190234 Matkastipendi

Parkinsonin tauti liuottimille altistuneilla työntekijöillä Suomessa

The 27th International Symposium on Epidemiology in Occupational Health. 29.4. – 2.5.2019. Wellington, Uusi Seelanti

Työaltisteiden ja aivojen rappeumasairauksien yhteydestä on niukalti tutkimustietoa.

Väestöpohjaisessa tapaus-verrokki -tutkimuksessa selvitettiin, lisääkö altistuminen liuotinaineille Parkinsonin taudin (PT) riskiä. Tiedot tapauksista (35 000) poimittiin Kansaneläkelaitoksen erityiskorvausrekisteristä vuosilta 1995–2014. Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä valittiin kullekin tapaukselle ikä- ja sukupuolikaltaistetusti kaksi verrokkia tapauksen rekisteröinnin aikaan Suomessa asuvien joukosta.

Tiedot tutkittavien ammatista ja sosioekonomisesta asemasta (SES) kerättiin Tilastokeskuksen väestölaskentatiedoista 1970–1990. Altistuminen työaltisteille arvioitiin ammattitietojen ja Työterveyslaitoksen FINJEM -työaltistematriisin avulla. Altistumisen mittarina oli kumulatiivinen altistuminen, yksikkönä liuottimilla ppm-vuosi.

Aineisto analysoitiin logistisella regressiolla vakioimalla ikä, sukupuoli, SES sekä ammatti- ja sukupuolikohtainen tupakoinnin yleisyys.

Voimakas altistuminen kloorihiilivetyliuottimille (20–131 ppm-vuotta) oli yhteydessä Parkinsonin tautiin; vaarasuhde 1,20; 95%:n luottamusväli 1.04–1.41. Sataa ppm-vuotta kohden oli vaarasuhde 1,7 (p-arvo 0,006). Kloorihiilivetyjen tulos liittyi erityisesti altistumiseen trikloorietyleenille, 1,1,1, -trikloorietaanille ja metyleenikloridille.

Altistuminen kloorihiilivetyliuottimille saattaa lisätä Parkinsonin taudin riskiä. Kloorihiilivedyille altistumista työssä tulee edelleen vähentää.

Hankkeen vastuuhenkilö
Markku Sallmén

Hanketiedot

 • HakijaMarkku Sallmén
 • ToteuttajaMarkku Sallmén
 • Lisätietoja
 • Markku Sallmén
  markku.sallmen@ttl.fi
 • Toteutusaika
 • 25.4.2019 - 11.5.2019
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 5.6.2019
  1 500 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 2 554 euroa