Työsuojelurahasto myönsi 7,6 miljoonaa euroa työelämän tutkimiseen ja kehittämiseen vuonna 2018

Työsuojelurahasto vastaanotti yhteensä 339 hakemusta ja rahoitti 134 hanketta 4,8 miljoonalla eurolla vuonna 2018. Rahasto myönsi tutkimus- ja kehityshankkeisiin yhteensä 4,2 miljoonaa euroa, tiedotus- ja koulutushankkeisiin 110 930 euroa ja henkilökohtaisiin stipendeihin 464 400 euroa. Työturvallisuuskeskuksen toiminnan tuki oli 2,8 miljoonaa euroa.

Suurin yksittäinen tutkimusmääräraha, 187 000 euroa, myönnettiin Työterveyslaitoksen Biologinen torjunta kasvihuoneissa – altistuminen, allergiat ja niiden ehkäisy -tutkimushankkeelle. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kasvihuonetyön altisteet, jotka voivat aiheuttaa allergisia sairauksia, keuhko-, iho- ja allergiasairauksien yleisyyttä kasvihuonetyöntekijöillä sekä biologisten torjuntaeliöiden allergeeneja. Tutkimushankkeessa laaditaan ohjeita sairastumisen ehkäisemiseksi ja kehitetään allergiatestejä kasvihuonetyön altisteille. Tutkimus toteutetaan vuosina 2018-2020. Hankkeen vastuuhenkilönä toimii  vanhempi asiantuntija Katri Suuronen Työterveyslaitokselta.

Tampereen yliopiston Ammatillinen sosiaalisen median käyttö ja nuorten aikuisten työn imu -tutkimushankkeelle myönnettiin 183 500 euroa. Tutkimushankkeessa analysoidaan nuorten aikuisten ammatillisen sosiaalisen median käytön yhteyttä työn imuun. Tutkimuksessa kerätään fokusryhmähaastatteluaineisto sekä kyselyaineisto viiden asiantuntijaorganisaation edustajilta. Hanke kerää myös kansallisen vertailuaineiston työssäkäyvistä nuorista aikuisista. Tutkimuksen tuloksena on kokonaiskuva nuorten työntekijöiden ammatillisesta sosiaalisen median käytöstä ja sen yhteydestä työn imuun. Hankkeen vastuuhenkilönä toimii professori Atte Oksanen Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta.

Tampereen yliopiston Monimuotoinen ansiotyö – käytännöt ja yhteiskunnallinen kehys -tutkimushankkeelle myönnettiin 180 000 euroa. Hankkeessa tutkitaan kokonaisvaltaisella otteella monimuotoista ansiotyötä, sen variaatioita eri ammattialoilla, siihen johtaneita tekijöitä ja polkuja sekä sen hyviä ja huonoja puolia. Monimuotoisella ansiotyöllä tarkoitetaan toimeentulon hankkimista useista lähteistä. Hankkeessa tutkitaan ilmiötä monitieteisesti yksilötasolla, alakohtaisesti sekä yhteiskunnan tasolla ottaen huomioon institutionaaliset kytkennät. Hankkeen vastuuhenkilönä toimii yliopistotutkija Anu Järvensivu Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksesta.

Työterveyslaitoksen Mikroyritykset työkyvyn johtamista kehittämässä: tutkimus työkykyjohtamisen käytännöistä -tutkimushankkeelle myönnettiin 180 000 euroa. Hanke tuottaa tutkimustietoa työkyvyn johtamisen käytännöistä alle 10 henkilöä työllistävissä yrityksissä ja täydentää sitä koskevaa katvealuetta. Hankkeessa kehitetään työkykyjohtamisen käytäntöjä yhdessä mikroyritysten kanssa ja arvioidaan niiden vaikutuksia työhyvinvointiin ja yritystoiminnan tuloksellisuuteen. Hankkeen vastuuhenkilönä toimii kehittämispäällikkö Helena Palmgren Työterveyslaitokselta.

Lisätietoja: Työsuojelurahaston toimitusjohtaja Kenneth Johansson, puh. 09 6803 3310