115306 Tutkijastipendi

Ryhmä- ja yksilötason tekijät organisaatiomuutoksessa: yhteenkuuluvuus, oikeudenmukaisuus ja sopeutuminen -väitöskirjatyö

28.6.2015

Väitöskirjassani tutkin suomalaisen julkisen sektorin työntekijöiden kokemuksia organisaatiomuutoksista sekä muutoksiin sopeutumista fuusioiden kontekstissa. Tutkimukseni tavoitteena on kehittää organisaatiofuusioiden tutkimusta ja tuottaa tietoa suomalaiseen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon sekä tulevien fuusioiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja muutosjohtamisen kehittämiseen.

Tutkimuskysymykseni keskittyvät työntekijöiden ryhmäidentiteettiin, muutosten kokemiseen uhkana tai mahdollisuutena, kokemuksiin oikeidenmukaisuudesta ja johdon luotettavuudesta, fuusioituneiden organisaatioiden työntekijöiden välisiin suhteisiin sekä koettuun työn imuun ja mahdollisiin aikomuksiin irtisanoutua. Artikkeliväitöskirjani osatutkimukset keskittyvät näiden psykologisten tekijöiden muutoksiin sekä tekijöiden välisiin yhteyksiin yli ajan.

Tutkimukseni aineisto koostuu kahdesta kerätystä kolmivaiheisesta pitkittäiskyselyaineistosta, jotka kattavat fuusioprosessin seurannan kahden vuoden ajalta. Näistä ensimmäinen tarkastelee Aalto-yliopiston fuusiota vuodelta 2010 ja toinen Helsingin kaupungin sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen fuusiota vuodelta 2013. Tutkimustyöni aikana tulen raportoimaan osatutkimusteni tuloksia kansainvälisissä tiedejulkaisuissa sekä kotimaisissa ja kansainvälisissä tiedekonferensseissa. Väitöskirjani suunniteltu valmistumisajankohta sijoittuu syksyyn 2017.

Hankkeen vastuuhenkilö
Janne Kaltiainen

Luottamus ja johtaminen kulkevat käsi kädessä

7.8.2017

Kun työpaikalla eletään epäluottamuksen ilmapiirissä, riski työntekijöiden epäreiluuden kokemukseen kasvaa. Tutkija Janne Kaltiainen toteaa tekeillä olevassa sosiaalipsykologian väitöstutkimuksessaan, että ilman luottamusta ei voi johtaa.

Kaltiainen tutki julkisen sektorin organisaatiofuusion aikana työntekijöiden kokemuksia johtamisesta ja muutosprosessista Helsingin yliopiston tutkimuksessa. Väitöstutkimus valmistunee vuoden 2018 alussa.

Tutkimuksen mukaan epäluottamus johtajia kohtaan lisää riskiä kierteestä, jossa epäluottamus lisää kokemuksia epäreilusta kohtelusta ja johtaa yhä alenevaan luottamukseen. Lisäksi oikeudenmukaisen johtamisen merkitys luottamuksen rakentumiselle korostuu muutoksen alussa.  Aiempaa reilumpi johtaminen ei johda lisää oikeudenmukaisuuden kokemusta samoissa määrin niillä työntekijöillä, jotka eivät luota johtoon.

Luottamuksen ja oikeudenmukaisuuskokemusten väliset vaikutussuhteet ovat dynaamisempia kuin mitä aiempi tutkimus on esittänyt.

Kaltiainen esittelee väitöstutkimukseensa liittyvässä artikkelissa myös tutkimusmallin, joka käsittelee muutosjohtamista, työntekijöiden myönteisten ja kielteisten reaktioiden muodostumista organisaatiomuutosten aikana sekä työntekijöiden mahdollisuuksia edistää omaa sopeutumistaan ja työn imuaan työn tuunaamisen kautta. Artikkeli julkaistaneen tieteellisessä julkaisussa vuoden 2017 aikana.

Työsuojelurahasto on tukenut Kaltiaisen väitöstyön tekemistä tutkijastipendillä.

 

Toimittaja
Terhi Friman

Janne Kaltiainen. Dynamics of trust, fairness, cognitive appraisals, and work engagement in organizational changes: development and test of a theoretical model. Helsingin yliopisto. 2018. 109 sivua.
ISSN 2343-273X (printed)
ISSN 2343-2748  (online)
ISBN 978-951-51-3341-0 (pbk.)
ISBN 978-951-51-3342-7 (PDF)

Hanketiedot

 • HakijaKaltiainen Janne
 • ToteuttajaKaltiainen Janne
 • Lisätietoja
 • Janne Kaltiainen
  050 416 0584
  janne.kaltiainen@helsinki.fi
 • Toteutusaika
 • 1.5.2016 - 30.4.2017
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 11.6.2017
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 16.6.2015
  21 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 21 000 euroa
 • Tulokset valmistuneet 4.8.2017

Aiheluokitus