115257 Tutkijastipendi

Yhteinen vuorovaikutusosaaminen työelämän tiimeissä -väitöskirjatyö

30.6.2015

Väitöstutkimuksessa tarkastellaan yhteistä vuorovaikutusosaamista työelämän tiimeissä. Tiimeissä vuorovaikutusosaamista tarvitaan esimerkiksi ideoinnissa, päätöksenteossa ja vuorovaikutussuhteiden ylläpitämisessä.

Vuorovaikutusosaamista tiimeissä on aiemmin tarkasteltu yksilölähtöisesti, esimerkiksi tunnistamalla ja arvioimalla jäsenten yksilöllisiä vuorovaikutustaitoja. On olemassa hyvin vähän tietoa siitä, miten koko tiimin rakenne, kesto, tehtävät tai muut seikat vaikuttavat osaamisalueisiin ja -tarpeisiin. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää yhteisen vuorovaikutusosaamisen teoriaa ja metodologiaa. Tarkoituksena on selvittää, miten tiimin vuorovaikutusosaamista voidaan tarkastella ryhmätasolla ja mitä merkitystä sillä on osaamisen tutkimukselle sekä kehittämiselle.

Tutkimuksen aineisto koostuu autenttisista tiimeistä kerätystä haastattelu- ja havainnointiaineistosta. Lisäksi sitä täydennetään mahdollisesti laadullisella kyselyllä. Tutkimusmenetelminä ovat käsitteellinen analyysi, laadullinen sisällönanalyysi sekä fantasiateema-analyysi.

Tutkimus lisää ryhmäviestinnän teoreettista ymmärrystä. Tuloksista voidaan myös johtaa käytännön sovelluksia, esimerkiksi auttamalla erilaisia tiimejä vahvistamaan niiden yhteistä vuorovaikutusosaamista. Tuloksien avulla voidaan kehittää esimerkiksi tiimien toimivuutta, tuloksellisuutta ja työhyvinvointia.

Stipendikaudella edistän tieteellisistä artikkeleista koostuvaa väitöskirjaa. Tulokset ovat käytettävissä vuoden 2017 lopulla.

Hankkeen vastuuhenkilö
Tessa Horila

Koko tiimi hyötyy hyvästä vuorovaikutusosaamisesta

4.1.2017

Vuorovaikutusosaaminen on koko tiimin resurssi. Tessa Horilan puheviestinnän tekeillä olevassa väitöstutkimuksessa tarkastellaan erilaisten työelämän tiimien yhteistä vuorovaikutusosaamista.

Yhteisen vuorovaikutusosaamisen käsite on uusi. Sillä tarkoitetaan vuorovaikutusosaamisen tutkimusta monitasoisena, vuorovaikutusprosesseissa rakentuvana sekä ajassa muuttuvana ja kehittyvänä ilmiönä.

Osatutkimuksissa tarkasteltiin johtamisvuorovaikutuksen muutosta ja kehitystä ajassa, käsityksiä vuorovaikutusosaamisesta sekä dramatisoivaa vuorovaikutusta päätöksenteossa.

Tulosten perusteella tiimin johtamisvuorovaikutus kehittyy ja muuttuu osaamisen, vuorovaikutussuhteiden sekä vaihtuvien positioiden myötä. Lisäksi se kehittyy johtamistarpeiden, organisaation ja laajemmin työelämän johtamiskulttuurin muutoksen myötä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös kulttuurialalla toimivan tiimin käsityksiä heidän vuorovaikutusosaamisestaan. Tulosten perusteella tiimissä oli sekä yhteneviä ett jakautuneita käsityksiä osaamisesta. Vuorovaikutusosaaminen on yksilötason ohella koko tiimin resurssi, jota määrittävät yhtenevät ja eroavat merkityksenannot, kontekstuaaliset tekijät sekä vuorovaikutussuhteet.

Vahvistava dramatisointi

Horila tarkasteli myös dramatisoivan vuorovaikutuksen merkitystä tiimin päätöksentekovuorovaikutuksessa. Tutkittu tiimi rakensi moniulotteiden yhteisen symbolisen todellisuuden osaamisestaan ja resursseistaan dramatisoinneilla. Dramatisoinneilla muun muassa vahvistettiin ja upotettiin päätöksiä sekä argumentoitiin ja suostuteltiin.  

Tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että päätöksenteko työelämän tiimeissä ei yleensä ole suoraviivainen ja pelkästään rationaalinen prosessi, vaan se vaatii myös yhteistä merkityksentämistä, keskustelua ja ymmärrystä.  

Väitöskirjan alustavat tulokset osoittavat, että työelämän tiimien vuorovaikutusosaamista voidaan määritellä ja tutkia yhteisenä. Näkökulma laajentaa vuorovaikutusosaamisen ymmärrystä sekä teoreettisesti että työelämälähtöisesti.

Tessa Horilan Jyväskylän yliopiston väitöstutkimus valmistuu alkuvuodesta 2018. Työsuojelurahasto on tukenut tutkimuksen tekemistä tutkijastipendillä.  

 

Toimittaja
Terhi Friman

Horila, Tessa. Vuorovaikutusosaamisen yhteisyys työelämän tiimeissä. Jyväskylän yliopisto.
Jyväskylä Studies in Humanities numerona 344., 87 s., Jyväskylä 2018.
ISSN 1459-4323 (nid.); 344,
ISSN 1495-4331 (pdf); 344)
ISBN 978-951-39-7451-0 (nid.)
ISBN 978-951-39-7452-7 (pdf).
Pysyvä linkki julkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7452-7

Hanketiedot

 • HakijaHorila Tessa
 • ToteuttajaHorila Tessa
 • Lisätietoja
 • Tessa Horila
  tessa.horila@jyu.fi
 • Toteutusaika
 • 1.1.2016 - 31.12.2016
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.12.2016
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 16.6.2015
  21 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 21 000 euroa
 • Tulokset valmistuneet 27.12.2016

Aiheluokitus

 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • -3.2. johtamisen ja vuorovaikutuksen kehittäminen
  -3.3. uusien kompetenssien ja oppimisen kehittäminen