Työelämän tutkimiseen ja kehittämiseen 9,1 miljoonaa euroa vuonna 2017

Työsuojelurahasto myönsi 9,1 miljoonaa euroa työelämän tutkimiseen ja kehittämiseen vuonna 2017.

Työsuojelurahasto vastaanotti yhteensä 454 hakemusta ja rahoitti 214 hanketta 6,2 miljoonalla eurolla. Rahasto myönsi tutkimus- ja kehityshankkeisiin yhteensä 5,2 miljoonaa euroa, tiedotus- ja koulutushankkeisiin 120 000 euroa ja henkilökohtaisiin stipendeihin 852 000 euroa. Työturvallisuuskeskuksen toiminnan tuki oli 2,9 miljoonaa euroa.

Suurin yksittäinen tutkimusmääräraha, 200 000 euroa, myönnettiin Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan Pirstoutuvatko työurat? -tutkimushankkeelle. Tutkimushankkeessa arvioidaan globaalin kilpailun ja teknologisen kehityksen seurauksena syntyneiden työn muutosten vaikutuksia työntekijöiden työuriin. Hankkeessa tutkitaan muutoksessa olleiden teknologian ja teollisuuden toimialojen palkansaajien työllisyyttä, tuloja, työpaikan ja toimialan vaihtoja sekä uudelleenkouluttautumista eri koulutustasoilla.  Tutkimushankkeen vastuuhenkilö on tutkijatohtori Satu Ojala.   

Työterveyslaitoksen Modernia turvallisuusoppimista rakennusalalle -tutkimushankkeelle myönnettiin 170 000 euroa.  Tutkimuksen tavoitteena on selvittää virtuaalitodellisuuden (VR) oppimisympäristön vaikutuksia turvallisuusosaamiseen ja turvallisuusajatteluun. Hankkeeseen osallistuu noin 100 koehenkilöä eri rakennusalan yrityksistä. Koehenkilöt harjoittelevat interaktiivisessa VR-ympäristössä simuloituja työturvallisuustilanteita vuorovaikutuksessa oppimisympäristön kanssa, ja saavat välitöntä palautetta toiminnastaan. Hankkeen vastuuhenkilö on Maria Tiikkaja.

Turun ammattikorkeakoulun Tulevaisuuden vetovoimainen syöpäkeskus (VETÄVÄ) -tutkimushankkeelle myönnettiin 169 000 euroa. Tutkimushankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja tuottaa uutta tietoa moniammatillisen yhteistyön ja ammatillisen voimaantumisen välisistä suhteista sekä niiden edistämisestä tulevaisuuden vetovoimaisille syöpäosaamisen huippukeskuksille. Tutkimus kohdistuu moniammatilliseen yhteistyöhön ja henkilöstön ammatilliseen voimaantumiseen syövän hoidon yksiköissä. Hankkeen vastuuhenkilö on lehtori Virpi Sulosaari.

Aalto-yliopiston Design+ inhimillisesti kestävää kasvua ja muutosta design-ajattelun keinoin tutkimushankkeelle myönnettiin 163 000 euroa. Hankkeessa tarkastellaan osallistamisen ulottamista dialogia pidemmälle konkreettiseen kehitystyöhön. Hankkeessa tutkitaan, miten abstrakteja ongelmia voi lähestyä design-ajattelua hyödyntäen. Design+ on Aalto Design Factoryn poikkitieteellinen tutkimushanke, jonka kumppaneina on suomalaisyrityksiä sekä Stanfordin yliopisto. Hankkeen vastuuhenkilö on professori Kalevi Ekman.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Kenneth Johansson, puh. (09) 6803 3311