairaudet , koulutus , education , työterveyshuolto , occupational health services , työkyky , work ability