115429 Tutkimus

Eettisyys ja innovaatiot yhteiskunnallisissa yrityksissä (EETTI & INNO)

31.12.2015

Tutkimushanke osallistuu työllisyyden edistämistä, työelämän organisaatioiden toimintamallien uudistamista sekä erityisesti yhteiskunnallisten innovaatioiden tuottamista koskevaan keskusteluun. Tarkoituksena on tuottaa uutta tutkimustietoa ja lisätä ymmärrystä eettisen toiminnan yhteydestä innovatiivisuuteen eli siitä, miten eettisyys mahdollistaa innovatiivisuutta sekä siitä, millaista innovatiivisuutta yhteiskunnalliset yritykset tarvitsevat. Tulosten toivotaan tuovan lisätietoa yhteiskunnallisen yrityksen liiketoimintamallin mahdollisuudesta olla uusi innovatiivinen liiketoimintamalli, jonka avulla lisätään työllisyyttä, parannetaan työelämää ja johtajuutta sekä rakennetaan uutta liiketoimintaa.

Tutkimus toteutetaan monimenetelmällisesti. Aineistoa hankitaan sekä laadullisilla että määrällisillä menetelmillä viidessä yhteiskunnallisessa yrityksessä. Laadullinen tutkimus toteutetaan instrumentaalisena tapaustutkimuksena. Tutkimuksen aineisto muodostuu haastatteluista, tutkittavien yritysten tutkimuskäyttöön antamista dokumenteista ja kyselystä. Tutkimuksessa haastatellaan tapausyrityksen toimitusjohtajaa, henkilöstöä ja asiakkaita henkilökohtaisesti. Laadullisen tutkimusaineiston analyysitavaksi valitaan sisällönanalyysi. Määrällinen tutkimusosio koostuu kyselytutkimuksesta sidosryhmien avainhenkilöille ja toteutetaan Webropol-kyselytutkimuksena. Aineiston analysointimenetelminä käytetään tilastollisia menetelmiä.

Tutkimuksen tulokset ovat käytettävissä 30.6.2018 mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö
Soilikki Viljanen

Hanketiedot

 • HakijaArvoliitto ry
 • ToteuttajaArvoliitto ry
 • Lisätietoja
 • Soilikki Viljanen
  0400610709
  soilikkiviljanen@gmail.com
 • Toteutusaika
 • 4.1.2016 - 15.6.2018
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 15.6.2018
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 15.12.2015
  140 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 278 375 euroa

Aiheluokitus

 • 1. Työpaikkaratkaisujen vaikutukset
 • -1.2. organisaation ja työtehtävien kehittäminen
 • 8. Työelämän suhteet