101115 Tiedotus ja koulutus

SYTTY Ympäristöterveyden tutkimusohjelma - Tutkimustulosten yhteiskunnallinen hyödyntäminen

Ympäristöterveyden tutkimusohjelma 1998-2001, SYTTY, on monitieteinen ja yhteisrahoitteinen tutkimusohjelma. SYTTYn keskeisinä tavoitteina on tuottaa korkeatasoista tietoa ympäristöterveyden alalta sekä kehittää menetelmiä ja tekniikoita edistää ympäristöterveyttä. SYTTYn kokonaisbudjetti on n. 48 mmk, jonka rahoittajia ovat Suomen Akatemia, TEKES, Työsuojelurahasto, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö. 46 SYTTY-rahoitteista hanketta on jaettu teemoihin, jotka ovat sisäilma, ympäristö- ja työperäiset kemikaalit, juomavesi ja ravinto, pienhiukkaset ja muut. Rahoituksesta n. 30 % suuntautuu sisäilmatutkimukseen. Sisäilmahankkeista 7 muodostaa tutkimuskonsortion, 'Kosteus, home ja terveyshaitat'. Konsortio on tehnyt yhteistyötä tanskalaisen tutkimusohjelman 'Moulds in Buildings 1998-2001' kanssa. 15-16.5.2001 järjestettävä toinen yhteinen workshop jatkaa ohjelmien ensimmäisessä yhteisessä workshopissa alkanutta keskustelua rakennusten kosteus- ja homeongelmista ja niiden aiheuttamista terveys- ja yhteiskunnallisista vaikutuksista. Workshopin tavoitteena on viimeaikaisimman tiedon vaihtaminen rakennusten kosteus- ja homeongelmista hyödyntäen kahta kansallista tutkimusohjelmaa. Sessioiden aiheet käsittelevät homeita ja mykotoksiineja, niiden terveysvaikutuksia, rakennusten kosteus- ja homeongelmaa, korjausten vaikutuksia sekä ongelman yhteiskunnallisia yhteyksiä.

Hankkeen vastuuhenkilö
Jouko Tuomisto

5.2.2003

!YMPÄRISTÖTERVEYDEN TUTKIMUSTIETO HYÖTYKÄYTTÖÖN

Suomen Akatemian Ympäristöterveyden tutkimusohjelma 1998-2001, SYTTY, tuotti merkittävää tietoa ympäristön ja ihmisen terveyden välisten yhteyksien arvioimiseksi sekä kehitti uusia tapoja, menetelmiä ja tekniikoita alalle.

Lisäksi tavoitteena oli edistää monitieteistä alan tutkimusta, lisätä yhteistyötä tutkimusryhmien välillä ja edistää tutkijankoulutusta. Lisäksi tutkimustieto haluttiin hyötykäyttöön: ”tavalliselle kansalaiselle”.

Kansallisen tutkimusohjelman kokonaisbudjetti oli 8,3 miljoonaa euroa. Päärahoittajat olivat Suomen Akatemia ja Teknologian kehittämiskeskus Tekes. Muita rahoittajia olivat Työsuojelurahasto, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö.

SYTTY-hankkeessa oli mukana eri yliopistoista ja tutkimuslaitoksista 46 hanketta, joissa työskenteli yli 250 tutkijaa. Hankkeen vastuullisena johtajana toimi professori Jouko Tuomisto ja koordinaattorina FT Soile Juuti Kansanterveyslaitoksen ympäristöterveyden osastolta.

Ohjelman keskeisiä teema-alueita olivat sisäilma (erityisesti hometalojen terveyshaitat), kaupunki-ilman pienhiukkaset ja niiden terveysvaikutukset, juomaveden mikrobiologiset ja kemialliset riskit sekä ympäristössä esiintyvien kemikaalien (muun muassa dioksiinit) terveysriskit.

Työsuojelurahasto oli mukana rahoittamassa kolmea hanketta, joissa oli työelämän näkökulma. Lisäksi ohjelmassa oli Suomen Akatemian rahoituksella mukana yksi työelämään suoraan liittyvä hanke sekä useita hankkeita, joiden tuloksia on sovellettavissa työelämänäkökulmastakin. Hanke-esityksiä työelämään liittyvistä aiheista oli ohjelmaan tullut vain vähän. Tämä vaikutti luonnollisesti siihen, että työelämähankkeita tuli ohjelmaan mukaan niukalti.

!Homekoulujen korjauksesta sisä- ja ulkoilman arviointiin

Keskeiset suoraan työelämään sovellettavat ohjelman tulokset ovat:

- homekoulujen korjauksen tärkeys sekä käytännön kokemukset ja neuvot korjaukseen
- lentotuhkan käyttö asvalttituotannossa
- työhygieeniset ongelmat nykyaikaisilla jätteenkäsittelylaitoksilla
- menetelmät ulko- ja sisäilman (bio)aerosolialtistumisen arviointiin

Ohjelman kansainvälinen arviointipaneeli arvioi ohjelmaa teematasolla. Teemat, joihin Työsuojelurahaston rahoittamat hankkeet sijoittuivat, olivat paneelin mukaan tieteelliseltä tasoltaan tai käytännön hyödyiltään hyviä.

