Työsuojelurahaston säännöt

1 § Peruste

Työsuojelurahasto on työsuojelurahastosta 6 päivänä huhtikuuta 1979 annetun työsuojelurahastolain (407/79), sellaisena kuin 1 §:n 2 momentti on 168/88 ja 3 § laissa 13/1997, ja näiden sääntöjen perusteella toimiva sosiaali- ja terveysministeriön valvonnassa oleva rahasto. 

Työsuojelurahaston kotipaikka on Helsingin kaupunki. 

2 § Tarkoitus

Työsuojelurahaston tarkoituksena on tapaturmavakuutuslain perusteella vakuutusvelvollisten työnantajien ja näiden palveluksessa olevien työntekijöiden etuja palvelevan työsuojelun ja työelämän suhteiden edistäminen. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi työsuojelurahasto myöntää varoja työsuojelututkimukseen, työsuojelukoulutukseen, työsuojelutietouden keräämiseen ja työsuojelua koskevaan tiedottamiseen sekä työnantajain ja työntekijäin välisten työelämän suhteiden edistämistä ja tuottavuutta tarkoittavaan tutkimukseen, koulutukseen ja tiedotukseen 

Työsuojelurahaston tarkoituksena on lisäksi tukea Työturvallisuuskeskuksen Kannatusyhdistys ry -nimisen yhdistyksen ylläpitämää työturvallisuuskeskusta. 

3 § Päätäntävalta 

Työsuojelurahaston päätäntävaltaa käyttävät valtuusto ja hallitus. 

4 § Valtuusto

Ministeriö nimeää 15 valtuuston jäsentä ja näiden varajäsenet kolmen kalenterivuoden pituiseksi toimikaudeksi 2 momentissa sanottujen yhteisöjen esityksestä. Ministeriö voi myös kesken valtuuston toimikauden vapauttaa jäsenen ja nimetä toisen tämän tilalle. 

Valtuuston kokoonpano nimetään seuraavasti: 
Elinkeinoelämän keskusliitto ry neljä edustajaa 
Kunnallinen työmarkkinalaitos yksi edustaja 
Maaseudun Työnantajaliitto ry yksi edustaja 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry kolme edustajaa 
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry kaksi edustajaa 
AKAVA ry yksi edustaja 
Työsuojeluhallinto kolme edustajaa 

Valtuusto valitsee keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Toinen valitaan työnantajaryhmästä ja toinen työntekijäryhmästä. Ryhmät vaihtavat puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan paikkaa vuosittain. 

5 § Valtuuston kokoukset

Valtuusto kokoontuu vuosittain varsinaiseen kokoukseensa ennen marraskuun loppua. Lisäksi valtuusto kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta tai valtuuston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan taikka vähintään kolmen valtuuston jäsenen sitä pyytäessä. 

Kirjallinen kokouskutsu toimitetaan valtuuston jäsenille ja varajäsenille sähköisesti tai postitse viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Kutsussa mainitaan kokouksessa käsiteltävät asiat. 

Valtuuston varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Valitaan valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi. 

2. Toimikauden ensimmäisessä kokouksessa valitaan kahdeksan hallituksen jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä kolmeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi. 

3. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia (KHT) tai hyväksyttyjä tilimiehiä (HTM). Tilintarkastajaksi on mahdollista valita tilintarkastusyhteisö.

4. Käsitellään hallituksen esittämä toimintakertomus edelliseltä vuodelta. 

5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, tilinpäätöksen osoittaman ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta sekä myönnetään tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille. 

6. Päätetään seuraavan vuoden valtuuston ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvauksen perusteet. 

7. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Lisäksi valtuusto käsittelee hallituksen sille esittämät asiat sekä ne asiat, jotka valtuusto päättää ottaa esityslistalleen. 

6 § Päätöksenteko

Valtuuston kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet valtuuston jäsenistä on paikalla. Valtuuston päätökseksi tulee se mielipide, jonka puolesta enimmät äänet on annettu. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni ja vaalissa arpa. 

7 § Hallitus

Hallituksen kokoonpano nimetään seuraavasti: 
Elinkeinoelämän keskusliitto ry kolme edustajaa 
Kunnallinen työmarkkinalaitos yksi edustaja 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry kaksi edustajaa 
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry yksi edustaja 
Akava ry yksi edustaja

Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Toinen valitaan työnantajaryhmästä ja toinen työntekijäryhmästä. Ryhmät vaihtavat puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan paikkaa vuorovuosin. Hallituksen puheenjohtajan tulee olla eri ryhmästä kuin valtuuston puheenjohtajan. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai toimitusjohtajan kutsusta tai kahden hallituksen jäsenen sitä pyytäessä. Kirjallinen kokouskutsu toimitetaan hallituksen jäsenille postitse tai lähetin välityksellä viimeistään neljä päivää ennen kokousta. 

