114176 Kehittämisavustus

Sisäilman laadunvarmistus ja henkilökunnan terveysvasteet terveyskeskuksen peruskorjaushankkeessa

Sisäilman laadunvarmistus ja henkilökunnan terveysvasteet terveyskeskuksen peruskorjaushankkeessa

17.3.2014

Hankkeen toteutus liittyy Lapinlahden terveyskeskuksen laajaan peruskorjaukseen, joka on käynnistetty suurelta osin terveyskeskuksessa todettujen sisäilmaongelmien sekä niistä aiheutuvan terveyshaitan poistamiseksi. Tavoitteena on etsiä ratkaisumalleja ja tukea toimenpiteitä, joiden kautta voitaisiin ratkaista kestävällä tavalla tilojen käytettävyyteen ja terveellisyyteen liittyvät ongelmat sekä edistää henkilöstön työkykyä ja työhyvinvointia. Hankkeessa seurataan henkilökunnan terveydentilaa ainutlaatuisen pitkältä ajalta.

Hankkeen rakennusterveysosion tavoitteena on varmistaa korjaustöiden suorittaminen siten, että tekniset ratkaisut ja korjauksissa käytettävät työmenetelmät johtavat myös sisäilman kannalta laadukkaaseen ja turvalliseen lopputulokseen. Hankkeessa edistetään työnaikaista tiedonkulkua käyttäjien ja korjaushankkeen toteuttajaorganisaation välillä. Terveysvasteiden seurantaosion tavoitteena on todentaa rakennusteknisten olosuhteiden parantamisen vaikutus käyttäjien terveysvasteisiin, sekä testata uutta immunologista markkeria jota voitaisiin hyödyntää kliinisessä diagnostiikassa ja sisäilmaan liittyvistä oireista kärsivien potilaiden oirekuvan dokumentoinnissa ja seurannassa.

Hankkeessa ovat mukana Lapinlahden kunta, Sisäilmatalo Kärki Oy ja T:mi Indoor Aid. Hankkeen seurantaryhmässä on mukana henkilöstön, työterveyshuollon, työsuojelun, terveysvalvonnan ja rakennusteknisen suunnittelun edustus.

Hankkeen julkinen loppuraportti valmistuu 31.1.2015 mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö
Eero Mykkänen

Remontti vahvisti aiempia terveyshavaintoja

16.10.2015

Lapinlahden terveyskeskuksen korjaushankkeessa saatiin tuloksia, jotka vahvistavat aiemmin havaittuja kosteusvauriomikrobien ja terveyshaittojen yhteyksiä. Pitkään altistuneilla työntekijöillä IgE-välitteinen herkistyminen – allergian käynnistävä reaktio – kosteusvauriomikrobeille oli neljä kertaa yleisempää kuin vertailuaineistoissa. Myös oireita, hengitystieinfektioita, astmaa ja nivelsairauksia esiintyi selvästi tavanomaista enemmän. Oireista ja sairauksista huolimatta henkilöstö viihtyi työssään.

Lapinlahden kunnan hankkeen rakennusterveysosiosta vastasi Sisäilmatalo Kärki Oy ja terveysosiosta T:mi IndoorAid.
 
Rakennustekniikkaa ja kosteusvauriobiologiaa
 
Lapinlahden terveyskeskuksessa oli sisäilmaongelmien vuoksi tehty lukuisia oirekyselyjä vuodesta 2000 alkaen. Näissä kyselyissä todettiin merkittävä terveyshaitta. Monista kiinteistön korjauksista huolimatta sisäilmaongelmat jatkuivat. Niinpä Lapinlahden kunta käynnisti laajan terveyskeskuksen peruskorjaushankkeen. Työsuojelurahaston kehittämisavustus toi lisävaroja hankkeen valmisteluun ja työnaikaiseen valvontaan.