!Tietoa ”tavallisille” kansalaisille

Tietoa työelämään liittyvistä tutkimustuloksista välitettiin aktiivisesti alan kansallisissa lehdissä ja seminaareissa päätöksentekijöille ja muille tietoa hyödyntäville osapuolille.

Ympäristöterveyden kansallinen tutkimusohjelma oli ensimmäinen
suuri kertapanostus alan tutkimukseen Suomessa. Tässä raportoitava tutkimushanke panosti tutkimusohjelmasta saatujen tulosten yhteiskunnallisen hyödynnettävyyden lisäämiseen – myös kansalaisille, ei vain tutkijalta toiselle.

Hankkeen tavoitteena oli:

- laatia tutkimusohjelman sisäilmateeman hankkeista ja niiden tuloksista teemanumero Sisäilmauutiset-lehteen
- kattaa tutkimusohjelman tuloksista julkaistun proceedings-kirjan painatuskuluja; kirja julkaistiin ohjelman loppusymposiumin (29.-30.5.2002) yhteydessä
- laatia yhteenvetojulkaisu teemasta Ympäristöterveys 2002. Yhteenveto on katsaus ympäristöterveystutkimuksen tämänhetkiseen tietämykseen Suomessa. Tavoitteena on, että se palvelee erityisesti päätöksentekijöiden tarpeita
- taata ohjelman loppuarviointityössä tarvittavia resursseja, erityisenä näkökulmana työelämän tarpeet

!Uutisia sisäilmasta

Hanke toteutui suunnitelman mukaisesti:

Julkaistiin Sisäilmauutiset-lehti, SYTTY-teemanumero, (3/2001, 26 sivua):

Sisäilmauutiset on Sisäilmayhdistys ry:n (http://www-sisäilmayhdistys.fi) lehti, jossa julkaistaan sisäilmaan liittyviä ajankohtaisartikkeleita ja tutkimustuloksia. Lehti on suunnattu tutkijoille, kuntien terveys- ja rakennusvalvontaan sekä työsuojeluhenkilöstölle. Lehti on tehokas media välittää tutkimuksesta saatavaa tietoa kohdennetusti sen hyödyntäjille. Painos on 10 000 kappaletta.

Sisäilmauutiset-lehteen koottiin SYTTY-ohjelmassa rahoitettujen sisäilmahankkeiden keskeisiä tuloksia. Painotus oli tuloksissa, jotka palvelevat parhaiten käytännön tarpeita.

Sisäilmauutiset 3/2001:n, SYTTY-teemanumeron, keskeinen sisältö oli seuraava:

- SYTTY tuo uutta sisäilmatietoa, pääkirjoitus, Soile Juuti
- Koulujen korjaamisessa tarvitaan tietoa ja yhteistyötä, Aino Nevalainen ym.
- Kosteusvaurioiden haitallisuutta voidaan arvioida, Ulla Haverinen
- Kosteusvaurioituneessa rakennuksessa työskentelevillä välittäjäaineet usein koholla, Marjut Roponen ym.
- Kun koti sairastaa – kemiallisen altistuksen aiheuttamat terveysongelmat, Kristina Saarela ym.
- Hyvä sisäilma on osa hyvää kansanterveyttä (Jouko Tuomiston haastattelu)

!Lehdistötiedotteita ja tieteellinen loppuraportti

Järjestettiin SYTTY-loppusymposium 29.-30.5.2002; proceedings-kirja tutkimusohjelmassa saavutetuista keskeisistä tuloksista:

- SYTTY:n loppusymposiumissa Kuopiossa esiteltiin hankkeissa saavutettuja tuloksia suullisin esityksin ja posterein. Tilaisuuteen osallistui 120 henkilöä: he edustivat ohjelman tutkijoita, ohjelman ulkomaisia ja kotimaisia arvioitsijoita sekä muita aiheesta kiinnostuneita. Symposiumin yhteydessä järjestettiin tiedotustilaisuus ja tiedotettiin medialle kolmella lehdistötiedotteella, jotka oli otsikoitu seuraavasti:

- Maatilan eläimet suojaavat allergioilta

- Vesilaitokset puhdistavat sinilevämyrkyt juomavedestä

- Akatemian ympäristöterveyden tutkimusohjelma päättyy

Teemat olivat esillä televisiossa, radiossa ja sanomalehdissä.