8 § Päätöksenteko

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja heidät mukaan lukien vähintään neljä jäsentä on paikalla kuitenkin siten, että kummatkin ryhmät ovat edustettuina. 

Työnantajaryhmä ja työntekijäryhmä muodostavat keskuudessaan enemmistöpäätöksin ryhmän mielipiteen. Mikäli työnantajaryhmä ja työntekijäryhmä eivät ole yksimielisiä, ratkaisee kokouksessa toimivan puheenjohtajan kanta ja vaalissa arpa. 

9 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on: 

1. Näiden sääntöjen mukaisesti hoitaa työsuojelurahaston asiat ja panna täytäntöön valtuuston päätökset. 

2. Vuosittain laatia edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös. 

3. Laatia kutakin toimintavuotta varten toimintasuunnitelma ja talousarvio. 

4. Päättää kertyneiden varojen käyttämisestä. 

5. Valita ja vapauttaa toimitusjohtaja ja määrätä hänen työsuhteensa ehdot. 

6. Kantaa ja vastata rahaston puolesta. 

7. Käsitellä ne asiat, joita ei ole määrätty valtuuston tehtäväksi. 

10 § Hallituksen asettamat valmisteluelimet

Hallitus voi asettaa neuvottelukuntia ja työryhmiä valmistelemaan sen erikseen määräämiä asioita. 

11 § Nimenkirjoitus

Työsuojelurahaston nimen kirjoittaa toimitusjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen määräämä henkilö yksin tai hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen määräämä jäsen, kaksi yhdessä. 

12 § Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan tehtävänä on työsuojelurahaston yleinen johtaminen. Hän edustaa työsuojelurahastoa ja huolehtii asiain hoitamisesta lain, näiden sääntöjen ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. 

13 § Tilikausi ja tilintarkistus

Työsuojelurahaston tilikausi on kalenterivuosi. 

Tilinpäätös annetaan viimeistään maaliskuun kuluessa tilintarkastajille, jotka antavat lausuntonsa viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. 

14 § Ministeriön valvonta

Työsuojelurahaston hallitus toimittaa viimeistään kesäkuussa ministeriölle edellisen vuoden tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen. 

Työsuojelurahasto antaa ministeriön pyynnöstä valvontaa varten tarpeelliset tiedot. Ministeriö voi toimittaa rahaston tarkastuksen ja saada haltuunsa tarpeelliset asiakirjat. 

15 § Työsuojelurahaston lakkauttaminen

Jos työsuojelurahasto puretaan tai lakkautetaan sen varat käytetään Työturvallisuuskeskus ry:n ylläpitämän työturvallisuuskeskuksen toiminnan rahoittamiseen. Mikäli se ei ole mahdollista, käytetään varat ministeriön määräämällä tavalla johonkin muuhun valtuuston ehdottamaan yleishyödylliseen tarkoitukseen. 

16 § Sääntöjen muuttaminen

Työsuojelurahaston valtuusto hyväksyy näiden sääntöjen muutoksen vähintään 3/4 äänten enemmistöllä. Muutos tulee voimaan, kun ministeriö on sen vahvistanut. 

Jos työsuojelurahastolakia muutetaan siten, että nämä säännöt ovat ristiriidassa edellä mainitun lain kanssa, on rahaston hallituksen ryhdyttävä toimenpiteisiin sääntömuutosesityksen laatimiseksi valtuustolle. 

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000. 

Nykyisen 15 lokakuuta 2002 päättyväksi toimikaudeksi valitun valtuuston toimikautta jatketaan 31.12.2002 asti. Uusi valtuusto valitaan 1.1.2003 alkavaksi toimikaudeksi. 

Tällä päätöksellä kumotaan työministeriön 28.3.1996 vahvistamat työsuojelurahaston säännöt (934/043/96 TM). 

Helsingissä 11. päivänä helmikuuta 2000. 

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti muutettu työsuojelurahaston 11 päivänä maaliskuuta 2000 hyväksyttyjen sääntöjen 4 §:n 2 momentti, 7 §:n 1 momentti ja 15 §. Päätös tuli voimaan 8 päivänä huhtikuuta 2005.

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti muutettu työsuojelurahaston 11 päivänä maaliskuuta 2000 hyväksyttyjen sääntöjen 5 §:n 3 momentin 3 kohta. Päätös tuli voimaan 21 päivänä tammikuuta 2010.