115390 Tutkimus

Kaupanalan työntekijän altistumisriski tuontitavaroista haihtuville kemikaaleille

3.3.2016

Projektissa arvioidaan kaupanalan työntekijöiden altistumisriskiä konttiliikenteessä tuontitavaroista haihtuville kemikaaleille, ja pyritään tunnistamaan ne toimitusketjun vaiheet, joissa henkilöiden riski altistua on suuri. Kun saadaan uutta tutkimustietoa altistusta aiheuttavista kemikaaleista ja niiden käyttäytymisestä toimitusketjun eri vaiheissa, voidaan niiltä suojautua. Mekanismien ymmärtäminen tarjoaa myös mahdollisuuden suunnitella tulevaisuudessa uusia, turvallisempia pakkausratkaisuja.

Projektin alussa kartoitetaan eri tilastojen perusteella Suomeen tulevia tavaramääriä, -ryhmiä ja toimitusketjun viipymisaikoja satamasta aina kaupan hyllylle saakka. Rahtikirjamerkintöjen ja konttien kaasupitoisuuskartoituksien perusteella valitaan noin viisi tavararyhmää, joissa on kohonnut todennäköisyys esiintyä haitallisia aineita tai rahtikirjan mukaan konteissa on käytetty kaasutusaineita. Lähtötietoina käytetään myös kaupanalan toimijoiden omavalvonnan mittaustuloksia. Valittujen kuljetusyksiköiden matkaa seurataan läpi kuljetusketjun. VTT mittaa haitallisten aineiden pitoisuuksia tavarayksiköissä toimitusketjun eri vaiheissa. Samalla tutkitaan henkilöiden mahdollista altistusta TTL:n tekemillä altistusmittauksilla. Tutkimuksessa saatujen tietojen perusteella arvioidaan kuljetusalan työntekijöiden mahdollista altistusta ja pyritään tunnistamaan toimitusketjun keskeiset, mahdollista altistusta aiheuttavat kohdat.

Projektin tulokset ovat käytettävissä toukokuussa 2017.

Hankkeen vastuuhenkilö
Marja Pitkänen

Tuuletus ja tiedotus tuontitavaroista hyväksi

18.12.2017

Kuljetuskonttien kemikaalipitoisuuden mittaus ja tarpeen mukaan konttien tuulettaminen ennen tyhjennystä vähentävät altistumisriskiä haihtuville kemikaaleille. Altistumisriskiä vähentävät myös avoimet työtilat ja hyvä työpisteiden ilmanvaihto.

Tieto havaituista kaasupitoisuuksista pitää välittää seuraavaan mahdolliseen altistumisriskin työvaiheeseen, jotta tiedetään suojautua.

Usein kontit on merkitty heikosti, eikä lastista haihtuvia haitallisia aineita voi ennakoida. Tarvitaan useita rinnakkaisia mittauksia, sillä kenttäkäyttöön sopivia laitteita ei ole markkinoilla.

Näin suosittaa Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, joka tutki tuontitavaroille altistumista. Työsuojelurahasto rahoitti tutkimusta.

Kaupan alan konttiriskit syynissä

Tuhannet suomalaiset käsittelevät kuljetuskontteja ja tavarayksiköitä. VTT tutki kaupan alan työntekijöiden altistumisriskiä konteissa ja tavara-erissä esiintyville haihtuville kemikaaleille.

Kuljetuskonttien ilmatilassa voi esiintyä kemikaaleja niin paljon, että ne ovat haitaksi ihmisille. Osa aineista lisätään konttiin joko suojaamaan lastia tai ehkäisemään vieraslajien siirtymistä. Kemikaaleja vapautuu myös kuljetettavista tavaroista, kuten liimoista ja lakoista.

Otoksen valtaosa riskitön

VTT kartoitti tilastoista Suomeen tulevia tavaramääriä ja toimitusketjua satamasta kaupan hyllylle. Suomeen saapui 250 000 konttia 2016.

Tutkittavaksi valittiin muun muassa aiempien konttien kaasupitoisuuskartoitusten perusteella tavararyhmät, joissa todennäköisimmin on haitallisia aineita.

Tutkittaviksi otettiin 14 merikuljetuskonttia, joiden ilmatila ja lastista haihtuvat yhdisteet analysoitiin tuotteiden käsittelyketjun kaikissa vaiheissa.

VTT löysi kahdesta tuote-erästä ihmisille haitallista metanolia ja ammoniakkia.

Löydöt murto-osia haittapitoisuuksista

Kontin ilmassa tuote-erän vastaanotto- ja purkuaikana oli metanolia noin kymmenesosa aineen haitalliseksi tunnetusta pitoisuudesta. Kontin ammoniakkipitoisuus tuotteita sisältävien pahvilaatikoiden välissä ylitti lyhyen eli 15 minuutin altistusarvon.

Molemmissa tapauksissa kaasupitoisuudet pienenivät tuote-erän käsittelyaikana. Kaksi vuorokautta myöhemmin tuotteen myyntikunnostuksessa ammoniakkia ilmeni yhä, mutta ei haitallisia määriä. Sama tulos saatiin seitsemän viikon jälkeen, kun tuotteet kerättiin varastosta myymäläeriin. Jakelukeskuksessa eniten altistusriskejä

Myymälässä muovipussista mitattu pitoisuus oli kuljetusaikana pienentynyt vain hieman. Työpisteen ilmatilassa oli vähän ammoniakkia, sillä korkein pitoisuus oli noin kahdeksan prosenttia haitallisesta pitoisuusarvosta. Se mitattiin tavaran vastaanotossa logistiikkakeskuksessa. Myyntiin laitossa vastaava pitoisuus oli kaksi prosenttia.

Kemikaaleille altistumiselle riskialtteimpia työvaiheita ovat kontin purku ja pakkausten avaaminen. Jakelukeskuksen prosesseissa on eniten altistuttavia työvaiheita.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Marja Pitkänen, Tuula Kajolinna, Ville Hinkka ja Anneli Kangas. Kaupan alan työntekijän altistumisriski tuontitavaroista haihtuville kemikaaleille. VTT Technology 310. 2017. 94 s.
ISBN 978-951-38-8582-3 (nid.)
ISBN 978-951-38-8581-6,

Hanketiedot

 • HakijaTeknologian tutkimuskeskus VTT Oy
 • ToteuttajaTeknologian tutkimuskeskus VTT Oy
 • Lisätietoja
 • Marja Pitkänen
  0405787923
  marja.pitkanen@vtt.fi
 • Toteutusaika
 • 1.1.2016 - 30.10.2017
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 30.10.2017
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 15.12.2015
  137 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 206 933 euroa
 • Tulokset valmistuneet 15.12.2017

Aiheluokitus

 • 1. Työpaikkaratkaisujen vaikutukset
 • 2. Työyhteisöjen riskienhallinta
 • 4. Terveyden edistäminen työelämässä
 • -4.1. työterveyteen vaikuttavat tekijät
 • 5. Työelämän terveysriskit ja kuormitustekijät
 • -5.3. työperäisten allergioiden syiden ja syntymekanismien tutkimus
  -5.5. kemialliset altisteet ja altistuminen
  -5.6. biologiset altistseet ja altistuminen (virus, home...)
 • 7. Työsuojelu ja työterveyshuolto
 • 10.Muut kehittämisalueet