Tilaisuudessa julkaistiin yllä hanketietojen julkaisu-kohdassa mainittu tieteellinen loppuraportti. Kirjan painos oli 400 kappaletta; sitä on jaettu alan toimijoille.


!Talousvedestä miehen lisääntymisterveyteen

Julkistettiin Ympäristöterveys 2002 – yhteenvetojulkaisu (Ympäristö ja terveys -lehti 2002: supplementtinumero):

Ympäristö ja terveys -lehti on ympäristöalan ammattilehti. Lehti seuraa ympäristöalan keskustelua ja kehitystä. Se ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa; sivuja kertyy noin 800. Kirjoittajat edustavat Suomen eturivin ympäristöalan asiantuntemusta. Artikkelit ovat yleistajuisia. Painos on 3 100 kappaletta.

SYTTY-tutkimusohjelman keskeisistä tuloksista laadittiin yhteenvetojulkaisu nimellä Ympäristöterveys 2002. Yhteenvetojulkaisusta otettiin 2 000 kappaleen painos, joka toimitettiin laajasti suoraan tulosten hyödyntäjätahoille: lääkäreille, ministeriöihin, alan virastoihin ym.). Raportti on tarkoitettu pääasiassa päätöksentekijöiden tarpeisiin.

Yhteenveto sisältää seuraavat artikkelit:

- Kaupunki-ilman pienhiukkasten pitoisuudet ja terveysvaikutukset, Juha Pekkanen
- Sisäilman homeet ja bakteerit – terveyshaittojen aiheuttajat?, Maija-Riitta Hirvonen ja Aino Nevalainen
- Talousvesitutkimus ja talousveden laatu Suomessa, Terttu Vartiainen
- Talousveden mikrobikasvuun vaikuttavat tekijät, Markku Lehtola ym.
- Otsonointi talousveden valmistuksessa – talousveden kemiallinen laatu Suomessa, Tarja Nissinen ym.
- Dioksiinit ja muu riskinarvioinnin kannalta ongelmalliset kemikaalit, Jouko Tuomisto
- Ympäristö ja miehen lisääntymisterveys, Jorma Toppari

!Yhteiskunnallista tilausta

Ympäristöterveyden tutkimusohjelman loppuraportoinnissa SYTTY-tutkimusohjelmaa arvioi kaksi arviointipaneelia. Kansainvälinen paneeli arvioi erityisesti ohjelman tieteellistä tasoa ja kotimainen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Teema-alueiden tieteellinen taso todettiin yleisesti ottaen hyväksi erityisesti työelämää koskevalla alueella – samoin yhteiskunnallinen potentiaalinen vaikuttavuus: tutkimuksille on ollut yhteiskunnallista tilausta.

Toimittaja
Leena Huovila

Julkaisu

Soile Juuti, Heli Leinonen (ed.): SYTTY Finnish Research Programme on Environmental Health 1998-2001. Results. Publications of The Finnish Research Programme on Environmental Health – SYTTY 1/2002. Kuopio 2002, 302 s., ISBN 951-97981-3-7, ISSN 1456-1654
Tilaukset: Ympäristöterveyden tutkimusohjelma SYTTY, Koordinaatio, PL 95, 70701 Kuopio, puh. (017) 201 211, faksi (017) 201 265, sytty@ktl.fi
Sisäilmauutiset 3/2001, lehden SYTTY-aineistoon perustuva teemanumero, 26 s., ISSN 1239-7563
Tilaukset: Sisäilmayhdistys ry, PL 25, 02131 Espoo, puh. (09) 435 5560, faksi (09) 4355 5655
Ympäristö ja Terveys -lehden supplementtinumero: Ympäristöterveys 2002, 56 s., ISBN 952-9637-25-x
Tilaukset: Ympäristö ja Terveys -lehti, Gallen-Kallelankatu 8, 28100 Pori, puh. (02) 633 4940, faksi (02) 633 4960, ytlehti@vtoy.fi

!Arviointiraportit:

Vaikuttavuus työelämän kannalta SYTTY Ympäristöterveyden tutkimusohjelma 1998 - 2001, Työsuojelurahaston rooli ohjelman rahoittajana, osoitteessa http://www.tsr.fi/tsarchive/files/Tutkimus/syttyarviointi17022003.pdf

Tutkimusohjelman tieteellisen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointiraportit ovat SYTTY-ohjelman sivuilla http://www.ktl.fi/sytty

Hanketiedot

 • HakijaKansanterveyslaitos, ympäristöterveyden osasto
 • ToteuttajaKansanterveyslaitos, ympäristöterveyden osasto
 • Lisätietoja
 • Jouko Tuomisto
  (017) 201 300
  (017) 201 265
 • Toteutusaika
 • 1.1.2002 - 1.12.2002
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 19.3.2001
  28 591.95 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 146 710.33 euroa
 • Tulokset valmistuneet 12.6.2003