Valituilla rakennusteknisillä ratkaisuilla ja työmenetelmillä otettiin huomioon sisäilman laadun ja potilastyön erityisvaatimukset. Työntekijöiden oireita ja sairauksien määrää verrattiin aiempien kyselyjen tuloksiin. Lisäksi arvioitiin immuunipuolustuksen vasteita kosteusvauriomikrobeille pitkäaikaisessa altistumisessa ja testattiin uutta immunologista merkkiainetta. Työsuojelurahasto on myös aiemmin rahoittanut tutkimuksia samassa kohteessa (TSR 100349 ja 114168 ).

Rakentajat hylkivät tervettä rakentamista
 
Korjaustyö hoitoalan rakennuksessa kangerteli, vaikka suunnittelu oli huolellista ja työmaapalavereita pidettiin säännöllisesti. Loppuraportissa todetaan, että urakoitsijoiden sitouttaminen terveen rakentamisen edellyttämiin toimintatapoihin on yhä hankalaa.

Hankeaikana tiedotettiin korjauksesta ja terveysmittauksista terveyskeskuksen henkilöstölle ja muille keskeisille toimijoille. Heille kerrottiin terveyskeskuksen korjaustyön tavoitteista, aikatauluista ja töiden järjestelyistä.
 
Rakennuttajan valvoja oli korjaustyöaikana tiiviisti yhteydessä henkilöstöryhmien edustajiin, jolla varmistettiin molemminpuolinen tiedonkulku. Henkilöstön edustajat osallistuivat säännöllisesti työmaakokouksiin sekä kutsuttaessa myös urakoitsijapalavereihin, suunnittelukokouksiin ja työmaakatselmuksiin. Myös kehittämishankkeen ohjausryhmässä oli henkilöstön edustus.
 

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Sisäilman laadunvarmistus ja henkilökunnan terveysvasteet terveyskeskuksen peruskorjaushankkeessa

Raportti
Marko Vallius ja Tuula Putus: Sisäilman laadunvarmistus ja henkilökunnan terveysvasteet terveyskeskuksen peruskorjaushankkeessa. Loppuraportti 30.6.2015. 14 sivua.
114176-loppuraportti-TSR_114176_loppuraportti.pdf (383.8 kt )

Finnish Work Environment Fund Supports Renovation of a Health-Care Centre Affected by Poor Indoor Air

20.5.2016

The Health-Care Centre of Lapinlahti in Finland experienced persistent indoor-air problems over a twelve-year period. Despite numerous isolated repairs, symptom questionnaires repeatedly indicated adverse health effects among staff.

Against this background, the Local Government of Lapinlahti undertook extensive renovation of the Health-Care Centre premises with the support of a development grant awarded by the Finnish Work Environment Fund. The project comprised, in addition to building repairs, comprehensive assurance of the quality of indoor air and monitoring of the health responses of staff, for instance, by novel exposure markers.

Renovation consultants Sisäilmatalo Kärki Oy planned and oversaw the building renovation, and indoor air specialists IndoorAid were responsible was the health monitoring. The latter used comparative health surveys and assessment of IgE-mediated sensitisation to moisture damage-associated microbes. The suitability of the basophil activation test (BAT) for the latter investigations was tested. BAT has also been previously tested in two Finnish Work Environment projects (nos. 100349 and 114168) on the same site.

Renovation of the premises of the health-care facility proved challenging despite careful planning and regular worksite meetings with health-care staff participation. Motivating the various building contractors to abide by the principles of healthy construction practices was difficult at times.

The findings of the project confirmed earlier results on the relationship between moisture damage-associated microbes and adverse health effects in long-term exposure. Staff with long-term exposure were four times as likely to exhibit IgE-mediated sensitisation to these organisms, compared with non-exposed controls. Symptoms, airway infections, asthma and joint problems were also substantially more frequent after prolonged exposure.


Translated and edited by
Esko Meriluoto

Hanketiedot

 • HakijaLapinlahden kunta
 • ToteuttajaSisäilmatalo Kärki Oy
 • Lisätietoja
 • Eero Mykkänen
  eero.mykkanen@lapinlahti.fi
 • Toteutusaika
 • 1.3.2014 - 31.1.2015
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 30.6.2015
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 27.2.2014
  34 616 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 69 232 euroa
 • Tulokset valmistuneet 7.10.2015

Aiheluokitus